21.06.2023
Jana Kodymová DiS.

Třinácté jednání liberecké městské rady

Třináctá chůze Rady města Liberce v roce 2023 proběhla v úterý 20. června. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

https://podklady.liberec.cz/

Šárka Prachařová  - náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace

Bod č. 61: Schválení Adaptační strategie pro Liberec

Projekt Adaptační strategie pro Liberec mapuje a zhodnocuje zranitelnost města ve vztahu ke  klimatickým  změnám. Výstupem je dokument, který navrhuje konkrétní  opatření  ke  zmírnění  dopadů  těchto  změn  na život obyvatel našeho města. Ve  výběrovém  řízení  na  zhotovitele  dokumentu  uspěla  společnost ASITIS.  Dokument projednají zastupitelé města ve čtvrtek 29. června.

Hlavním  cílem  této  strategie  bylo  přizpůsobit  město  Liberec  novým  přírodním podmínkám vyplývajícím z měnícího se klimatu. Úspěšná adaptace na změnu klimatu povede k nižšímu ohrožení  lidí  i  přírody  (nižší  zranitelnost)  a  vyšší  odolnosti  vůči  nepříznivým  událostem  (vyšší resilience).  S pomocí  strategického  plánování  lze  postupně  implementovat tvrdá  i  měkká  opatření,  která mohou přispět ke zmírnění dopadů změny klimatu na kvalitu životního prostředí a život obyvatel města.

Tento dokument je koncipován jako plán na deset let s možností průběžné aktualizace naplňování strategie. Navržená adaptační opatření zrealizují jednotlivé odbory libereckého magistrátu a samosprávy města.

„Adaptační strategie zahrnuje strategické cíle, rozpracované do specifických cílů, důležité jsou navrhované aktivity pro Liberec. Dvě z nich schvalovala i tato rada města, a to projekt na revitalizaci lesoparku Hlávkova a péče o stávající stromy a doplnění zeleně v ulici Krejčího a Dobiášova, také jsme na jedné tiskové konferenci představovali zelené střechy na bytovém objektu Na Žižkově. Kromě zeleně jsou to například i vodní prvky ve veřejném prostoru, snížení intenzity sekání, péče o městské lesy. Konkrétních opatření je celá řada.  Adaptační strategie se neobejde bez určité edukace veřejnosti, aby si všichni uvědomili způsob péče o zeleň i chování ve veřejném prostoru,“ uvádí náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.

V rámci projektu Adaptační strategie pro Liberec proběhl workshop, na kterém byly odborné veřejnosti a zástupcům města představeny výstupy projektu. Celkové  náklady  projektu  činily  1  380  000  Kč,  projekt  získal  dotaci  prostřednictvím  SFŽP z Norských fondů ve výši 90 % způsobilých nákladů (1 242 000 Kč). Zbývajících 10 % tedy 138 000 Kč pokrylo z vlastních zdrojů města.

 

Bod č. 64: Schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec na zajištění TDS a koordinátora stavby v rámci rekonstrukce objektu Uran

Rada města Liberce schválila výběr technického dozoru stavebníka a koordinátora stavby budovy URAN. Dozor převezme a koordinátorem stavby se stane společnost QM-4C,  s.r.o., za cenu ve výši 1 246 300 Kč s DPH.

 

Bod č. 65: Schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec na zajištění BOZP v rámci rekonstrukce objektu Uran

Společností Develop Servis CZ, s. r. o., zajistí výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci rekonstrukce URANu, a to za cenu 325 490 Kč s DPH.

Tématem obou projednávaných bodů je modernizace a stavební úpravy budovy URAN.  „Nyní jsme v tzv. ochranné době veřejné zakázky před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem. Věříme, že se stavba rozběhne dle časových předpokladů, tedy nejpozději v září 2023," shrnuje náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárka Prachařová.

