Oddělení majetkových dispozic

Bc. Markéta Franicová

vedoucí oddělení majetkových dispozic
Tel.: 48 524 3311
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 310

Oddělení majetkových dispozic

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Telefon: viz kontakty pracovníků

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Franicová Markéta vedoucí oddělení majetkových dispozic agenda prodeje pozemků, budov a ostatních nemovitostí, agenda výkupů a směn pozemků, prodeje bytových a nebytových jednotek nám. Dr. E. Beneše 1/1 310 48 524 3311
Harbichová Leona referent oddělení majetkových dispozic agenda prodeje, výkupů a směn pozemků nám. Dr. E. Beneše 1/1 310 48 524 3315
Ing. Vácová Blanka referent oddělení majetkových dispozic agenda prodeje pozemků nám. Dr. E. Beneše 1/1 305 48 524 3505

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

A) Samostatná působnost

 1. ve spolupráci s odbory MML, zabývajícími se rozvojem města a územní koncepcí, spolupracuje na určení nemovitého majetku ve vlastnictví a spoluvlastnictví SML, který je pro město nepotřebný;
 2. ve spolupráci s příslušnými odbory MML posuzuje a předkládá orgánům SML návrhy na nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví a spoluvlastnictví SML; 
 3. zajišťuje zpracování žádostí od občanů a společností o prodej, nebo směnu nemovitého majetku ve vlastnictví a spoluvlastnictví SML;
 4. pro projekty jednotlivých odborů MML zajišťuje vypořádání vlastnických vztahů k nemovitému majetku;
 5. za SML připravuje a příslušným orgánům navrhuje taková opatření, která budou směřovat ke zhodnocení majetku, zlepšení podmínek pro jeho prodej či zachování některých veřejných funkcí např. změny územního plánu, scelení pozemků, atd.; 
 6. ve spolupráci s ostatními odbory MML navrhuje orgánům SML záměry vypořádání vztahů k nemovitému majetku SML, řeší narovnání majetkoprávních vztahů s jinými vlastníky a spoluvlastníky nemovitého majetku;
 7. zajišťuje zpracování podkladů a materiálů pro orgány SML, které rozhodují o realizaci majetkoprávních operací k nemovitému majetku ve vlastnictví a spoluvlastnictví SML;
 8. zajišťuje komunikaci s jednotlivými účastníky majetkoprávních operací, spolupracuje se znalci a geodety při řešení podkladů pro majetkoprávní operace;
 9. zajišťuje souhlasy a rozhodnutí dotčených orgánů při řešení dělení a změny způsobu využití pozemků, zápisů staveb aj., které jsou nutné k řešení majetkoprávních operací a následně zápisu změn do katastru nemovitostí;
 10. zajišťuje v souladu s platným zákonem o obcích zveřejnění záměru prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek na fyzické a elektronické úřední desce města;
 11. připravuje koncepty smluv k majetkoprávním operacím, po schválení majetkoprávních operací připravuje návrhy na vklad a zajišťuje komunikaci s katastrem nemovitostí;
 12. eviduje smlouvy k majetkoprávním operacím a platební podmínky, předává příslušným odborům podklady k následným úkonům souvisejícím s nakládáním s nemovitým majetkem ve vlastnictví a spoluvlastnictví SML, vede evidenci o realizovaných majetkoprávních operacích;
 13. eviduje a ve spolupráci s příslušnými odbory MML kontroluje plnění povinností vzešlých z privatizačních projektů třetími subjekty;
 14. navrhuje a předkládá ke schválení „Zásady postupu při prodeji a směně nemovitého majetku ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního města Liberec“ a „Cenový předpis ke stanovení cen pozemků ve vlastnictví a spoluvlastnictví statutárního města Liberec“;
 15. zpracovává stanoviska ke vzorům, metodikám, návrhům vyhlášek, nařízení a zásad a jejich změnám, interním směrnicím, předpisům a postupům;
 16. připravuje a zpracovává podklady pro jednání pracovní skupiny pro koordinaci majetkoprávních operací;
 17. zajišťuje zpracování podkladů a následné předložení návrhů řešení u speciálních majetkoprávních operací;
 18. zajišťuje zpracování pokladů a následně předložení návrhů řešení sporných převodů nemovitostí z období převodu majetku státu do vlastnictví obcí;

B) Přenesená působnost

Nevykonává

Aktuality odboru

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

 

Nastavení cookies