změna č. 3 územního plánu

Projednání zprávy o uplatňování územního plánu Chotyně za období 2017 - 2021

Každý může uplatnit své připomínky ke zprávě od středy 7. 7. 2021 do  pátku 6. 8. 2021. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.

návrh zprávy o uplatňování územního plánu za období 2017 - 2021 (pdf)

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

______________________________________________________________________________________________________________________________

Zastupitelstvo obce Chotyně na svém zasedání rozhodlo o pořízení změny č. 3 územního plánu Chotyně. V souvislosti s tím se usneslo, že do 30. 11. 2020 bude obec Chotyně sbírat návrhy na změnu územního plánu Chotyně (dále jen "žádost").

Každá žádost na změnu územního plánu musí obsahovat náležitosti, které jsou uvedeny v § 46 odst. (1) stavebního zákona. Tyto náležitosti jsou obsaženy na předepsaném formuláři, který je možné stáhnout zde a pomocí kterého lze podávat žádosti na změnu územního plánu. Všechny body obsažené ve formuláři je nutné vyplnit. V opačném případě bude žadatel vyzván k jejich doplnění. V případě, že tak neučiní ani po výzvě, tak bude žádost v souladu s § 46 odst. (2) stavebního zákona odmítnuta a zastupitelstvo o ní nebude rozhodovat. Žádost na změnu územního plánu lze podávat pouze u příslušné obce, pro kterou má být změna územního plánu pořizována. Žádosti tedy podávejte pouze na obec Chotyni.

Po uplynutí termínu pro sběr žádostí na změnu územního plánu obec Chotyně předá všechny došlé žádosti pořizovateli (Magistrát města Liberce odbor územního plánování), který je následně začne posuzovat podle ustanovení § 46 odst. (2) stavebního zákona. Žádosti, které budou splňovat všechny náležitosti uvedené v § 46 odst. (1) stavebního zákona pořizovatel v souladu s § 46 odst. (3) stavebního zákona předá k rozhodnutí zastupitelstvu obce Chotyně. 

Upozorňujeme, že podání žádosti nezakládá právní nárok na provedení změny územního plánu. Ani rozhodnutí zastupitelstva obce Chotyně o zahrnutí žádosti na změnu územního plánu do změny č. 3 územního plánu neznamená, že žádosti bude vyhověno. Jestli bude žádosti vyhověno se bude odvíjet od projednání změny územního plánu a bude zřejmé až v okamžiku, kdy bude změna č. 3 územního plánu vydána zastupitelstvem obce Choytně a bude v ní obsažen požadavek, který žadatel uvedl v žádosti na změnu územního plánu.

 

 

Nastavení cookies