Oddělení technické správy budov

Ing. Petr Machatý

vedoucí oddělení technické správy budov
Tel.: 48 524 3427
Budova: Jablonecká 41/27
Č. dveří: 01.11

Oddělení správy objektů a zařízení

Sídlo: Liebiegova vila (Jablonecká 41/27)
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 48 524 3427

Hlášení poruch a závad v městských domech a bytech

Prosíme uveďte vždy adresu objektu a číslo bytové jednotky s Vaším kontaktem.

485 244 964  Kotková Bronislava
485 244 967  Macková Lucie

Oddělení humanitní, Odbor sociální a bytové politiky, statutární město Liberec

485 244 944
ve všední dny 8:00 - 14:00 nebo na záznamník, v ostatní dny a časy pouze záznamník

Odbor majetkové správy a sportu , statutární město Liberec

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bušek Milan domovník údržbář nám. Dr. E. Beneše 1/1 1e 48 524 3955
Bušovská Marie referent oddělení technické správy budov technická správa bytového fondu Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3473
Havlíková Jitka uklízečka nám. Dr. E. Beneše 1/1 1
Pekařová Jitka specialista oddělení (technik – rozpočtář) technik - rozpočtář Jablonecká 41/27 01.06 48 524 3303
Perglerová Radmila referent oddělení technické správy budov Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3312
Poulová Radka referent oddělení technické správy budov správa budov, rozpočet, pronájmy zasedacích místností nám. Dr. E. Beneše 1/1 1d 48 524 3773
Richter Jan domovník údržbář údržbář nám. Dr. E. Beneše 1/1 1e 48 524 3955
Ronec Jiří specialista oddělení (technik – energetik) technik – energetik, technická správa kulturních zařízení Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3432
Rousová Hana uklízečka uklízečka nám. Dr. E. Beneše 1/1 1
Seibert Marcel referent oddělení technické správy budov technická správa budov Magistrátu města Liberec nám. Dr. E. Beneše 1/1 1d 48 524 3775
Seibert Vít specialista oddělení technické správy budov Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3290
Vavřena Vladimír referent oddělení technické správy budov technická správa mateřských škol Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3428
Veselská Štěpánka specialista oddělení technické správy budov technická správa základních škol Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3299

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Oddělení správy objektů a zařízení zajišťuje technickou pomoc, investice, rekonstrukce a veškeré opravy a revize majetku pro Základní školy, Mateřské Školy, divadla, bytový fond města aj.

Oblast technické správy budov

A) Samostatná působnost 
 • komplexně připravuje a realizuje (případně koordinuje) údržbu, revize, opravy, rekonstrukce a opravy investičního charakteru na objektech ve vlastnictví statutárního města Liberec sloužících sociálním, zdravotnickým či bytovým účelům města Liberec;
 • operativně a průběžně zajišťuje drobné opravy údržbu domů sloužících sociálním, zdravotnickým či bytovým účelům města Liberec a jejich příslušenství, ve smyslu platných předpisů, včetně operativního zajištění havarijních oprav v rámci nepřetržité služby pro hlášení a odstraňování havárií;
 • zajišťuje správu a koordinuje údržbu, připravuje podklady pro projektovou přípravu u nemovitostí příspěvkových organizací zřízených statutárního města Liberec za účelem poskytování sociálních a zdravotních služeb; komplexně připravuje, realizuje či koordinuje rekonstrukce a opravy investičního charakteru v objektech sloužících těmto příspěvkovým organizacím;
 • přebírá majetek po jeho rekonstrukcích, obnovách nebo po zásazích do něj třetími osobami, včetně sledování záručních lhůt, uplatňování reklamací, sankcí a pokut;
 • zajišťuje likvidaci pojistných událostí při odpovědnosti statutárního města Liberec jako vlastníka komunikací;
 • komplexně spravuje všechny budovy Magistrátu města Liberec (mimo budovy sloužící k provozu Magistrátu města Liberec), zajišťuje jejich provozuschopnost – dodávky médií, údržbu, opravy, investice i rozvoj;
 • vykonává všechny činnosti, které souvisejí s běžnou administrativní a technickou správou nemovitostí (pozemků a budov), které nemají ve správě jiné útvary Magistrátu města Liberec či třetí subjekty, nebo nemovitostí specifického charakteru – na základě rozhodnutí orgánů statutárního města Liberec či v případě nutnosti ochránit tento majetek před poškozením;
 • dočasně technicky zabezpečuje před zničením či poškozením movitý a nemovitý majetek, u něhož jsou pochybnosti o vlastnictví statutárního města Liberec;
 • zajišťuje revizi velkého rozsahu (EZS, EPS, elektro, plyn, dieselagregát, vzduchotechnika, chlazení, výtahy atd.);
 • zajišťuje zimní údržbu budov a souvisejících chodníků (shoz sněhu a rampouchů, úklid sněhu);
 • jménem statutárního města Liberec uzavírá smlouvy o nájmu nebo výpůjčce majetku statutárního města Liberec, který je mu svěřen na dobu kratší než 30 dnů;
 • komplexně zajišťuje správu, údržbu a investiční činnost spojenou se všemi nemovitými objekty a s nimi souvisejícím majetkem ve vlastnictví statutárního města Liberec, jejichž garantem je odbor školství a kultury;
 • zajišťuje předprojektovou a projektovou přípravu staveb, realizaci staveb, přejímku staveb od dodavatelů a vlastní kolaudaci;
 • připravuje podklady pro vypsání výběrových řízení a účastní se výběrových řízení na určených stavbách;
 • provádí věcnou a cenovou kontrolu staveb, sleduje postup a zabezpečuje realizaci staveb;
 • zodpovídá za převod dokončených investic do majetku města nebo příslušného správce;
 • zodpovídá za správné čerpání státních dotací poskytovaných na jednotlivé investiční akce, včetně jejich zpětného vyúčtování v rámci jednotlivých investičních akcí;
 • vykonává všechny činnosti související s funkcí technického dozoru investora na realizovaných stavbách;
 • poskytuje metodickou podporu v oblasti správy majetku organizacím zřizovaným statutárním městem Liberec na úseku školství a kultury;
 • projednává s řediteli škol výši příspěvku na provoz organizací;
 • vyřizuje stížnosti a podněty na úseku své působnosti;
 • zodpovídá za sestavení, kontrolu a zúčtování rozpočtu oddělení a za zpracování podkladů pro Radu města Liberec a Zastupitelstvo města Liberec.
B) Přenesená působnost

