Oddělení technické správy budov

Ing. Petr Machatý

vedoucí oddělení technické správy budov
Tel.: 48 524 3427
Budova: Jablonecká 41/27
Č. dveří: 01.11

Oddělení správy objektů a zařízení

Sídlo: Liebiegova vila (Jablonecká 41/27)
Doručovací adresa: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Telefon: 48 524 3427
Statutární město Liberec
Odbor majetkové správy
485 244 944
ve všední dny 8:00 - 14:00 nebo na záznamník, v ostatní dny a časy pouze záznamník
Hlášení poruch a závad v městských domech a bytech na zařízení se záznamem hlasu. Prosíme uveďte vždy adresu objektu a číslo bytové jednotky s Vaším kontaktem

 

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Anděl Jaroslav specialista oddělení technické správy budov technická správa budov MML nám. Dr. E. Beneše 1/1 9 48 524 3756
Bušek Milan domovník údržbář nám. Dr. E. Beneše 1/1 1d 48 524 3955
Bušovská Marie referent oddělení technické správy budov technická správa bytového fondu Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3473
Kopecký Dušan referent oddělení technické správy budov technická správa bytového fondu Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3474
Pekařová Jitka specialista oddělení (technik – rozpočtář) technik - rozpočtář Jablonecká 41/27 01.06 48 524 3303
Poulová Radka referent oddělení technické správy budov správa budov, rozpočet, pronájmy zasedacích místností nám. Dr. E. Beneše 1/1 9 48 524 3773
Richter Jan domovník údržbář údržbář nám. Dr. E. Beneše 1/1 1d 48 524 3955
Ronec Jiří specialista oddělení (technik – energetik) technik – energetik, technická správa kulturních zařízení Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3432
Rousová Hana uklízečka uklízečka nám. Dr. E. Beneše 1/1 1
Seibert Marcel referent oddělení technické správy budov technická správa budov MML nám. Dr. E. Beneše 1/1 1d 48 524 3775
Vavřena Vladimír referent oddělení technické správy budov technická správa mateřských škol Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3428
Veselská Štěpánka specialista oddělení technické správy budov technická správa základních škol Jablonecká 41/27 01.12 48 524 3299

 

POPIS ČINNOSTI

Oddělení správy objektů a zařízení zajišťuje technickou pomoc, investice, rekonstrukce a veškeré opravy a revize majetku pro ZŠ, MŠ, divadla, bytový fond města aj.

A) Samostatná působnost 

1. komplexně připravuje a realizuje (případně koordinuje) údržbu, revize, opravy, rekonstrukce a opravy investičního charakteru na objektech ve vlastnictví SML sloužících sociálním, zdravotnickým či bytovým účelům města Liberec;

2. operativně a průběžně zajišťuje drobné opravy údržbu domů sloužících sociálním, zdravotnickým či bytovým účelům města Liberec a jejich příslušenství, ve smyslu platných předpisů, včetně operativního zajištění havarijních oprav v rámci nepřetržité služby pro hlášení a odstraňování havárií;

3. zajišťuje správu a koordinuje údržbu, připravuje podklady pro projektovou přípravu u nemovitostí příspěvkových organizací zřízených SML za účelem poskytování sociálních a zdravotních služeb; komplexně připravuje, realizuje či koordinuje rekonstrukce a opravy investičního charakteru v objektech sloužících těmto příspěvkovým organizacím;

4. přebírá majetek po jeho rekonstrukcích, obnovách nebo po zásazích do něj třetími osobami, včetně sledování záručních lhůt, uplatňování reklamací, sankcí a pokut;

5. zajišťuje likvidaci pojistných událostí při odpovědnosti SML jako vlastníka komunikací;

6. komplexně spravuje všechny budovy MML (mimo budovy sloužící k provozu MML), zajišťuje jejich provozuschopnost – dodávky médií, údržbu, opravy, investice i rozvoj;

7. vykonává všechny činnosti, které souvisejí s běžnou administrativní a technickou správou nemovitostí (pozemků a budov), které nemají ve správě jiné útvary MML či třetí subjekty, nebo nemovitostí specifického charakteru – na základě rozhodnutí orgánů SML či v případě nutnosti ochránit tento majetek před poškozením;

8. dočasně technicky zabezpečuje před zničením či poškozením movitý a nemovitý majetek, u něhož jsou pochybnosti o vlastnictví SML;

9. zajišťuje revizi velkého rozsahu (EZS, EPS, elektro, plyn, dieselagregát, vzduchotechnika, chlazení, výtahy atd.);

10. zajišťuje zimní údržbu budov a souvisejících chodníků (shoz sněhu a rampouchů, úklid sněhu);

11. jménem SML uzavírá smlouvy o nájmu nebo výpůjčce majetku SML, který je mu svěřen na dobu kratší než 30 dnů;

12. komplexně zajišťuje správu, údržbu a investiční činnost spojenou se všemi nemovitými objekty a s nimi souvisejícím majetkem ve vlastnictví statutárního města Liberec, jejichž garantem je odbor školství a kultury;

13. zajišťuje předprojektovou a projektovou přípravu staveb, realizaci staveb, přejímku staveb od dodavatelů a vlastní kolaudaci;

14. připravuje podklady pro vypsání výběrových řízení a účastní se výběrových řízení na určených stavbách;

15. provádí věcnou a cenovou kontrolu staveb, sleduje postup a zabezpečuje realizaci staveb;

16. zodpovídá za převod dokončených investic do majetku města nebo příslušného správce;

17. zodpovídá za správné čerpání státních dotací poskytovaných na jednotlivé investiční akce, včetně jejich zpětného vyúčtování v rámci jednotlivých investičních akcí;

18. vykonává všechny činnosti související s funkcí technického dozoru investora na realizovaných stavbách;

19. poskytuje metodickou podporu v oblasti správy majetku organizacím zřizovaným statutárním městem Liberec na úseku školství a kultury;

20. projednává s řediteli škol výši příspěvku na provoz organizací;

21. vyřizuje stížnosti a podněty na úseku své působnosti;

22. zodpovídá za sestavení, kontrolu a zúčtování rozpočtu oddělení a za zpracování podkladů pro radu a zastupitelstvo města.

B) Přenesená působnost

Nevykonává

 

Aktuality odboru

22.02.2019

Odbor majetkové správy pečuje o objekty ve vlastnictví města

Odbor majetkové správy pečuje o objekty ve vlastnictví města, které nejsou ve správě jiných organizací, jako jsou například školy, školky a kulturní objekty.
 
04.01.2010

Návštěvníci magistrátu si budou moci prohlédnout nejstarší zvon Liberce

Málokdo asi tuší, že nejstarší liberecký zvon nevisí na žádném ze zdejších kostelů, ale na zadní stěně liberecké radnice. Na počátku 17. století jej pravděpodobně vytvořil žitavský lijec Georg Wildt, který v té době odlíval zvony pro redernská panství v Liberci a Frýdlantě...
 
2
Následující

 

Nastavení cookies