17.08.2022
Jana Kodymová DiS.

Šestnácté jednání liberecké městské rady

Šestnáctá schůze Rady města Liberce v roce 2022 proběhla v úterý 16. srpna. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.
https://podklady.liberec.cz/

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č. 36: Náhrada  škody  za  průtahy  v  soudním  řízení  vedeném  žalobcem  Oprávnění  věřitelé  MS  v klasickém lyžování v Liberci 2009, z. s.

Rada města Liberce na své 16. schůzi v letošním roce schválila a bude chtít uplatnit nárok na nemajetkovou újmu za průtahy v soudním řízení žalobce Oprávnění věřitelé MS v klasickém lyžování v Liberci 2009, z. s., proti Svazu lyžařů České republiky, z.s., a statutárnímu městu Liberec.

Jelikož soudní řízení trvalo od 31. srpna 2011, tedy téměř 11 let, vznikl městu nárok na odškodnění za průtahy. Za uvedenou dobu lze požadovat odškodnění ve výši 147 500 Kč. Dobu trvání řízení nelze považovat za přiměřenou, a tak je advokátní kancelář, která město zastupuje, přesvědčena, že nárok Liberce bude uznán důvodným. Riziko neúspěchu je považováno za nízké, náklady s ním spojené by činily podle odhadu částku do 5 000 Kč.

Jako současné vedení města jsme se ocitli v paradoxní situaci, kdy na jedné straně musíme za Liberec vrátit státu cca 16 milionů korun, aniž bychom tento ´dluh´ zavinili. Zároveň je třeba připomenout, že původně město mělo vracet dokonce kolem 1 miliardy korun, k čemuž naštěstí nedošlo. Na druhé straně se na základě rozhodnutí soudu musíme zachovat jako řádný hospodář, a tudíž je naší povinností domáhat se náhrady škody ve výši necelých 150 tisíc korun za průtahy, které od roku 2011 vznikly během soudního sporu s věřiteli MS 2009. Mrzí mě, že k této situaci došlo, ale jako současný primátor jsem neměl šanci toto rozhodnutí jakkoliv ovlivnit,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

 

Bod č. 43: Schválení pilotní studie organizace rezidentního parkování na vybraných sídlištích

Liberecká městská rada schválila studii organizace rezidentního parkování na vybraných sídlištích Doubí, Vesec, Gagarinova a Rochlice a uložila Kanceláři architektury města Liberce zajistit další stupeň projekční přípravy stavebních úprav a organizace dopravy rezidentního parkování na vybraných sídlištích, a to podle výsledků a závěrů pilotní studie.

Pro zadání odborné studie jsem se rozhodl poté, co dosavadní pokusy o řešení parkování na sídlištích nepřinesly takové výsledky, jaké jsem očekával. Proto jsem pověřil KAM jako naše koncepční pracoviště,  aby ve spolupráci s dopravními experty a obyvateli konkrétních sídlišť, hledali možnosti, jak si s tímto roky neřešeným problémem poradit. Jsem rád, že po zhruba půl roce intenzivní práce máme k dispozici pilotní studii, která se stane podkladem pro významné navýšení rezidentních parkovacích míst na těchto sídlištích. Pilotní projekt vznikl zatím pro prvních pět lokalit, kde je nyní celkem k dispozici cca 1200 parkovacích míst, přičemž díky zmíněné studii u těchto pěti sídlišť může dojít k navýšení zhruba o dalších 450 míst, tedy o třetinu. V další etapě chceme podobnou studii vytvořit i pro větší liberecká sídliště a jsem přesvědčený, že i tam bude možné parkovací kapacity pro občany výrazně posílit,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Zpracovatel studie uspořádal veřejná, pracovní setkání s obyvateli vybraných lokalit. „Aby byl získán ucelenější úvodní pohled a názory místních na problematiku parkování ve vybraných lokalitách, byl vytvořen krátký dotazník jako příloha k pozvánce na veřejná setkání. Součástí dopisu byla kromě dotazníku i mapka řešeného území pro konkrétní sídliště a výsledky dopravního průzkumu na úrovni jednotlivých ulic,“ popisuje Vojtěch Janků, dopravní specialista odboru Kancelář architektury města.

Konkrétní a podrobnější řešení byla navržena pro vybrané lokality, kde obyvatelé projevili zájem o pokračování prací a jejich součinnost na návrhu řešení parkování na sídlištích. Jedná se o sídliště Doubí, Jeřmanická a ulici Cihlářská ve staré Rochlici. Tento dokument bude sloužit také jako podklad pro další projekty v souvislosti s chystanými revitalizacemi sídlišť na úrovni projektové dokumentace.

