Oddělení sportu a majetkové evidence

Mgr. Eva Bulířová

vedoucí oddělení sportu a majetkové evidence
Tel.: 48 524 3316
Budova: Jablonecká 41/27
Č. dveří: 01.23

Oddělení sportu a majetkové evidence

Sídlo: Liebiegova vila (Jablonecká 41/27)
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 48 524 3316

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bošek Oldřich referent oddělení sportu a majetkové evidence agenda pronájmů nebytových prostor, agenda umísťování reklamních zařízení Jablonecká 41/27 01.25 48 524 3291
Bulková Klára referent oddělení sportu a majetkové evidence kontrola smluvních vztahů sportovních zařízení v majetku statutárního města Liberec Jablonecká 41/27 01.28 48 524 3140
Bc. Coufalová Pavla referent oddělení sportu a majetkové evidence agenda pronájmů, pachtů a výpůjček, povolování stánků Jablonecká 41/27 01.15 48 524 3317
Čermáková Markéta referent oddělení sportu a majetkové evidence agenda služebností, hostování cirkusů Jablonecká 41/27 01.15 48 524 3298
Kaplová Helena referent oddělení sportu a majetkové evidence agenda služebností Jablonecká 41/27 01.15 48 524 3304
Kohlová Denisa referent oddělení sportu a majetkové evidence vydávání dílčích stanovisek, souhlasů ze strany statutárního města Liberec a kontrola podmínek uložených stanovisek Jablonecká 41/27 01.25 48 524 3308
Ing. Krebsová Jana referent oddělení sportu a majetkové evidence správce rozpočtové položky, registr smluv, agenda povolování předzahrádek a vykládky zboží Jablonecká 41/27 01.15 48 524 3310
Bc. Kvapilová Jana referent oddělení sportu a majetkové evidence tajemník výboru pro sport, administrace individuálních dotací z oblasti sportu, sportovní akce Jablonecká 41/27 01.28 48 524 3135
Nalezencová Jana, DiS. referent oddělení sportu a majetkové evidence administrace sportovního fondu statutárního města Liberec Jablonecká 41/27 01.28 48 524 3765
Ing. Polochová Jolana referent oddělení sportu a majetkové evidence agenda vypořádání revizí katastrálního úřadu, užívání veřejného prostranství Jablonecká 41/27 01.25 48 524 3314

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Oddělení sportu a majetkové evidence zajišťuje agendu služebností pozemků, pronájmy, pachty a výpůjčky pozemků, pronájmy nebytových prostor a umisťování reklamních zařízení,  vyřízení žádostí o předzahrádky, výklad zboží a dočasných stánků, agenda vypořádání revizí katastrálního úřadu, užívání veřejného prostoru a vydává dílčí stanoviska za vlastníka pozemků. Dále zajišťuje administraci Sportovního fondu a individuálních sportovních dotací, podílí se na administraci smluvních vztahů sportovních areálů v majetku SML a vede jejich evidenci, podílí se na sportovních akcích SML, komunikuje a spolupracuje se sportovními kluby na území města Liberce.

