Odbor majetkové správy

Ing. Jaroslav Schejbal

vedoucí odboru majetkové správy
Tel.: 48 524 3313
Budova: Jablonecká 41/27
Č. dveří: 01.26

Odbor majetkové správy

Sídlo: Liebiegova vila (Jablonecká 41/27)
Doručovací adresa: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Ing. Matocha Miloslav referent odboru majetkové správy - energetik energetik Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3295
Němcová Ivana referent odboru majetkové správy sekretariát vedoucího odboru Jablonecká 41/27 01.27 48 524 3292

Oddělení majetkové evidence a dispozic

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bošek Oldřich referent oddělení majetkové evidence a dispozic agenda pronájmů nebytových prostor, agenda prodeje pozemků, agenda umísťování reklamních zařízení Jablonecká 41/27 01.25 48 524 3291
Mgr. Bulířová Eva vedoucí oddělení majetkové evidence a dispozic agenda vypořádání revizí katastrálního úřadu, agenda výkupů a směn pozemků Jablonecká 41/27 01.23 48 524 3316
Bc. Coufalová Pavla referent oddělení majetkové evidence a dispozic agenda pronájmů, pachtů a výpůjček, povolování stánků Jablonecká 41/27 01.15 48 524 3317
Čermáková Markéta referent oddělení majetkové evidence a dispozic agenda služebností, hostování cirkusů Jablonecká 41/27 01.25 48 524 3298
Bc. Franicová Markéta referent oddělení majetkové evidence a dispozic agenda prodeje pozemků, budov a ostatních nemovitostí, agenda výkupů a směn pozemků, prodeje bytových a nebytových jednotek Jablonecká 41/27 2.11 48 524 3311
Harbichová Leona referent oddělení majetkové evidence a dispozic agenda prodeje pozemků Jablonecká 41/27 1.25 48 524 3315
Kaplová Helena referent oddělení majetkové evidence a dispozic agenda prodeje pozemků a služebností Jablonecká 41/27 01.15 48 524 3304
Kohlová Denisa referent oddělení majetkové evidence a dispozic Jablonecká 41/27 01.28 48 524 3308
Ing. Krebsová Jana referent oddělení majetkové evidence a dispozic správce rozpočtové položky, registr smluv, agenda povolování předzahrádek a vykládky zboží Jablonecká 41/27 01.15 48 524 3310
Perglerová Radmila referent oddělení majetkové evidence a dispozic agenda prodeje pozemků Jablonecká 41/27 01.25 48 524 3312
Ing. Polochová Jolana referent oddělení majetkové evidence a dispozic agenda vypořádání revizí katastrálního úřadu, užívání veřejného prostranství, stanoviska vlastníka Jablonecká 41/27 01.28 48 524 3314

Oddělení technické správy budov

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Anděl Jaroslav specialista oddělení technické správy budov technická správa budov MML nám. Dr. E. Beneše 1/1 9 48 524 3756
Bušek Milan domovník údržbář nám. Dr. E. Beneše 1/1 1d 48 524 3955
Bušovská Marie referent oddělení technické správy budov technická správa bytového fondu Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3473
Kopecký Dušan referent oddělení technické správy budov technická správa bytového fondu Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3474
Ing. Machatý Petr vedoucí oddělení technické správy budov Jablonecká 41/27 01.11 48 524 3427
Pekařová Jitka specialista oddělení (technik – rozpočtář) technik - rozpočtář Jablonecká 41/27 01.06 48 524 3303
Poulová Radka referent oddělení technické správy budov správa budov, rozpočet, pronájmy zasedacích místností nám. Dr. E. Beneše 1/1 9 48 524 3773
Richter Jan domovník údržbář údržbář nám. Dr. E. Beneše 1/1 1d 48 524 3955
Ronec Jiří specialista oddělení (technik – energetik) technik – energetik, technická správa kulturních zařízení Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3432
Rousová Hana uklízečka uklízečka nám. Dr. E. Beneše 1/1 1
Seibert Marcel referent oddělení technické správy budov technická správa budov MML nám. Dr. E. Beneše 1/1 1d 48 524 3775
Vavřena Vladimír referent oddělení technické správy budov technická správa mateřských škol Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3428
Veselská Štěpánka specialista oddělení technické správy budov technická správa základních škol Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3299