 

Náměstkyně Radka Loučková Kotasová

Bod č. 38: Vyhodnocení  zadávacího  řízení  na  dodavatele  stavby  v  rámci  projektu  "Zvýšení  kvality vzdělávání ZŠ Jabloňová"

Základní školu v Jabloňové ulici stavebně zmodernizuje vítěz výběrového řízení,  a to společnost CL-EVANS s.r.o., z České Lípy za cenu ve výši  86 246 799 Kč včetně DPH. Rada města Liberce potvrdila výběr zhotovitele na svém úterním jednání. V řádném termínu bylo doručeno 8 nabídek.

Základní  škola  a  základní  umělecká  škola  Jabloňová  se  nachází  ve  Starých  Pavlovicích.  Škola  je postavena v sídlištní zástavbě a obklopena rozsáhlou oplocenou zahradou.  Ve škole se nachází celkem 32 učeben, kdy i 4 odborné učebny jsou nyní využívány jako  kmenové  (přírodopis,  fyzika,  zeměpis,  výtvarná  výchova).  Ostatních osm  odborných  učeben je využíváno i v odpoledních hodinách pro ZUŠ. Veškeré vybavení je průběžně obnovováno podle volných finančních prostředků školy. Tento stav je však nedostatečný a je potřeba vybavení odborných učeben celkově modernizovat a modernizovat také prostory učeben a kabinetů.

Stávající  základní  škola  je  složena  ze sedmi  vzájemně propojených pavilonů  členitého  půdorysného  tvaru. Všechny pavilony jsou propojeny v úrovni 1. NP chodbami. Cílem projektu je vybudovat nové prostory pro odborné učebny přírodních věd, IT, dvě učebny cizích jazyků a jeden sklad nad pavilonem. Nové prostory vzniknou v nástavbě nad jedním z pavilonů školy. Podmínkou pro vznik nových prostor je vybudování nového spojovacího krčku s výtahem z důvodu zajištění bezbariérovosti.  V tomto spojovacím krčku budou také umístěny nové kabinety a sklady pro odborné učebny a bezbariérová WC. V rámci stavebních úprav budou kompletně vyměněny rozvody v celém objektu školy. Z důvodu změřené velké koncentrace radonu Státním ústavem radiační ochrany v prosinci 2021, bude součástí stavebních prací i snížení jeho koncentrace pomocí nové vzduchotechniky.

Veškeré s tímto související organizační záležitosti jsou komunikovány jak s ředitelkou školy, tak s odborem školství a sociálních věcí. Náhradní autobusová doprava za přepravu žáků je vyčíslena na 1,4 milionu korun.  Vzhledem k rozsáhlým stavebním úpravám, které se dotknout celého objektu školy, bude výuka 2. stupně  ve  školním  roce  2022/2023  realizována  v  náhradních  prostorách  v Mařanově ulici, poskytnutých Technickou univerzitou v Liberci.

Staveniště bude zhotoviteli předáno v průběhu září a lhůta pro dokončení stavebních prací je 14 měsíců od předání staveniště. Dodavatel nového vybavení odborných učeben  bude soutěžen v listopadu tohoto roku.

 „Statutární město Liberec bude projekt předkládat ke spolufinancování Evropskou unií, kdy předpokládáme, že výše dotačních prostředků by mohla být až 60,5 milionů korun, kdy podíl města by byl 43,56 milionů korun,“ uzavírá náměstkyně pro dotace a strategický rozvoj Radka Loučková Kotasová.

 

Bod č. 42: Schválení projektového záměru "Technikův pavilon – informační centrum"

Členové rady města projednali projektový záměr obnovy objektu Technikova pavilonu a jeho budoucí využití ve formě turistického informačního centra a zázemí pro přilehlé veřejné prostranství.

Předmětem  projektu  je  kompletní  rekonstrukce  objektu  Technikova  pavilonu. To je bývalý  vstupní  pavilon do areálu LVT,  známý  též  jako  Kasíno, v Masarykově ulici.  Objekt  postavený  roku  1946  podle  návrhu  Svatopluka  Technika byl používán jako restaurace, v přístavku byly umístěny pokladny a zázemí. Vše pouze sezónně, čemuž odpovídá  i  konstrukční  řešení  budovy. 

