Oddělení majetkové evidence a dispozic

Mgr. Eva Bulířová

vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic
Tel.: 48 524 3316
Budova: Jablonecká 41/27
Č. dveří: 01.23

Oddělení majetkové evidence a dispozic

Sídlo: Liebiegova vila (Jablonecká 41/27)
Doručovací adresa: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 48 524 3316

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bošek Oldřich referent oddělení majetkové evidence a dispozic agenda pronájmů nebytových prostor, agenda prodeje pozemků, agenda umísťování reklamních zařízení Jablonecká 41/27 01.25 48 524 3291
Bc. Coufalová Pavla referent oddělení majetkové evidence a dispozic agenda pronájmů, pachtů a výpůjček, povolování stánků Jablonecká 41/27 01.15 48 524 3317
Čermáková Markéta referent oddělení majetkové evidence a dispozic agenda služebností, hostování cirkusů Jablonecká 41/27 01.25 48 524 3298
Bc. Franicová Markéta referent oddělení majetkové evidence a dispozic agenda prodeje pozemků, budov a ostatních nemovitostí, agenda výkupů a směn pozemků, prodeje bytových a nebytových jednotek Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3311
Harbichová Leona referent oddělení majetkové evidence a dispozic agenda prodeje pozemků Jablonecká 41/27 1.25 48 524 3315
Kaplová Helena referent oddělení majetkové evidence a dispozic agenda prodeje pozemků a služebností Jablonecká 41/27 01.15 48 524 3304
Kohlová Denisa referent oddělení majetkové evidence a dispozic Jablonecká 41/27 01.28 48 524 3308
Ing. Krebsová Jana referent oddělení majetkové evidence a dispozic správce rozpočtové položky, registr smluv, agenda povolování předzahrádek a vykládky zboží Jablonecká 41/27 01.15 48 524 3310
Perglerová Radmila referent oddělení majetkové evidence a dispozic agenda prodeje pozemků Jablonecká 41/27 01.25 48 524 3312
Ing. Polochová Jolana referent oddělení majetkové evidence a dispozic agenda vypořádání revizí katastrálního úřadu, užívání veřejného prostranství, stanoviska vlastníka Jablonecká 41/27 01.28 48 524 3314
POPIS ČINNOSTI

Oddělení majetkové evidence a dispozic zajišťuje majetkoprávní vypořádání a s tím spojené agendy prodeje pozemků, pachty, pronájmy a výpůjčky pozemků, pronájmy nebytových prostor a předzahrádek, směny pozemků, výkupy pozemků a služebnosti k pozemkům. Dále vydává zábory a stanoviska za vlastníka pozemků.

A) Samostatná působnost

1. na základě příslušných vnitřních směrnic provádí fyzickou inventarizaci veškerého nemovitého majetku spravovaného SML, pokud nebyl svěřen do správy jiného útvaru nebo organizace, kde je inventarizace prováděna samostatně, zpracovává podklady o provedených inventarizacích a jejich výsledcích pro inventarizační komisi;

2. komplexně zajišťuje agendu pronájmu objektů a prostorů vyjma těch, které spravují jiné útvary MML;

3. v rámci vyjádření vlastníka v příslušných správních řízeních vydává stanoviska, popř. dílčí stanoviska, za vlastníka nemovitostí (užívání veřejného prostranství, územní a stavební řízení apod.);

4. ve spolupráci s ostatními útvary MML předkládá ke schválení zřízení služebností (strpění sítí, služebnosti stezky, průhonu a cesty);

5. eviduje všechny smluvní vztahy (nájmy, výpůjčky atd.) k majetku města, administrativně zabezpečuje tyto smluvní vztahy za SML vyjma majetku, který spravují jiné útvary MML či jiné organizace;

6. koordinuje proces povolování stánků, prodejních míst, a předzahrádek na pozemcích SML;

7. ve spolupráci s příslušnými útvary MML, zabývajícími se rozvojem města a územní koncepcí, vytipovává veškerý, pro zajišťování veřejných funkcí SML, nepotřebný majetek, který je možno privatizovat s cílem co nejvyššího výnosu;

8. posuzuje a předkládá, ve spolupráci s příslušnými útvary, orgánům SML návrhy privatizačních projektů;

9. za SML připravuje a příslušným orgánům navrhuje taková opatření, která budou směřovat ke zhodnocení majetku, zlepšení podmínek pro jeho privatizaci či zachování některých veřejných funkcí (např. změny územního plánu, scelení pozemků, zřízení služebností atd.);

10. ve spolupráci s ostatními útvary MML navrhuje orgánům SML záměry vypořádání vztahů k majetku SML, zejména nemovitostem, s cílem logického a harmonického uspořádání majetkoprávních vztahů; v této oblasti zpracovává veškeré podklady pro orgány, které rozhodují o privatizaci majetku SML, zajišťuje styk s jednotlivými kupujícími a katastrálním úřadem, eviduje zaregistrované kupní smlouvy a platební podmínky, předává příslušným odborům podklady k následným úkonům souvisejícím se zcizením majetku SML, vede evidenci o realizovaných prodejích;

11. v rámci svěřené působnosti uzavírá jménem SML smlouvy o nájmu nebo výpůjčce majetku SML na dobu kratší než 30 dnů;

12. jménem SML uzavírá smlouvy o přijetí peněžitého nebo movitého daru v hodnotě do 10 000,- Kč, pokud tato působnost není svěřena jiným odborům;

13. zpracovává stanoviska ke vzorům, metodikám, návrhům vyhlášek, nařízení a zásad a jejich změnám, interním směrnicím, předpisům a postupům, podílí se na tvorbě smluv;

B) Přenesená působnost

Nevykonává

 

Aktuality odboru

22.03.2019

Jak si koupit pozemek ve vlastnictví města

Častými dotazy na odbor majetkové správy, oddělení majetkové evidence a dispozic jsou, jak mají občané postupovat a jak probíhá řízení, když by si chtěli odkoupit pozemek ve vlastnictví statutárního města Liberec. Jak na to?
 
29.07.2016

Změna interního předpisu - užívání prostoru nebo místnosti

Nový interní předpis ke stanovení nájemného za užívaní prostoru nebo místnosti ve vlastnictví statutárního města Liberec.
 
01.03.2014

Změna interního předpisu pro zřizování služebností

Nový interní předpis pro zřizování služebností - platný od 5. 2. 2014
 
01.02.2012

Změna interního předpisu ke stanovení cen pozemků

Nový interní předpis ke stanovení cen pozemků - platný od 1.2.2012.
 

 

Nastavení cookies