Odbor ekologie a veřejného prostoru

Ing. Lucie Sládková

vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Tel.: 48 524 3438
Budova: Jablonecká 41/27
Č. dveří: 2.15

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Sídlo: Liebiegova vila - Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec
Doručovací adresa: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Telefon: 485 243 452

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bělinová Michaela referent odboru ekologie a veřejného prostoru Agenda týkající se nádob na komunální odpad, nádoby na separaci, svozy nádob, doúklidy kolem nádob, bioodpad, informace o sběrných dvorech. Jablonecká 41/27 2.20 48 524 3456
Kučerová Jana specialista odboru ekologie a veřejného prostoru správce rozpočtu, spisový uzel odboru, pojistné a škodní události Jablonecká 41/27 2.20 48 524 3452
Trejbal Tomáš referent odboru ekologie a veřejného prostoru Zajišťuje investiční akce odboru EP, údržbu a opravy majetku na plochách veřejně přístupné zeleně a opravy drobných nemovitých památek. Vykonává správu a zajišťuje údržbu veřejně přístupných dětských hřišť a venkovních tělocvičen v majetku SML. Jablonecká 41/27 2.15 48 524 3453
Bc. Vašina Leoš referent odboru ekologie a veřejného prostoru Spravuje Ekofond SML, řeší deratizaci města, sanaci skalních masivů, správu a údržbu drobných vodních toků, spolupracuje s Městskými lesy p.o. a střediskem eko. výchovy při ZOO Liberec. Spravuje dotační program DČOV. Jablonecká 41/27 2.15 48 524 3458
Ing. Vinař Michal referent odboru ekologie a veřejného prostoru Agenda odpadů, odpadové hospodářství, supervize nad svozovou společností FCC Liberec s.r.o., opravy kontejnerových stání, POH kompostéry Jablonecká 41/27 2.23 48 524 3451
Ing. Vydrová Markéta referent odboru ekologie a veřejného prostoru Správa pasportu veřejné zeleně a drobného majetku, tvorba mapových podkladů v GIS, aktualizace podkladů do DTM Jablonecká 41/27 2.23 48 524 3454