Nevykonává

oblast provozu a správy budov Magistrátu města Liberec

A) Samostatná působnost

 • komplexně zajišťuje provoz magistrátu po stránce technického zabezpečení;
 • komplexně spravuje všechny budovy v majetku statutárního města Liberec, které slouží potřebám Magistrátu města Liberec (dále jen budovy magistrátu), zajišťuje jejich provozuschopnost – dodávky médií, realizuje jejich údržbu, opravy, revize, investice i rozvoj;
 • garantuje péči o památkový charakter těchto budov;
 • zajišťuje revize velkého rozsahu budov magistrátu (EZS, EPS, hromosvod, elektro, plyn, dieselagregát, vzduchotechnika, chlazení, výtahy atd.);
 • zajišťuje drobné opravy movitého majetku, opravy nemovitostí ve správě oddělení většího rozsahu, opravy památkových objektů
 • zajišťuje zimní údržbu budov a souvisejících chodníků (shoz sněhu a rampouchů, úklid sněhu);
 • vykonává veškeré činnosti, které souvisejí s běžnou administrativní a technickou správou nemovitostí, sloužící potřebám magistrátu;
 • připravuje podklady pro vypsání výběrových řízení, zajišťuje podklady pro projektovou přípravu rekonstrukcí budov magistrátu;
 • provádí technické zabezpečovací práce za účelem ochrany movitého nebo nemovitého majetku, sloužícího k provozu magistrátu;
 • zajišťuje likvidaci pojistných událostí v rámci svěřených nemovitostí;
 • zajišťuje úklid a řádnou funkčnost všech budov Magistrátu města Liberec;
 • spolupracuje při pořádání akcí statutárního města Liberec;
 • zajišťuje koordinované zásobování prostor magistrátu nábytkem, včetně jeho výměn, oprav, inventarizace a likvidace;
 • podílí se na technickém zabezpečení voleb a referend;
 • zajišťuje krátkodobé pronajímání a výpůjčky zasedacích, reprezentačních a dalších prostor v budovách, které jsou ve správě tohoto oddělení, 
 • jménem statutárního města Liberec uzavírá smlouvy o nájmu nebo výpůjčce majetku SML, který je mu svěřen na dobu kratší než 30 dnů;
 • zajišťuje přípravu zasedacích místností a obřadní síně dle požadavků kanceláře primátora;

B) Přenesená působnost
nevykonává

Dokumenty oddělení

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

   Formuláře

    Formuláře žádostí jsou umístěny na PORTÁLU OBČANA

 

Aktuality odboru

18.11.2020

Odbor majetkové správy a sportu pečuje o zeleň

Odbor majetkové správy pečuje o zeleň rostoucí u objektů škol a školek
 
17.06.2020

Usychající topoly u školy v Barvířské nahradí odolnější duby

Mladé stromy se zazelenají podél cyklostezky už v příštím roce.
 
18.03.2020

Upozornění pro nájemníky bytových jednotek ve správě statutárního města Liberec

Na základě rozhodnutí vlády, kterým v souvislosti s šířením nákazy onemocnění Covid19 omezuje volný pohyb osob, má toto nařízení dopad i na správu objektů.
 
29.07.2019

Nové multifunkční hřiště ve Vesci

Pro širší využití sportovního areálu, který provozuje na základě nájemní smlouvy TJ Sokol Doubí z.s. v ulici Mařanova bylo v prostoru vedle fotbalového hřiště navrženo a následně vybudováno odborem majetkové správy nové multifunkční hřiště.
 
03.06.2019

Se začátkem letních prázdnin začínají na školách stavební práce

Na období letních prázdnin připravil odbor majetkové správy mnoho stavebních zakázek, kterými bude zajištěno pro děti a učitele přívětivější prostředí škol a školek i dalších objektů. Bude se měnit také vnější vzhled budov.
 
Předchozí
1

 

Nastavení cookies