 

Petr Židek - náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu

Bod č. 15: Schválení  postupu  a  harmonogramu  v  rámci  projektu  "Rekonstrukce  a  stavební  úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci"

Téma modernizace městského plaveckého bazénu projednávali liberečtí radní na letošním třináctém zasedání. Veřejná zakázka na stavební úpravy plaveckého bazénu bude zadávána v otevřeném nadlimitním řízení s předpokládanou hodnotou 1 074 200 000 Kč bez DPH (1 299 800  000  Kč s DPH)  a  následný  postup  prací  řídí  sestavený harmonogram. Ten budou projednávat také zastupitelé města ve čtvrtek 29. června.

Původní  objekt plaveckého bazénu  nese  značné  stopy  opotřebení  a  průběžně  se  objevují problémy provozní i legislativní. Po 40 letech provozování je na čase jeho kvalitativní úroveň zvýšit, jak v zohlednění v  nákladech na údržbu, vytápění a potřebě efektivního provozu, tak zároveň v souladu se současnými nároky obyvatelstva na celkovou úroveň tohoto typu zařízení.

 „Po téměř pěti letech příprav projektové dokumentace a více než půl roku příprav zadávací dokumentace předkládám do zastupitelstva města materiál, kdy úkolem zastupitelstva bude rozhodnout, že chceme začít s rekonstrukcí podle schválené projektové dokumentace. Projekt je připraven v duchu předchozích rozhodnutí vedení města a tento materiál je dovršením těchto kroků. Věřím, že na něm bude shoda, a začneme s rekonstrukcí podle předloženého harmonogramu,“ říká náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.


Bod č. 23: Majetkoprávní operace – výpůjčka pozemku, k. ú. Horní Růžodol –TJ Bílí Tygři Liberec

V libereckém Růžodole vznikne nové street workoutového hřiště. O jeho vybudování a následný provoz se postará sportovní klub TJ Bílí tygři Liberec.  Město za tímto účelem zapůjčí klubu pozemek v Horním Růžodole. Předpokládaná cena za nové street workoutové hřiště je stanovena na částku 4 000 000 Kč bez DPH. Podmínkou realizace je přidělení dotace, o kterou hodlá realizátor požádat Národní sportovní agenturu (NSA).

Tento krok je dalším krokem k postupnému rozvoji sportovního areálu u arény. Převodem pozemku umožníme tělovýchovné jednotě čerpat finanční prostředky na výstavbu Workoutového centra z dotačních titulů NSA, které bude sloužit všem sportovcům, kteří areál využívají,“ popisuje náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

 

Jiří Janďourek - náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

Bod č. 71: Vypsání  VŘ  na  zakázku  "Souvislá  údržba  po  opravách  IS,  MK -Ondříčkova,  Hálkova, Heydukova

Město osloví 5 firem na provedení zakázky opravy povrchu stávající vozovky a chodníků místních komunikací, vymezených ulicemi Ondříčkova, Hálkova, Heydukova. Předpokládaná celková hodnota zakázky je 15 900 000 Kč s DPH.

Jedná se o opravu a obnovu konstrukce vozovek a chodníků po rekonstrukci vodovodu a kanalizace. V rámci oprav jsou navrženy i stavební úpravy stávající vozovky a chodníků řešící mj. šířkové uspořádání, parkování, bezbariérovost tras pro pěší, zklidňující prvky a usměrnění dopravy, regulaci v křižovatkách, dojde i k výměně rozvodů a osvětlovacích bodů stávajícího veřejného osvětlení.

 

Bod č. 73:  Smlouva o spolupráci s investorem TCC Liberec Propco, s. r. o. –LOGISTICKÝ AREÁL TCC V PZ LIBEREC JIH

Díky dokumentu  „Zásady  pro  spolupráci  s  investory  na  rozvoji  veřejné  infrastruktury SML“ získá město Liberec investiční příspěvek v předpokládané výši 7 369 000 Kč  bez DPH od společnosti TCC Liberec Propco s.r.o. , se sídlem v Praze.


