nový územní plán

 

nový návrh územního plánu pro veřejné projednání včetně vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území

výroková část

textová část návrhu (pdf)

výkres základního členění území 1 : 5 000 (pdf)
hlavní výkres 1 : 5 000 (pdf)
výkres koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000 (pdf)
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (pdf)

odůvodnění

textová část odůvodnění (pdf)

koordinační výkres 1 : 5 000 (pdf)

výkres širších vztahů 1 : 50 000 (pdf)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 (pdf)

 

vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území (pdf)

Veřejné projednání nového návrhu územního plánu včetně vyhodnocení se koná ve čtvrtek 4. 4. 2024 od 17:00 v myslivecké chatě Mlýnice (č. ev. 66, Nová Ves). Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou podat námitky. Posledním dnem pro podání je čtvrtek 11. 4. 2024.

Připomínky a námitky je možné podat na formuláři, který lze stáhnout zde.

Podání musí být učiněno písemně a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukončena etapa projednání (nelze se k ní již vyjadřovat!!!)

nový návrh územního plánu pro společné jednání včetně vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území

výroková část

textová část návrhu (pdf)

výkres základního členění území 1 : 5 000 (pdf)
hlavní výkres 1 : 5 000 (pdf)
výkres koncepce technické infrastruktury 1 : 5 000 (pdf)
výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 (pdf)

odůvodnění

textová část odůvodnění (pdf)

koordinační výkres 1 : 5 000 (pdf)

výkres širších vztahů 1 : 50 000 (pdf)

výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5 000 (pdf)

 

vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území

vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území (pdf)

vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území - tabulkové hodnocení (xls)

Každý může uplatnit písemně své připomínky pouze u pořizovatele (Magistrát města Liberce) nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyhlášky oznamující projednání návrhu územního plánu. K připomínkám podaným po této lhůtě se nepřihlíží. Veřejná vyhláška je v souladu s ustanovením § 25 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb., doručena patnáctým dnem ode dne vyvěšení. Veřejná vyhláška je vyvěšena od 25. 5. 2022 a bude sejmuta 11. 7. 2022.

Podání musí být učiněno písemně a pouze k pořizovateli a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis). Jiné způsoby podání nejsou možné!

Připomínky je možné podat na formuláři, který lze stáhnout zde.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nastavení cookies