21.06.2022

Přehřátá místa pomůže odhalit letecké snímkování

V neděli 19. 6. proběhlo v rámci zpracování Adaptační strategie pro Liberec letecké snímkování. To napomůže k lepšímu plánování opatření, která zlepší kvalitu života obyvatel v době postupující klimatické změny.

 

V neděli dne 19. 6. 2022 úspěšně proběhlo na území Liberce letecké snímkování. Výsledkům napomohla velmi příznivá meteorologická situace.

Letecké snímkování proběhlo v rámci zpracování analytické části Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Liberec. Snímkování probíhalo za pomocí fotogrametrického letadla Cessna osazeném leteckou laboratoří FLIS (FLIS – Flying Laboratory of Imaging Systems). V průběhu letu byla snímána hyperspektrální a laserová data. 

Cílem snímkování je zejména popis a porozumění městským tepelným ostrovům a fyziologickému stavu vegetace. Tímto způsobem budou vytipována místa, která mají tendenci k přehřívání a zároveň sníženou schopnost ochlazení. Letecká data umožní vytvořit mapy jevů spojených s klimatickou změnou. Ta následně statutární město Liberec využije pro efektivní plánování opatření napomáhající k adaptaci na klimatickou změnu. 

Adaptační opatření napomohou ke snížení negativních dopadů klimatické změny na obyvatele města, ale i živočichy a vegetaci. Adaptační strategie s podrobnými mapami městského tepelného ostrova a stavu vegetace umožní zvýšit odolnost města na klimatickou změnu a také kvalitu života obyvatel Liberce.  
 

 

Nastavení cookies