Tato společnost se chystá  realizovat svůj investiční záměr LOGISTICKÝ AREÁL TCC V PZ LIBEREC JIH na pozemcích v Doubí u Liberce. Vybuduje tady logistickou  halu,  administrativní  prostory  kanceláří, parkovací a obslužné plochy a zeleň. Záměr čítá velikost celkem 14 738 m2 HPP.

Investor se v rámci Investičního záměru zavazuje realizovat Adaptační opatření nad rámec požadavků dotčených orgánů (Povodí Labe, s. p., odbor životního prostředí), která spočívají v umístění fotovoltaických panelů na střeše logistické haly, umístění nabíjecích míst  pro  elektromobily a umístění  zelené  „předstěny“  z pohledu  od  vilové zástavby.

,Jednání se zástupci developera byla náročná, ale velmi korektní. TCC Liberec Propco, s.r.o., je významným investorem, který vstupuje na území města. Naše smlouva o spolupráci je příkladem kvalitní kooperace města a developera v rámci Zásad v našem městě. Jsem rád, že investor vnímá celkovou situaci v Liberci a realizuje šetrná opatření s ohledem na změny klimatu,“ popisuje náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

 

Ivan Langr - náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch

Bod č. 52: Návrh  Výboru  pro  kulturu  a  cestovní  ruch  na  přidělení  dotací  z  dílčího  Fondu  kultury  a cestovního ruchu Dotačního fondu SML pro rok 2023

Město Liberec rozdělí z dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu finanční příspěvky v celkové výši 2 509 812 Kč. Do uzávěrky příjmu žádostí pro čerpání finanční podpory ve 4 programech dotačního fondu přišlo celkem 103 žádostí. O přidělení dotací rozhodla včera rada města a následně rozhodne zastupitelstvo města. Po konečném schválení dotací zastupitelstvem budou všichni žadatelé písemně vyrozuměni o výši přidělené dotace či o nepřidělení dotace.

„V letošním roce jsme přijali přes 100 žádostí, což je asi dvojnásobek oproti předchozím letům. A i když jsme museli tři desítky žádostí nakonec vyřadit kvůli nesplnění zákonných podmínek, mám radost, jak se kulturní život ve městě rozvíjí. Ukazuje se, že postupné navyšování objemu dotačního fondu o půl miliónu korun každý rok, je správná cesta. Rád bych z toho už v dalším roce vydělil i víceleté granty pro ty nejvíce tradiční akce, které mají v pořádání největší historii,“ říká Ivan Langr, náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch.

 

Jiří Šolc - náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie

Bod č. 81: Schválení podání žádosti o dotaci na karavanová stání RASAV

Město Liberec by rádo ve svém rekreačním a sportovním areálu ve Vesci vybudovalo 6 karavanových krátkodobých stání. Cílem  je  zatraktivnění  areálu  ve  Vesci  v majetku  statutárního  města  Liberce,  podpora cestovního  ruchu  a  rozšíření  aktivit  v tomto  volnočasovém  areálu  přístupném  pro  širokou  veřejnost.

Jedno místo zastřešené přístřeškem, nacházející se na stávajícím parkovišti, bude napojené na potřebnou infrastrukturu, což je možnost doplnění čisté vody, výpusť šedé vody, výlevka kazety chemického WC a připojení se na elektřinu. Součástí servisního místa je betonová plocha s dvorní vpustí pro vypouštění tzv. šedé vody. V těsné blízkosti nové plochy bude na parkovišti vyznačeno dalších pět parkovacích stání  pro karavany, kde jsou navrženy další pilířky pro možné připojení karavanů na elektrickou energii a případně i pitnou vodu.