POPIS ČINNOSTI

A) Samostatná působnost

 1. zajišťuje přípravu a zpracování projektových dokumentací ve všech stupních, které se týkají rozvoje a obnovy ploch veřejné zeleně, dětských hřišť a s tím souvisejících realizací projektů a záměrů včetně investičního zajištění akcí;
 2. zajišťuje komplexní správu veřejně přístupných dětských hřišť, sportovišť a fitness tělocvičen, drobných vodních toků, nádrží a jiných vodních děl, dále památníků, uměleckých děl a drobných kulturních památek ve veřejném prostoru, rekultivovaných skládek a skalních masivů, to vše v majetku statutárního města;
 3. zajišťuje všestranné plnění úkolů při vytváření ekologické politiky města dle aktuálních zadání volených orgánů statutárního města; a to i s ohledem na dopady klimatických změn na plochy veřejně přístupné zeleně;
 4. pro záměry a projekty realizované v rámci svěřené působnosti vypořádává vlastnické vztahy k pozemkům, nemovitostem a věcem movitým;
 5. vede agendu městských parků a parkově upravených ploch, je garantem jejich obnovy a rozvoje;
 6. v rámci správy majetku ve svěřené působnosti a péče o veřejný prostor zajišťuje zejména:
  1. příjem, evidenci a vyřizování veškerých žádostí, podnětů, stížností a petic obyvatel města Liberec nebo firem, spojené se správou svěřeného majetku;
  2. povolení ke kácení dřevin v majetku města rostoucích mimo les u orgánů státní správy a zajišťuje realizaci kácení;
  3. zabezpečuje inženýrskou činnost a nezbytně nutnou koordinaci při zajišťování oprav nebo rekonstrukcí spravovaného majetku a při zhodnocování tohoto majetku;
  4. správu rekultivovaných skládek a technických zařízení ve vlastnictví statutárního města (Chotyně, Zlaté návrší), včetně investiční činnosti a realizace opatření vyplývající z naplňování aktuální legislativy a rozhodnutí orgánů státní správy;
  5. obnovu a rozvoj městského mobiliáře;
  6. opravy a investice do drobných vodních toků a s nimi souvisejících děl a zařízení;
  7. údržbu, opravy a stabilizaci skalních masivů ve vlastnictví SML;
  8. výsadbu nových trávníků, květinových záhonů, keřových výsadeb a ostatních dřevin v rámci rozvoje a revitalizace ploch zeleně;
  9. údržbu dětských hřišť, včetně jejich příslušenství a vybavení;
  10. roční odbornou technickou kontrolu zařízení dětských hřišť;
  11. likvidaci černých skládek na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Liberec;
  12. údržbu, opravy a obnovu uměleckých děl, památníků, veřejného mobiliáře ve veřejném prostoru města;
  13. agendu zásahů třetích osob do veřejné zeleně včetně jejího příslušenství, zejména posuzuje projektové dokumentace ve všech stupních, stanovuje podmínky realizace zásahu a zásahy koordinuje, dále zpracovává případná stanoviska k akcím a záborům, které svou činností narušují či se dotýkají veřejné zeleně a veřejného prostoru v majetku města Liberce;
  14. sledování záruční doby u všech zásahů do svěřeného majetku, uplatňuje reklamace v případě zjištěných závad;
  15. převzetí nově vybudovaných ploch veřejné zeleně a souvisejících zařízení a předání TSML, p. o., do údržby;
  16. převzetí majetku po jeho rekonstrukcích, obnovách nebo po zásazích do něj třetími osobami (mimo zásahů TSML, p.o. realizovaných v rámci běžné údržby), včetně sledování záručních lhůt, uplatňování reklamací, sankcí a pokut;
 7. zajišťuje pořízení, vedení a aktualizaci pasportu veřejně přístupných ploch zeleně v majetku statutárního města Liberce včetně příslušenství a souvisejícího majetku, a to na základě terénních průzkumů následně vkládaných do GIS;
 8. spravuje mapový portál hlášení závad v rámci činností, které se týkají působnosti odboru;
 9. zajišťuje průběžné doplňování a aktualizaci podkladů v gesci odboru do digitálně technické mapy města;
 10. zajišťuje výběr, pořízení a realizaci osazení vánočního stromu ve městě Liberci, včetně jeho kontroly a odstranění;
 11. zajišťuje plnění úkolů města Liberec, vyplývajících ze zákona o odpadech, které se týkají povinností a oprávnění města a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem a zajišťuje zejména:
  1. zpracování obecně závazné vyhlášky o systému nakládání s komunálními odpady nebo o systému nakládání se stavebním odpadem;
  2. zpracování a aktualizace odpadových plánů;
  3. organizaci naplňování vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem nebo se stavebním odpadem;
  4. nakládání s komunálním odpadem a provoz sběrného dvora prostřednictvím společnosti FCC Liberec, s.r.o.;
  5. provoz sběrného místa prostřednictvím společnosti KOVOŠROT GROUP CZ, s.r.o.
  6. supervizi nad společností FCC Liberec, s.r.o., z hlediska rozpočtu SML;
  7. organizaci rozmístění separačních míst odpadů externích provozovatelů ve městě Liberci;
  8. zpracování koncepce a zabezpečení správy, údržby, oprav a obnovu kontejnerových stání pro nádoby na odpad včetně realizace;
  9. určení míst k soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu, velkoobjemového odpadu, biologicky rozložitelného odpadu, elektroodpadu a stanovuje termíny odvozu prostřednictvím oprávněné osoby;
 12. zajišťuje dle potřeby detekci, deratizaci a desinsekci včetně zpracování obecně závazné vyhlášky města;
 13. za SML plní zákonnou ohlašovací povinnost ohledně statistického zjišťování a ročních hlášení v oblasti životního prostředí, o produkci a nakládání s odpady a druhotnými surovinami a vypouštění odpadních vod;
 14. spolupracuje se smluvními partnery, a to kolektivními systémy Asekol a.s., Elektrowin a.s., Ekolamp s.r.o. a autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s.
 15. spolupracuje se smluvním partnerem společností DIMATEX CS s.r.o. na obnově a rozšíření sběrné sítě kontejnerů na použitý textil
 16. připravuje podklady pro vypsání výběrových řízení, která se týkají agendy činností odboru ekologie a veřejného prostoru, a to především na úseku obnovy a rozvoje městské zeleně, dětských hřišť, sportovišť a fitness tělocvičen, drobných vodních toků, nádrží a jiných vodních děl, dále památníků, uměleckých děl a drobných kulturních památek ve veřejném prostoru, rekultivovaných skládek a skalních masivů, účastní se jednání ve výběrových komisích;
 17. prostřednictvím požadavků na rozpočet města předkládá návrhy na zajištění nákladů souvisejících s přípravou a realizací staveb až do jejich konečného vypořádání a zařazení do majetku SML;
 18. zajišťuje činnosti související s funkcí technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce na realizovaných stavbách
 19. spolupracuje s právním oddělením na přípravě obecně závazných vyhlášek obce, které se týkají agendy a činností odboru ekologie a veřejného prostoru
 20. účastní se výboru pro rozvoj a životní prostředí, administrativně spravuje dílčí fond Fondu rozvoje EKOFOND, včetně aktuální databáze jeho aktivit a zajišťuje podklady pro činnost výboru pro rozvoj a životní prostředí;
 21. v rámci edukační činnosti organizuje a realizuje akce pro veřejnost, připravuje propagační materiály, koordinuje dobrovolnické akce, jako např. Ukliďme Česko, atd.
 22. zajišťuje smluvní dodávky vody a elektrické energie pro potřeby chodu vodních prvků, závlahy trvalých travních porostů, technického zařízení rekultivovaných skládek a uměleckých děl
 23. zajišťuje úkoly obce v samostatné působnosti na úseku ochrany zvířat proti týrání dle zákona č. 246/1992 Sb.;
 24. s odborem AM spolupracuje na pořízení a zpracování koncepce veřejného prostoru města včetně městského mobiliáře a veřejné zeleně;
 25. spolupracuje se ZOO Liberec, p. o., a Městskými lesy Liberec, p. o., a při uplatňování zájmů města v dlouhodobé strategii v oblasti ekologie a ekologické výchovy;
 26. spolupracuje s Městskými lesy Liberec, p. o., na realizaci opatření, která nejsou pěstební či lesnicko-hospodářskou činností a souvisejí s městským majetkem;
 27. spolupracuje se společností Komunitní práce o.p.s. v rámci činností, které se týkají působnosti odboru;
 28. spolupracuje se společností TSML, p. o., v rámci činností, které se týkají působnosti odboru, a to na úseku správy a údržby zeleně;
 29. spolupracuje s Vazební věznicí Liberec v rámci činností, které se týkají působnosti odboru;
 30. jménem SML uzavírá smlouvy na dobu kratší než 30 dnů o nájmu nebo výpůjčce majetku SML, který je odboru svěřen do správy;
 31. v rámci svěřené působnosti uzavírá jménem SML smlouvy o přijetí peněžitých nebo movitých darů v hodnotě do 10 000 Kč;
 32. z hlediska svěřené funkční náplně zodpovídá za sestavení, kontrolu a zúčtování rozpočtu odboru, rozpočtového výhledu, rozpočtových opatření, za sestavení investičního plánu, spolupracuje na participativním rozpočtu a odpovídá za zpracování podkladů pro radu a zastupitelstvo města;
 33. v postavení vlastníka zajišťuje likvidaci pojistných událostí při odpovědnosti SML u svěřeného majetku;
 34. projednává s ředitelem určené příspěvkové organizace výši příspěvku města na provoz;
 35. zpracovává podklady ke zřizovací listině Městské lesy Liberec, p.o., a předkládá příslušné návrhy na změny zřizovací listiny vč. pokynu zřizovatele radě a zastupitelstvu města;
 36. zajišťuje udělení souhlasu zřizovatele s umístěním sídla v objektech ve vlastnictví statutárního města Liberec, k nimž má právo hospodařit určená příspěvková organizace, nebo jde o objekty ve správě odboru;
 37. zajišťuje schválení přijetí darů v souladu se zřizovací listinou Městské lesy Liberec, p.o.;
 38. ve spolupráci s personálním oddělením připravuje podklady pro stanovení platu a odměn řediteli Městské lesy Liberec, p.o., a předkládá je radě města k projednání;
   

