Nový územní plán

Zastupitelstvo obce Kryštofovo Údolí dne 21. 2. 2018 usnesením č. 01/18 vydalo územní plán Kryštofovo Údolí, který 14. 3. 2018 nabyl účinnosti.

textová část [pdf]

opatření obecné povahy [pdf]

grafická část:
1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]
2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]
3. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf]
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění územního plánu

opatření obecné povahy [pdf]

textová část [pdf]

grafická část:
5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]
6. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

Návrh územního plánu pro 3. opakované veřejné projednání

Závazná část územního plánu

textová část [pdf]

grafická část:
1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]
2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]
3. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf]
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění územního plánu

textová část [pdf]

grafická část:
5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]
6. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

Opakované veřejné projednání návrhu nového územního plánu Kryštofovo Údolí se koná v pondělí 13. 11. 2017 od 18. hodin v přísálí obecní Hospůdky u Kryštofa. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. Posledním dnem podání je pondělí 20. 11. 2017.

Podání musí být učiněno písemně na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo na podatelnu Magistrátu města Liberce. Nebo může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).

Upravený návrh územního plánu Kryštofovo Údolí bude projednáván v rozsahu těchto úprav:

1) Pozemky parc. č. 1422/1, 1423/2 k. ú. Kryštofovo Údolí byly zahrnuty do nezastavitelných ploch zemědělských orná půda a trvale travní porosty. V předešlém návrhu byly součástí zastavitelných ploch pro bydlení individuálního B1.
2) Pozemek parc. č. 1440/2 k. ú. Kryštofovo Údolí byl zahrnut do nezastavitelných ploch zemědělských - zahrady. V předešlém návrhu byl součástí zastavitelných ploch pro bydlení individuální B2.
3) Pozemek parc. č. 1421/1 v k. ú. Kryštofovo Údolí byl částečně zahrnut do návrhových nezastavitelných ploch zemědělských – zahrady a část, na které se nachází garáž, byla zahrnuta do stabilizovaných ploch bydlení individuálního. V předešlém návrhu byl celý součástí zastavitelných ploch pro bydlení individuální B35.
4) Pozemek parc. č. 44 v k. ú. Kryštofovo Údolí byl zahrnut do nezastavitelných ploch zemědělských orná půda a trvale travní porosty. V předešlém návrhu byl součástí zastavitelné plochy pro bydlení individuální B36.
5) Pozemky parc. č. 1395/3, část 1395/1 v k. ú. Kryštofovo Údolí byly zahrnuty do nezastavitelných ploch zemědělských - orná půda a trvale travní porosty. V předešlém návrhu byly součástí zastavitelných ploch pro bydlení individuální B3. Pozemek parc. č. 1397 v k. ú. Kryštofovo Údolí byl zahrnut do nezastavitelných ploch zemědělských - zahrady. V předešlém návrhu byl součástí zastavitelných ploch pro bydlení individuální B3.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

Návrh územního plánu pro 2. opakované veřejné projednání

Závazná část územního plánu

textová část [pdf]

Sem vložte text

grafická část:
1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]
2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]
3. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf]
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění územního plánu

textová část [pdf]

grafická část:
5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]
6. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

Opakované veřejné projednání návrhu nového územního plánu Kryštofovo Údolí se koná v pondělí 13. 3. 2017 od 17. hodin v přísálí obecní Hospůdky u Kryštofa. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. Posledním dnem podání je pondělí 20. 3. 2017.

Podání musí být učiněno písemně na adresu Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo na podatelnu Magistrátu města Liberce. Nebo může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).

Upravený návrh územního plánu Kryštofovo Údolí bude projednáván v rozsahu těchto úprav:
1) Pozemky parc. č. 1422/1, 1423/2, 1440/2 k. ú. Kryštofovo Údolí byly zahrnuty do návrhových ploch pro bydlení (B1, B2), pozemek parc. č. 1440/3 k. ú. Kryštofovo Údolí byl zahrnut do návrhových ploch silniční dopravy – účelová komunikace (K2).
2) Pozemky parc. č. 1395/3, část 1395/1 a 1397 v k. ú. Kryštofovo Údolí byly zahrnuty do návrhových ploch pro bydlení (B3).
3) Pozemek parc. č. 588 v k. ú. Novina u Liberce byl zahrnut do návrhových ploch pro bydlení (B37).
4) Pozemek parc. č. 44 v k. ú. Kryštofovo Údolí byl zahrnut do návrhových ploch pro bydlení (B36).
5) Pozemky st. č. 151 a parc. č. 153/2 v k. ú. Novina u Liberce byly zahrnuty do stabilizovaných ploch pro bydlení.
6) Pozemek parc. č. 1421/1 v k. ú. Kryštofovo Údolí byl zahrnut do rozvojové plochy silniční dopravy – účelová komunikace (K1).
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