Turisté s ´bydlíky´ jsou každoročně rostoucí skupinou návštěvníků měst v Evropě. Tomuto trendu, ruku v ruce s podporou Libereckého kraje, chceme vyjít vstříc a areál ve Vesci je k tomu přímo vhodný. Je blízko městu, jsou tam krásná sportoviště a výhledy, a přesto tam je klid na nocování,“ popisuje náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

Cílovou  skupinou  jsou  nadšenci  do  kempování, kteří preferují ubytování  v těchto  specifických podmínkách. „Jelikož  areál  ve  Vesci  nabízí  mnoho  sportovního  a  rekreačního  vyžití,  je  podpora autokempingu  vhodným  doplněním  nabízených  služeb,  která  se  může  stát  důležitým bodem zájmu většího okruhu veřejnosti. V tuto chvíli je k projektu zpracována studie s předpokládanými náklady ve výši necelých 2,5 milionu korun,“ popisuje vedoucí odboru správy veřejného majetku Lukáš Hýbner.

Město Liberec podá žádost o dotaci na podporu karavanových stání v programu Infrastruktura cestovního ruchu – karavanová stání 2023. Liberecký  kraj  v rámci  této  výzvy  podporuje  projekty  do  výše  70 %  způsobilých  výdajů,  nejvýše však  500 000  Kč.  V případě,  že  bude  dotační  žádosti  vyhověno,  bude  zpracována  projektová dokumentace  ve  vyšším  stupni  pro  povolení  stavby,  aby  následně  mohla  být  stavba  v roce  2024 realizována. 

 

Adam Lenert - náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti

Bod č. 48/1: Realizace projektu sdílení jízdních kol nextbike Czech Republic, s. r. o.

Sdílená jízdní kola bude v Liberci od 15. července do 15. listopadu letošního roku provozovat firma nextbike Czech Republic s.r.o. Rozhodli o tom liberečtí radní. Provoz 150 kusů sdílených jízdních kol vyjde na 997 040 Kč včetně DPH. Město požádá o dotaci na tuto službu občanům z Dotačního fondu Libereckého kraje v oblasti  Podpory městské mobility formou sdílených kol ve výši až 500 000 s DPH.

„Město Liberec potřebuje v rámci projektu NET ZERO CITIES získat informace o mobilitě občanů a možných způsobech náhrady automobilové dopravy, proto se město rozhodlo přijmout nabídku společnosti nextbike Czech Republic. Další důvodem je, že připravujeme vyhlášku o odstavování kol a koloběžek na území Liberce a pomocí projektu chceme jasně definovat místa a způsob odstavování těchto dopravních prostředků,“ uvádí Adam Lenert, náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti.

 

Základní sazba jízdného:

Prvních 15 minut jízdy                                   0 Kč

Každých dalších 30 minut jízdy                   25 Kč

Max. 24 hodin                                                300 Kč

 

Bod č. 50: Vstup SML do Unie pro komunitní energetiku, z. s.

Statutární  město  Liberec  v  současné  době  pracuje  na  několika  významných evropských projektech v oblasti energetiky, a proto je vhodné stát se plnohodnotným členem Unie komunitní energetiky, z. s. (UKEN), která sdružuje zástupce samospráv, odborníky v oblasti energetiky, developery, národní akční skupiny a podobně. Roční rozšířené členství stojí 48 000 Kč. O vstupu do spolku Unie pro komunitní energetiku bude jednat Zastupitelstvo města Liberce.

„V současné době pracujeme na dvou významných evropských projektech v oblasti energetiky a můžeme být aktivním členem v rámci UKEN a od ostatních partnerů můžeme čerpat zkušenosti. Roční rozšířené členství v UKEN přináší například přístup do pracovních skupin s experty, přístup na pravidelné interní webináře nebo přednostní možnost se zúčastnit lobbingových schůzek. UKEN sdružuje významné hráče na poli komunitní energetiky, jako jsou developeři, firmy, města a obce, uvádí Adam Lenert, náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti.

 

Nastavení cookies