Oddělení správy sportovních objektů

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Hozák Miroslav vedoucí oddělení správy sportovních objektů technická správa sportovních objektů, SAL Jablonecká 41/27 01.13 48 524 3424
Ing. Janoušek Miroslav referent oddělení správy sportovních objektů Jablonecká 41/27 01.07 48 524 3431
Bc. Klimešová Veronika specialista odd. správy sport. objektů (technik-TZB) Jablonecká 41/27 01.07 48 524 3429
Kudrnová Renata referent oddělení správy sportovních objektů technická správa sportovních objektů, SAJ Jablonecká 41/27 01.07 48 524 3430
Nováková Tereza specialista odd. správy sport. objektů (technik-TZB) technik, rozpočtář Jablonecká 41/27 01.07 48 524 3429
POPIS ČINNOSTI

Oddělení majetkové evidence a dispozic

Oddělení majetkové evidence a dispozic zajišťuje majetkoprávní vypořádání a s tím spojené agendy prodeje pozemků, pachty, pronájmy a výpůjčky pozemků, pronájmy nebytových prostor a předzahrádek, směny pozemků, výkupy pozemků a služebnosti k pozemkům. Dále vydává zábory a stanoviska za vlastníka pozemků.

 

Oddělení technické správy budov

Oddělení technické správy budov zajišťuje technickou pomoc, investice, rekonstrukce a veškeré opravy a revize majetku pro MML, ZŠ, MŠ, divadla, bytový fond města aj.

 

Oddělení správy sportovních objektů

Oddělení správy sportovních objektů zajišťuje kontroly sportovních zařízení, opravy a rekonstrukce na svěřeném majetku sloužícímu k rozvoji sportovních aktivit občanů, předkládá návrhy smluv na příslušné udržovací a obnovovací práce, provádí věcnou a cenovou kontrolu staveb, sleduje postup a zabezpečuje jejich realizaci.

 

Oddělení majetkové evidence a dispozic

A) Samostatná působnost

1. na základě příslušných vnitřních směrnic provádí fyzickou inventarizaci veškerého nemovitého majetku spravovaného SML, pokud nebyl svěřen do správy jiného útvaru nebo organizace, kde je inventarizace prováděna samostatně, zpracovává podklady o provedených inventarizacích a jejich výsledcích pro inventarizační komisi;

2. komplexně zajišťuje agendu pronájmu objektů a prostorů vyjma těch, které spravují jiné útvary MML;

3. v rámci vyjádření vlastníka v příslušných správních řízeních vydává stanoviska, popř. dílčí stanoviska, za vlastníka nemovitostí (užívání veřejného prostranství, územní a stavební řízení apod.);

4. ve spolupráci s ostatními útvary MML předkládá ke schválení zřízení služebností (strpění sítí, služebnosti stezky, průhonu a cesty);

5. eviduje všechny smluvní vztahy (nájmy, výpůjčky atd.) k majetku města, administrativně zabezpečuje tyto smluvní vztahy za SML vyjma majetku, který spravují jiné útvary MML či jiné organizace;

6. koordinuje proces povolování stánků, prodejních míst, a předzahrádek na pozemcích SML;

7. ve spolupráci s příslušnými útvary MML, zabývajícími se rozvojem města a územní koncepcí, vytipovává veškerý, pro zajišťování veřejných funkcí SML, nepotřebný majetek, který je možno privatizovat s cílem co nejvyššího výnosu;

8. posuzuje a předkládá, ve spolupráci s příslušnými útvary, orgánům SML návrhy privatizačních projektů;

9. za SML připravuje a příslušným orgánům navrhuje taková opatření, která budou směřovat ke zhodnocení majetku, zlepšení podmínek pro jeho privatizaci či zachování některých veřejných funkcí (např. změny územního plánu, scelení pozemků, zřízení služebností atd.);

