Oddělení školství

Mgr. Martina Špringlová

vedoucí oddělení školství
Tel.: 48 524 3379
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 111a

Oddělení školství

Sídlo: Historická radnice kancelář č. 112
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec
Telefon: 485 243 375

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bc. Burda Martin, DiS. referent oddělení školství základní školy zřizované SML, rozpočty školských a kulturních organizací nám. Dr. E. Beneše 1/1 111 48 524 3376
Bc. Diessnerová Markéta referent oddělení školství mateřské školy zřizované SML, dotační programy MŠ a ZŠ nezřizované SML, Fond vzdělávání nám. Dr. E. Beneše 1/1 111 48 524 3374
Ing. et. Bc. Horáková Lucie specialista oddělení školství statistiky, přímé náklady na vzdělávání nám. Dr. E. Beneše 1/1 111 48 524 3383
Smutná Šárka, DiS. referent oddělení školství školy zřizované SML, rozpočty školských a kulturních organizac nám. Dr. E. Beneše 1/1 111 48 524 3375

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

Mateřské školy

Základní školy 

Oddělení školství zabezpečuje předškolní a školní vzdělávání na území města Liberec prostřednictvím sítě mateřských a základních škol. Talent žáků je rozvíjen ve dvou základních uměleckých školách, zájmové aktivity nabízí dům dětí a mládeže. 

Samospráva:

 • zajišťuje podmínky pro plnění povinného předškolního vzdělávání dětí s místem trvalého pobytu na území města

 • zajišťuje podmínky pro plnění povinné školní docházky žáků s místem trvalého pobytu na území města

 • zřizuje a zrušuje mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, zařízení školního stravování, a školské zařízení pro zájmové vzdělávání,

 • spolupracuje při sestavování rozpočtu škol a školských zařízení 

 • zřizuje školské rady u základních škol, stanovuje počet členů a vydává volební řád,

 • spolupracuje na organizaci zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách a zápisu žáků do 1. ročníku základních škol, zřizovaných městem,

 • zajišťuje administraci Výboru pro vzdělávání zastupitelstva města

 • podílí se na kulturních aktivitách pořádáním prezentačních výstav dětských prací;

  Státní správa:

 • zpracovává návrh rozpisu rozpočtu finančních prostředků státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v obvodu své působnosti (ORP Liberec) a předává jej Krajskému úřadu Libereckého kraje.

 • zpracovává a předkládá krajskému úřadu rozbor hospodaření včetně podkladů pro zúčtování finančních prostředků ze státního rozpočtu za školy a školská zařízení,

 • shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidencí za školy a školská zařízení,

 • předává v rámci obce s rozšířenou působností za školy a školská zařízení zřizované obcí údaje z dokumentace ze škol, školských zařízení a školních matrik.

   

A) Samostatná působnost

 1. připravuje opatření pro zabezpečení zákonných povinností města v zajišťování základní školní docházky dětí žijících na území statutárního města Liberec;
 2. připravuje podklady pro samosprávné orgány města při určování struktury základních a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec a jejich spádových obvodů;
 3. zajišťuje podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na území statutárního města Liberec;
 4. prostřednictvím Krajského úřadu Libereckého kraje aktualizuje změny v rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Liberec;
 5. přijímá opatření na základě výsledků inspekční a kontrolní činnosti České školní inspekce ve školách a školských zařízeních zřizovaných statutárním městem Liberec;
 6. organizuje obsazování míst ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec a připravuje podklady pro jejich jmenování a odvolání;
 7. připravuje podklady pro stanovení platu a odměn ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec;
 8. připravuje podklady pro zřízení školských rad u základních škol, připravuje vydání volebního řádu rad a navrhuje členy - zástupce za zřizovatele;
 9. projednává s řediteli příspěvkových organizací výši příspěvku města na provoz;
 10. uzavírá smlouvy o zajišťování stravování se soukromými dodavateli jídel a provádí finanční vypořádání;
 11. zajišťuje agendu „Dotačního programu pro poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů“;
 12. poskytuje občanům poradenství v oblasti školské problematiky;
 13. zajišťuje činnost Výboru pro vzdělávání;
 14. metodicky usměrňuje činnost příspěvkových organizací v gesci oddělení a podílí se na konzultační pomoci v oblasti legislativy příspěvkových organizací;
 15. zpracovává podklady ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřizovaných městem a předkládá příslušné návrhy na změny radě a zastupitelstvu města;
 16. zajišťuje veškerou administraci fondu vzdělávání;
 17. připravuje a uzavírá smlouvy s příjemci dotací z fondu vzdělávání a následně provádí kontrolu vyúčtování poskytnutých finančních prostředků; 
 18. rozhoduje o udělení souhlasu a vydává souhlas s umístěním sídla v objektech ve vlastnictví statutárního města Liberec, k nimž má právo hospodařit příspěvková organizace nebo jde o objekty ve správě odboru;
 19. vyřizuje stížnosti a podněty na úseku své působnosti;
 20. zodpovídá za sestavení, kontrolu a zúčtování rozpočtu oddělení a za zpracování podkladů pro radu a zastupitelstvo města;
 21. provádí kontrolní činnost na úseku své působnosti;
 22. povoluje výjimky z nejvyššího počtu dětí/ žáků ve třídě MŠ, ZŠ a přípravné třídy na základě § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.

 

B) Přenesená působnost

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

 1.  ověřuje správnost údajů podle § 161c odst. 11 předkládaných školami a školskými zařízeními zřizovaných obcí nebo svazkem obcí podle odstavce 9 a dále ověřuje správnost údajů předávaných podle § 28 odst. 5
 2. předkládá návrhy krajskému úřadu na rozepisování a poskytování finančních prostředků podle § 160 odst. 1 písm. c) právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce nebo svazky obcí;
 3. přijímá informace od krajského úřadu o rozpisu prostředků;
 4. zpracovává návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných podle odstavce 6 písm. b) v souladu se zásadami stanovenými MŠMT podle § 170 písm. c) a krajskými normativy a předávání jich krajskému úřadu;
 5. přijímá rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytované školám nebo školským zařízením, které zřizuje obec nebo svazek obcí.

 

 

 

Nastavení cookies