Návrh územního plánu pro opakované veřejné projednání

Závazná část územního plánu

textová část [pdf]
grafická část:
1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]
2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]
3. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf]
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění územního plánu

textová část [pdf]

grafická část:
5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]
6. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]

Opakované veřejné projednání návrhu nového územního plánu Kryštofovo Údolí se koná ve čtvrtek 2. 6. 2016 od 16. hodin v přísálí obecní Hospůdky u Kryštofa. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. Posledním dnem podání je 9. 6. 2016.

Upravený návrh územního plánu Kryštofovo Údolí bude projednáván v rozsahu těchto úprav:
1. Byla upravena formulace přípustného využití ploch pro pozemky určených k plnění funkcí lesa.
2. Pro pozemek parc. č. 1357/1 v katastrálním území Kryštofovo Údolí byla navržena speciální nezastavitelná plocha pro parkování.
3. Pozemek parc. č. 276/1 v katastrálním území Novina u Liberce byl zařazen do stabilizované plochy bydlení.
4. Pozemek parc. č. 66/2 v katastrálním území Kryštofovo Údolí byl navržen jako návrhová zastavitelná plocha pro bydlení pro 1 RD a v místě, kde v minulosti stála stavba.
5. Pozemek parc. č. 1131/7 v katastrálním území Kryštofovo Údolí byl zařazen jako stabilizovaná plocha bydlení.
6. Komunikace vymezená na pozemku parc. č. 1221/2 v katastrálním území Kryštofovo Údolí byla ve své severní části vymezena podle skutečného stavu v území a vymezena na pozemku parc. č. 323/2.
7. Bylo aktualizováno území s rozlivem a zadržováním vody dle údajů o rozlivu z roku 2010.
8. Pozemek parc. č. 149/5 v katastrálním území Novina u Liberce byl zahrnut jako plocha zastavitelná (plocha B30) a pozemek parc. č. 150/2 v katastrálním území Novina u Liberce jako návrh na mimolesní zeleň.
9. Pozemek parc. č. 51 v katastrálním území Kryštofovo Údolí byl zařazen do plochy pro bydlení.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

Návrh územního plánu pro veřejné projednání

Závazná část územního plánu

textová část [pdf]

grafická část:

1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]
2. hlavní výkres 1: 5 000 [pdf]
3. výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf]
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění územního plánu

textová část [pdf]

grafická část:

5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]
6. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]
Veřejné projednání návrhu nového územního plánu Kryštofovo Údolí se koná v pondělí 23. 11. 2015 od 17. hodin v přísálí obecní Hospůdky u Kryštofa. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. Posledním dnem podání je 30. 11. 2015.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ukončená etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

Návrh územního plánu pro společné jednání

Závazná část územního plánu

textová část [pdf]

grafická část:

1. výkres základního člení území 1: 5 000 [pdf]
2. hlavní výkres1: 5 000 [pdf]
3.výkres koncepce veřejné infrastruktury 1: 5 000 [pdf]
4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1: 5 000 [pdf]

Odůvodnění územního plánu

textová část [pdf]

grafická část:

5. koordinační výkres 1: 5 000 [pdf]
6. výkres širších vztahů 1: 50 000 [pdf]
7.výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1: 5 000 [pdf]
Každý může uplatnit písemně své připomínky u pořizovatele (Magistrát města Liberce, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1) nejpozději do 30 dnů ode dne doručení této vyhlášky. Posledním dnem podání je pondělí 3. 8. 2015. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

návrh zadání (pdf)
zákres záměrů k zpracování do nového ÚP (pdf)

Každý může k návrhu zadání uplatnit připomínku v termínu od 19. 3. 2014 do 22. 4. 2014. K připomínkám podaným po termínu se nepřihlíží.

 

Nastavení cookies