10. ve spolupráci s ostatními útvary MML navrhuje orgánům SML záměry vypořádání vztahů k majetku SML, zejména nemovitostem, s cílem logického a harmonického uspořádání majetkoprávních vztahů; v této oblasti zpracovává veškeré podklady pro orgány, které rozhodují o privatizaci majetku SML, zajišťuje styk s jednotlivými kupujícími a katastrálním úřadem, eviduje zaregistrované kupní smlouvy a platební podmínky, předává příslušným odborům podklady k následným úkonům souvisejícím se zcizením majetku SML, vede evidenci o realizovaných prodejích;

11. v rámci svěřené působnosti uzavírá jménem SML smlouvy o nájmu nebo výpůjčce majetku SML na dobu kratší než 30 dnů;

12. jménem SML uzavírá smlouvy o přijetí peněžitého nebo movitého daru v hodnotě do 10 000,- Kč, pokud tato působnost není svěřena jiným odborům;

13. zpracovává stanoviska ke vzorům, metodikám, návrhům vyhlášek, nařízení a zásad a jejich změnám, interním směrnicím, předpisům a postupům, podílí se na tvorbě smluv;

B) Přenesená působnost

Nevykonává

 

 

Oddělení správy objektů a zařízení

A) Samostatná působnost 

1. komplexně připravuje a realizuje (případně koordinuje) údržbu, revize, opravy, rekonstrukce a opravy investičního charakteru na objektech ve vlastnictví SML sloužících sociálním, zdravotnickým či bytovým účelům města Liberec;

2. operativně a průběžně zajišťuje drobné opravy údržbu domů sloužících sociálním, zdravotnickým či bytovým účelům města Liberec a jejich příslušenství, ve smyslu platných předpisů, včetně operativního zajištění havarijních oprav v rámci nepřetržité služby pro hlášení a odstraňování havárií;

3. zajišťuje správu a koordinuje údržbu, připravuje podklady pro projektovou přípravu u nemovitostí příspěvkových organizací zřízených SML za účelem poskytování sociálních a zdravotních služeb; komplexně připravuje, realizuje či koordinuje rekonstrukce a opravy investičního charakteru v objektech sloužících těmto příspěvkovým organizacím;

4. přebírá majetek po jeho rekonstrukcích, obnovách nebo po zásazích do něj třetími osobami, včetně sledování záručních lhůt, uplatňování reklamací, sankcí a pokut;

5. zajišťuje likvidaci pojistných událostí při odpovědnosti SML jako vlastníka komunikací;

6. komplexně spravuje všechny budovy MML (mimo budovy sloužící k provozu MML), zajišťuje jejich provozuschopnost – dodávky médií, údržbu, opravy, investice i rozvoj;

7. vykonává všechny činnosti, které souvisejí s běžnou administrativní a technickou správou nemovitostí (pozemků a budov), které nemají ve správě jiné útvary MML či třetí subjekty, nebo nemovitostí specifického charakteru – na základě rozhodnutí orgánů SML či v případě nutnosti ochránit tento majetek před poškozením;

8. dočasně technicky zabezpečuje před zničením či poškozením movitý a nemovitý majetek, u něhož jsou pochybnosti o vlastnictví SML;

9. zajišťuje revizi velkého rozsahu (EZS, EPS, elektro, plyn, dieselagregát, vzduchotechnika, chlazení, výtahy atd.);

10. zajišťuje zimní údržbu budov a souvisejících chodníků (shoz sněhu a rampouchů, úklid sněhu);

11. jménem SML uzavírá smlouvy o nájmu nebo výpůjčce majetku SML, který je mu svěřen na dobu kratší než 30 dnů;

12. komplexně zajišťuje správu, údržbu a investiční činnost spojenou se všemi nemovitými objekty a s nimi souvisejícím majetkem ve vlastnictví statutárního města Liberec, jejichž garantem je odbor školství a kultury;

13. zajišťuje předprojektovou a projektovou přípravu staveb, realizaci staveb, přejímku staveb od dodavatelů a vlastní kolaudaci;

14. připravuje podklady pro vypsání výběrových řízení a účastní se výběrových řízení na určených stavbách;

15. provádí věcnou a cenovou kontrolu staveb, sleduje postup a zabezpečuje realizaci staveb;

16. zodpovídá za převod dokončených investic do majetku města nebo příslušného správce;

17. zodpovídá za správné čerpání státních dotací poskytovaných na jednotlivé investiční akce, včetně jejich zpětného vyúčtování v rámci jednotlivých investičních akcí;

18. vykonává všechny činnosti související s funkcí technického dozoru investora na realizovaných stavbách;

19. poskytuje metodickou podporu v oblasti správy majetku organizacím zřizovaným statutárním městem Liberec na úseku školství a kultury;

20. projednává s řediteli škol výši příspěvku na provoz organizací;

21. vyřizuje stížnosti a podněty na úseku své působnosti;

22. zodpovídá za sestavení, kontrolu a zúčtování rozpočtu oddělení a za zpracování podkladů pro radu a zastupitelstvo města.

