Ochrana oznamovatelů - WHISTLEBLOWING

Statutární město Liberec, jakožto povinný subjekt, zavádí vnitřní oznamovací systém ve smyslu zákona 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a souvisejících právních předpisů. Zaměstnanci a některé další osoby mohou jeho prostřednictvím podávat oznámení týkající se protiprávní činnosti nebo její hrozby.

Povinný subjekt:

Název organizace

Statutární město Liberec

Sídlo organizace

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I 

00262978

Kontaktní telefon

+420 485 243 111

Kontaktní e-mail

info@magistrat.liberec.cz

Elektronická podatelna

posta@magistrat.liberec.cz

ID datové schránky

7c6by6u

Web

www.liberec.cz

 

Příslušná osoba:

Příslušná osoba se jako jediná smí seznamovat s oznámeními, a tedy je i posuzovat.

Firma GDPR posouzení s.r.o., IČ: 06773010
se sídlem: Rybná 716/24, 110 00, Praha - Staré Město

Titul

Ing. Bc.

Jméno

Jiří

Příjmení

Kubela

Kontaktní telefon

+420 239 050 505

Kontaktní e-mail

355281314@whispero.eu

 

Oznámením se rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném porušení právních předpisů, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro Statutární město Liberec.

 Za práci nebo obdobnou činnost se považuje:

 • závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 • služba,
 • dobrovolnická činnost,
 • odborná praxe, stáž.

Právními předpisy upravené oblasti jsou:

 • zadávání veřejných zakázek,
 • finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu,
 • bezpečnost a soulad výrobků s předpisy
 • bezpečnost dopravy,
 • ochrana životního prostředí,
 • radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
 • bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat,
 • veřejné zdraví,
 • ochrana spotřebitele,
 • ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů.

Jak podat oznámení:

1. Písemné podání oznámení prostřednictvím elektronické platformy Whispero

Oznámení lze podat na adrese https://app.whispero.eu/f/ggsz8hm8jn7u9apt. Po odeslání oznámení prostřednictvím formuláře se oznamovateli zobrazí ID oznámení. Po jeho zadání na https://app.whispero.eu/followup lze do oznámení vstoupit a není-li již uzavřeno, je možno ho doplnit. U uzavřených oznámení je oznamovatel informován, že došlo k uzavření a v případě přijetí opatření v návaznosti na oznámení je zde pro oznamovatele k dispozici přijaté opatření.

2. Písemné podání prostřednictvím e-mailové adresy

Oznámení lze zaslat v písemné podobě elektronicky, a to na e-mailovou adresu 355281314@whispero.eu.

3. Písemné podání v listinné podobě prostřednictvím držitele poštovní licence či osobně na podatelnu povinného subjektu.

Oznámení lze podat v listinné podobě, a to buď poštou, nebo osobně, na následující adresu:

Statutární město Liberec

k rukám PŘISLUŠNÉ OSOBY

nám. Dr. E. Beneše 1

460 59 Liberec 1

Obálka bude opatřena nápisem „NEOTVÍRAT“.

4. Telefonické oznámení

Oznámení lze podat telefonicky na telefonním +420 239 050 505. Po vytočení telefonního čísla bude oznamovatel vyzván k zadání kódu společnosti. Tento kód je 355281314. Po jeho zadání dojde k výzvě sdělení oznámení. Oznamovatel telefonicky sdělí oznámení a uzavře ho stisknutím mřížky.

Nahrávka je z technických důvodů limitována na 15 minut. Následně bude oznamovateli automaticky přiděleno ID oznámení, formou SMS zprávy. Prostřednictvím ID se může přihlásit na adrese https://app.whispero.eu/followup. Zde může oznámení rovněž doplnit přílohami a sledovat průběh jeho řešení a přijaté opatření po jeho uzavření. 

5. Ústní podání oznámení po předchozí dohodě s příslušnou osobou

O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba nebo pověřený zaměstnanec umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.

6. Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti  

Oznámení je možno podat též prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR, a to prostřednictvím zabezpečeného elektronického formuláře dostupného na adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Proces vyřízení oznámení

1. Oznámení lze provézt ústně nebo písemně, na žádost oznamovatele i osobně.

2. Příslušná osoba musí do 7 dnů vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení.

3. Do 30 dnů musí vyrozumět oznamovatele o výsledku přezkoumání.

4. Lhůtu lze dvakrát prodloužit o 30 dnů.

5. Příslušná osoba musí navrhnout opatření k předejití nebo nápravě protiprávního jednání.

6. Oznámení bude archivováno po dobu 5 let.

Nastavení cookies