B) Přenesená působnost 

 • Nevykonává

 

Praktické odkazy

 

Mapový portál

Mapa odpadového hospodářství

Mapa dětských hřišť a sportovišť

Hlášení černých skládek a závad na veřejné zeleni

Aktuality odboru

05.10.2021

Úprava provozní doby sběrného místa v Londýnské ulici

Na jaře otevřené nové provizorní stanoviště sběrného místa společnosti FCC Liberec s.r.o. v Londýnské ulici upravuje svou provozní dobu.
 
30.09.2021

Dotační program na podporu domovních čistíren odpadních vod pokračuje

V květnu loňského roku vyhlásilo zastupitelstvo města nový dotační program na domovní čističky.
 
16.09.2021

Proběhl jubilejní pátý ročník Dětského odpadového dne

Stalo se již tradicí, že park v Budyšínské ulici patří v září dětem. Včera totiž proběhl další ročník Dětského odpadového dne.
 
06.09.2021

Omezení provozu sběrného místa Kovošrotu

Z důvodu nemoci bude následující dny provozní doba sběrného místa omezena.
 
02.09.2021

Dětský odpadový den

Ve středu 15. 9. 2021 proběhne v parku nad Tržním náměstím u Budyšínské ulice tradiční Dětský odpadový den, který se na tomto místě bude konat již popáté.
 
Předchozí
1
...

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.