SC 1.1 Zvýšit kvalitu životního prostředí a zatraktivnit veřejný prostor

Tento specifický cíl je naplňován prostřednictvím čtyř opatření:

  • Opatření 1.1.1 Revitalizace veřejných prostranství, zeleně a vodních ploch
  • Opatření 1.1.2 Energetická optimalizace
  • Opatření 1.1.3 Podpora adaptace na změny klimatu a zvýšení klimatické odolnosti
  • Opatření 1.1.4 Rozvoj technické infrastruktury a odpadového hospodářství

 

Opatření 1.1.1 Revitalizace veřejných prostranství, zeleně a vodních ploch

Opatření se zaměřuje na zlepšení zanedbaného stavu veřejných prostranství, nevhodnou skladbu veřejné zeleně a celkovou kultivaci veřejného prostoru včetně vodních ploch, které v podmínkách aglomerace  zastávají významnou úlohu.

Opatření reaguje na neuspokojivý stav sídelní zeleně ve městech, ale také na rozsáhlý nevyužitý prostorový potenciál v urbanizovaném území, který může sloužit ke zkvalitnění veřejného prostoru a volnočasovým aktivitám. Parky a městská zeleň vyžadují revitalizaci a rozšíření biodiverzity, a to především na sídlištích.

Pozornost bude věnována zavádění prvků tzv. modrozelené infrastuktury a zvýšení retenční schopnosti v krajině.

Realizace tohoto opatření bude financována prostřednictvím SC 2.2 IROP a OP ŽP.

VÝZVA

 

Opatření 1.1.2  Energetická optimalizace

Opatření se zaměřuje na efektivní a udržitelné využívání dostupných energetických zdrojů. Cílem je podpora většího využívání obnovitelných zdrojů energie a průběžná optimalizace energetického managementu měst a obcí, a to například ve formě postupného zavádění úsporných opatření ve veřejných budovách měst, obcí a kraje. Opatření cílí na přechod městských ekosystémů na nízkouhlíkové a udržitelné hospodářství a modernizaci jejich energetické struktury a infrastruktury.

Realizace tohoto opatření bude financována prostřednictvím SC 2.2 IROP, OP ŽP a Modernizačního fondu

VÝZVA

 

Opatření 1.1.3 Podpora adaptace na změny klimatu a zvýšení klimatické odolnosti

Opatření se zaměřuje na zlepšení stavu v oblastech hospodaření s vodou a povodní. Cílem je realizace široké škály aktivit, které povedou k hospodárnému zacházení s dešťovou vodou, posílení retenční schopnosti krajiny a systémovému nastavení práce s modrozelenou infrastrukturou v urbanizovaném prostředí. Cílem je zvýšit nevyužitý potenciál příměstské krajiny i ploch zeleně v intravilánu měst a obcí a dlouhodobě snižovat podíl nepropustných ploch, a celkovou propustnost krajiny naopak výrazně posilovat. Současně je cílem zvýšit připravenost na riziko povodní, a to prostřednictvím výstavby nových protipovodňových opatření i zásahů do samotných koryt řek a jejich okolí.

Realizace tohoto opatření bude financována prostřednictvím SC 2.2 IROP, OP ŽP a SFŽP

VÝZVA

 

Opatření 1.1.4 Rozvoj technické infrastruktury a odpadového hospodářství

Opatření se zaměřuje na modernizaci a dostavbu vodohospodářské infrastruktury a zajištění dostatečných přepravních kapacit v rámci vodárenského systému aglomerace. Cílem je rozšířit kanalizační síť do odlehlých lokalit a zároveň podpořit oddělení splaškové a dešťové vody, čímž se dále podpoří její retenční schopnost v krajině. Dále je cílem rozvoj udržitelné odpadové hospodářství, rozšíření sběrných dvorů, stanovišť i nádob a jejich dostatečných kapacit, účinnější a komplexnější využití odpadů a vyřešení problematiky bioodpadu a technologické inovace v odpadovém hospodářství.

Realizace tohoto opatření bude financována prostřednictvím SC 2.2 IROP, OP ŽP

VÝZVA

 

 

 

Nastavení cookies