Bílý Kostel nad Nisou

obec Bílý Kostel nad Nisou

Kód obce: 
Adresa úřadu: Obecní úřad Bílý Kostel nad Nisou čp. 206 463 31 Chrastava
Územní plán obce - grafické zobrazení. (odkaz na Marushku)

Užitečné odkazy:
Oficiální stránky obce: http://www.bily-kostel.cz/

Příslušný stavební úřad: http://www.chrastava.cz/

_______________________________________________________________________

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ

VYDANÉ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

_______________________________________________________________________

Platný územní plán

Úplné znění územního plánu po vydání změny č. 1, která nabyla účinnosti 16. 8. 2022. Na základě rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci č. j. 64 A 9/2023-58 ze dne 22. 11. 2023 bylo na části pozemku parc. č. 482/1 v katastrálním území Bílý Kostel nad Nisou zrušeno funkční využití stanovené změnou č. 1 územního plánu Bílý Kostel nad Nisou. Na základě toho bylo na dotčené části pozemku navráceno funkční využití, které bylo před vydáním změny č. 1 a to návrhová plocha výroby a skladování - výroba a sklady VS2.

 

Závazná část územního plánu

textová část [pdf]
grafická část:

1. výkres základního člení území  1: 5 000 [pdf]

2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]

3. výkres koncepce veřejné infrastruktury  1: 5 000 [pdf]

4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění územního plánu

textová část [pdf]
grafická část:

5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]

6. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]

7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

 

Zastupitelstvo obce Bílý Kostel vydalo na základě usnesení č. 5 ze dne 22. 9. 2014 územní plán, jehož účinnost nabyla dne 9. 10. 2014.

 

Nastavení cookies