obec Zdislava

obec Zdislava

Kód obce: 564541
Adresa úřadu: Zdislava č.p. 3, 463 53 Křižany

Nachází se v severozápadní části ORP Liberec. Dopravní napojení je z  Jítravy silnicí III/27243. Obec sousedí s obcemi Rynoltice, Bílý Kostel nad Nisou, Křižany a Janovice v Podještědí. Skládá se z  katastrálního území Zdislava o výměře 980ha. Pořizovatelem územně plánovacích dokumentací je odbor územního plánování jako příslušný úřad územního plánování. Obec má platný územní plán. 

Užitečné odkazy:
Oficiální stránky obce: http://www.zdislava.e-obec.cz/
Příslušný stavební úřad: www.osecna.info/Urad/StavebniUrad.aspx

PROJEDNÁVANÉ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

_______________________________________________________________________

Platný územní plán

Zastupitelstvo obce Zdislava vydalo dne 9. 9. 2014 územní plán Zdislava, který 26. 9. 2014 nabyl účinnosti.

Závazná část územního plánu

textová část:

výroková část [pdf]
grafická část:

1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]
2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]
3. výkres koncepce technické infrastruktury 1: 5 000 [pdf]
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění územního plánu

textová část:

odůvodnění [pdf]
grafická část:

5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]
6. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

 

Nastavení cookies