Oddělení odpadů a ovzduší

Ing. František Russig

vedoucí oddělení odpadů a ovzduší
Tel.: 48 524 4882
Budova: nám. Dr. E. Beneše 183/22
Č. dveří: 2.18

Oddělení odpadů a ovzduší

Sídlo: Nový magistrát
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 485244882

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Kratzmannová Lucie referent oddělení odpadů a ovzduší odpadové hospodářství nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.17 48 524 4885
Ing. Seifertová Kateřina referent oddělení odpadů a ovzduší odpadové hospodářství nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.36 48 524 4870
Ing. Stuchlíková Michaela referent oddělení odpadů a ovzduší odpadové hospodářství nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.36 48 524 4889
Bc. Zadáková Martina referent oddělení odpadů a ovzduší odpadové hospodářství nám. Dr. E. Beneše 183/22 2.17 48 524 4891

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obcím a obecním úřadům obcí s  rozšířenou působností podle zákona č.541/2020 Sb., o odpadech, podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností a podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Poplatky za komunální odpad řeší odbor ekonomiky.

Samostatná působnost na úseku odpadového hospodářství města Liberec (např. rozmisťování odpadových nádob pro občany) je v kompetenci odboru ekologie a veřejného prostoru.

A) Samostatná působnost

Nevykonává.

B) Přenesená působnost

1. vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obcím a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 541/2020 Sb., o  odpadech;

2. vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obcím a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností;

2. vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obcím a obecním úřadům obcí s rozšířenou přenesenou působností podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší;

3. je dotčeným orgánem státní správy v řízeních podle zvláštních předpisů, zejména stavebního zákona, zákona č 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování (zákon o integrované prevenci – IPPC), v platném znění, a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (zákon o EIA);

4. projednává s fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami přestupky podle § 66d odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích;

5. podává informace veřejnosti podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;

6. přezkoumává rozhodnutí správních orgánů městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. vydaná ve správním řízení podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.

 

Dokumenty odboru

 

 

Informace o stavu ovzduší

Aktuální hodinový přehled dat z automatických stanic a hodnota indexu kvality ovzduší, mapy znečištění ovzduší ČR.
 

Povinně zpřístupňované informace dle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Přehled vydaných závazných stanovisek dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 tohoto zákona
 

Aktuality odboru

18.01.2024

Informace k ohlašování odpadů v roce 2024

Podání ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2023 dle ust. § 94 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
 
08.06.2023

Informační seminář pro žadatele o kotlíkové dotace

Informační seminář pro žadatele o kotlíkové dotace dne 13. 6. 2023
 
28.01.2020

I zemina může být odpadem

Řada stavebních firem, autodopravců a fyzických osob provádějících svépomocně stavbu porušují platnou legislativu, a přivádí tak do problému sebe sama, ale často i svého partnera, kterému svojí zeminu předávají.
 

Kontroly technického stavu a provozu kotlů

Provádění kontrol technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva dle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
 

 

Nastavení cookies