B) Přenesená působnost

Nevykonává

 

 

Oddělení správy sportovních objektů

A) Samostatná působnost

 1. zajišťuje předprojektovou a projektovou přípravu staveb, realizaci staveb, přejímku staveb od dodavatelů a vlastní kolaudaci
 2. připravuje podklady pro vypsání výběrových řízení a účastní se výběrových řízení na určených stavbách;
 3. provádí věcnou a cenovou kontrolu staveb, sleduje postup a zabezpečuje realizaci staveb;
 4. zodpovídá za správné čerpání státních dotací poskytovaných na jednotlivé investiční akce;
 5. zodpovídá za sestavení, kontrolu a zúčtování rozpočtu oddělení a za zpracování podkladů pro radu a zastupitelstvo města.
 6. na základě pokynu kanceláře tajemníka vyřizuje stížnosti, podněty a petice na úseku své působnosti;
 7. připravuje stanoviska oddělení k majetkoprávním operacím u sportovních a tělovýchovných organizací v majetku SML;
 8. jménem SML uzavírá smlouvy o nájmu nebo výpůjčce majetku SML, který je mu svěřen na dobu kratší než 30 dnů
 9. zajišťuje předprojektovou a projektovou přípravu staveb, realizaci staveb, přejímku staveb od dodavatelů a vlastní kolaudaci u sportovních a tělovýchovných organizací v majetku SML;
 10. připravuje podklady pro vypsání výběrových řízení a účastní se výběrových řízení na určených stavbách u sportovních a tělovýchovných organizací v majetku SML;
 11. provádí věcnou a cenovou kontrolu staveb; sleduje postup a zabezpečuje realizaci staveb u sportovních a tělovýchovných organizací v majetku SML;
 12. zodpovídá za převod dokončených investic do majetku města nebo příslušného správce;
 13. zodpovídá za správné čerpání státních dotací poskytovaných na jednotlivé investiční akce;
 14. zajišťuje činnosti související s funkcí technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce na realizovaných stavbách;
 15. poskytuje metodickou podporu v oblasti správy majetku organizacím zřizovaným statutárním městem Liberec;
 16. zodpovídá za převod dokončených investic do majetku města nebo příslušného správce u sportovních a tělovýchovných organizací v majetku SML;
 17. je supervizorem správy sportovních areálů, které jsou ve vlastnictví města; koordinuje a zajišťuje aktivity v těchto areálech v souladu se smlouvami, spolupracuje s provozovateli areálů na činnostech ve sportovních areálech a vytváří pro ně návrhy koncepcí; zajišťuje opravy, údržbu a rozvoj areálů dle uzavřených smluv;
 18. přebírá majetek po jeho rekonstrukcích, obnovách nebo po zásazích do něj třetími osobami, včetně sledování záručních lhůt, uplatňování reklamací, sankcí a pokut na sportovních areálech.

 

B) Přenesená působnost

Nevykonává

Aktuality odboru

01.02.2012

Změna interního předpisu ke stanovení cen pozemků

Nový interní předpis ke stanovení cen pozemků - platný od 1.2.2012.
 
04.01.2010

Návštěvníci magistrátu si budou moci prohlédnout nejstarší zvon Liberce

Málokdo asi tuší, že nejstarší liberecký zvon nevisí na žádném ze zdejších kostelů, ale na zadní stěně liberecké radnice. Na počátku 17. století jej pravděpodobně vytvořil žitavský lijec Georg Wildt, který v té době odlíval zvony pro redernská panství v Liberci a Frýdlantě...
 
3
Následující

 

Nastavení cookies