Oblast majetkové evidence
A) Samostatná působnost
 • na základě příslušných vnitřních směrnic provádí fyzickou inventarizaci veškerého nemovitého majetku spravovaného statutárního města Liberec, pokud nebyl svěřen do správy jiného útvaru nebo organizace, kde je inventarizace prováděna samostatně, zpracovává podklady o provedených inventarizacích a jejich výsledcích pro inventarizační komisi;
 • komplexně zajišťuje agendu pronájmu objektů a prostorů vyjma těch, které spravují jiné útvary MML;
 • v rámci vyjádření vlastníka v příslušných správních řízeních vydává stanoviska, popř. dílčí stanoviska, za vlastníka nemovitostí (užívání veřejného prostranství, územní a stavební řízení apod.);
 • ve spolupráci s ostatními útvary MML předkládá ke schválení zřízení služebností (strpění sítí, služebnosti stezky, průhonu a cesty);
 • eviduje všechny smluvní vztahy (nájmy, výpůjčky atd.) k majetku města, administrativně zabezpečuje tyto smluvní vztahy za statutárního města Liberec vyjma majetku, který spravují jiné útvary MML či jiné organizace;
 • koordinuje proces povolování stánků, prodejních míst, a předzahrádek na pozemcích statutárního města Liberec;
 • ve spolupráci s příslušnými útvary MML, zabývajícími se rozvojem města a územní koncepcí, vytipovává veškerý, pro zajišťování veřejných funkcí statutárního města Liberec, nepotřebný majetek, který je možno privatizovat s cílem co nejvyššího výnosu;
 • posuzuje a předkládá, ve spolupráci s příslušnými útvary, orgánům statutárního města Liberec návrhy privatizačních projektů;
 • za statutárního města Liberec připravuje a příslušným orgánům navrhuje taková opatření, která budou směřovat ke zhodnocení majetku, zlepšení podmínek pro jeho privatizaci či zachování některých veřejných funkcí (např. změny územního plánu, scelení pozemků, zřízení služebností atd.);
 • ve spolupráci s ostatními útvary MML navrhuje orgánům statutárního města Liberec záměry vypořádání vztahů k majetku statutárního města Liberec, zejména nemovitostem, s cílem logického a harmonického uspořádání majetkoprávních vztahů; v této oblasti zpracovává veškeré podklady pro orgány, které rozhodují o privatizaci majetku statutárního města Liberec, zajišťuje styk s jednotlivými kupujícími a katastrálním úřadem, eviduje zaregistrované kupní smlouvy a platební podmínky, předává příslušným odborům podklady k následným úkonům souvisejícím se zcizením majetku statutárního města Liberec, vede evidenci o realizovaných prodejích;
 • v rámci svěřené působnosti uzavírá jménem statutárního města Liberec smlouvy o nájmu nebo výpůjčce majetku statutárního města Liberec na dobu kratší než 30 dnů;
 • jménem statutárního města Liberec uzavírá smlouvy o přijetí peněžitého nebo movitého daru v hodnotě do 10 000,- Kč, pokud tato působnost není svěřena jiným odborům;
 • zpracovává stanoviska ke vzorům, metodikám, návrhům vyhlášek, nařízení a zásad a jejich změnám, interním směrnicím, předpisům a postupům, podílí se na tvorbě smluv;
B) Přenesená působnost

Nevykonává

Oblast sportu
 • propaguje město Liberec jako sportovní destinaci;
 • podílí se na tvorbě a aktualizaci strategického Plánu rozvoje sportu;
 • připravuje akční plán sportu pro daný kalendářní rok;
 • vytváří a koordinuje koncepci projektů v rámci rozvoje sportu, zjišťuje možnosti čerpání finančních prostředků z dotačních fondů;
 • vytváří ediční plán realizace reklamy a inzerce v časopisech, vytváří články o sportovním dění ve městě do zvolených periodik;
 • spolupracuje s regionálními i národními institucemi při rozvoji sportu (Liberecký kraj, Euroregion Nisa, Národní sportovní agentura, MŠMT, apod.);
 • koordinuje a propaguje sportovní akce jiných subjektů, které mají potenciál zvýšit atraktivitu Liberce;
 • koordinuje sportovní akce na náměstí Dr. E. Beneše, vč. akcí externích pořadatelů, připravuje povolení pro pořadatele, vede kalendář sportovních akcí na náměstí;
 • vede a zpracovává veškerou agendu sportovního fondu a agendu individuálních dotací, včetně konzultace s žadateli o poskytnutí dotací a zpracovává podklady pro jednání Rady města Liberec a Zastupitelstva města Liberec projednané ve správních radách fondů;
 • spolupracuje se sportovními organizacemi na území města Liberec;
 • evidence sportovních zařízení ve vlastnictví statutárního města Liberec;
 • na základě usnesení Zastupitelstva města Liberec uzavírá s příslušnými žadateli o dotace ze sportovního fondu smlouvy a odpovídá za kontrolu účelně využitých poskytnutých dotací;
 • organizuje a zabezpečuje poskytování veřejné služby v rámci provozování Městského stadionu Liberec;
 • připravuje stanoviska oddělení k majetkoprávním operacím u sportovních a tělovýchovných organizací v majetku statutárního města Liberec;
 • projednává možnosti propagace sportovních zařízení, zjišťuje pravidelnou komunikaci a vede evidenci sportovních zařízení ve městě, zpracovává přehled významných sportovních akcí;
 • zodpovídá za plnění koncesní smlouvy se společností SFM Liberec s.r.o.;
 • spolupracuje, komunikuje, uzavírá smluvní vztahy s jednotlivými společnostmi v rámci zajištění chodu sportovišť (Sportovního areálu Ještěď, Sportovního areálu Liberec, Plavecký bazén, Sportpark Liberec aj.) a kontroluje jejich plnění;
 • v rámci své působnosti uzavírá jménem statutárního města Liberec smlouvy o přijetí peněžitých nebo movitých darů v hodnotě do 10 000 Kč;
 • zajišťuje činnost výboru pro sport.

 

 

 

 

Nastavení cookies