Objekt  je  zchátralý,  nosné  dřevěné  konstrukce  jsou  napadeny dřevomorkou,  pro  další  využití  je  nezbytná  kompletní  rekonstrukce  včetně  většiny  vodorovných  i svislých  konstrukcí.  Vzhledem  k  architektonické  hodnotě  je  navržena  obnova  tohoto  objektu  se zachováním vnějšího vzhledu, včetně očištění od pozdějších nevhodných stavebních úprav, ovšem se změnou dispozice, prvotně pro potřeby infocentra a zázemí pro přilehlé veřejné prostranství, s možnosti flexibilní  změny  uspořádání  prostoru  podle  požadavků  aktuálního  programu  nebo  následného  způsobu provozování, například doplnění o kavárnu po uplynutí doby udržitelnosti,“ vyjmenovává náměstkyně primátora pro dotace a strategický rozvoj Radka Loučková Kotasová.

Stavební práce by v případě dodržení harmonogramu projektové přípravy mohly být zahájeny již v roce 2023. Projekt  bude  financován  s  využitím  Integrovaného  regionálního  operačního  programu konkrétně prostřednictvím opatření Posilování  úlohy  kultury  a  udržitelného  cestovního  ruchu  v  hospodářském  rozvoji,  sociálním začleňování  a  sociálních  inovacích,  aktivita  Veřejná  infrastruktura  udržitelného  cestovního  ruchu.

Projektovou přípravu a stavební povolení zajišťuje Kancelář architektury města. Prováděcí dokumentace bude následně zajištěna externě. „Celkový předpokládaný rozpočet realizační fáze projektu činí 30 milionů korun včetně DPH. Předpokládaná výše dotace činí řádově 22 milionů korun. Pokud vše půjde podle plánu, provoz by pavilon mohl zahájit v červenci 2025,“ uzavírá náměstkyně primátora pro dotace a strategický rozvoj Radka Loučková Kotasová.

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 46: Memorandum  o  společném  zájmu  a  postupu  ve  věci  záměru  výstavby  a  provozu  budoucí bioplynové stanice v Liberci

Rada města Liberce předkládá se svým souhlasem k projednání do zastupitelstva Memorandem o společném zájmu a postupu ve věci záměru výstavby a provozu budoucí bioplynové stanice v Liberci. Zahájení zkušebního provozu je předpokládáno v září 2026.

Memorandum vzešlo z jednání Libereckého kraje, statutárního města Liberec, statutárního města  Jablonec  nad  Nisou,  MVV  Energie  CZ,  a.  s.,  Teplárny  Liberec,  a.  s.  Severočeských vodovodů  a  kanalizací,  a.  s.,  a  spol.  Mateo  Solutions,  a.  s.

Město  Liberec  v současné  době  prostřednictvím  svozové  společnosti  FCC  Liberec  s.r.o.  nakládá s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO), které vybere od občanů v rámci sběru do tzv. „hnědých BIO popelnic“. Také jsou od občanů vybírány na sběrném dvoře v Ampérově ulici, na sběrném místě v ul. Dr. M. Horákové a v neposlední řadě v rámci jarního a podzimního sběru bioodpadů do velkoobjemových kontejnerů.

„V nádobách a na sběrném dvoře,  ale  i  v hnědých popelnicích v převážné míře končí zelený odpad ze zahrad. Ten se následně převáží na překladiště v Krásné Studánce a dále se vozí do kompostárny v Mimoni. Gastroodpad (složka BRKO, neboli kuchyňský odpad) v těchto nádobách většinou nekončí. Gastroodpady tak v současné chvíli nejsou  v Liberci od občanů vybírány odděleně. Jedinou komoditou, která je sbírána zvlášť, jsou jedlé oleje,“ popisuje náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.

Legislativa   se   v této  věci  značně  zpřísňuje  a  lze  očekávat  její  další  zpřísňování  v souvislosti s ekologickými cíli EU a minimalizací uhlíkové stopy. Zpracování biologicky rozložitelných odpadů v bioplynové stanici je v souladu se záměry města Liberce významně snížit emise, resp. splnit závazek „dekarbonizace“ a současně sníží závislost na dovážených fosilních palivech.  Cílem je vytvořit velkou bioplynovou stanici, kde by byly likvidovány odpady ze souměstí Liberce a Jablonce nad Nisou.

Předpokládáme, že bioplynová stanice bude mít kapacitu na zpracování 15 až 30 tisíc tun ročně. Bioplynová stanice by mohla být vybudována na pozemku vlastněném městem při Londýnské ulici. Pozemek je v sousedství městské čistírny odpadních vod ve vlastnictví  SVS  a  provozované  SČVK  a.  s. Svoz gastroodpadů do budoucí bioplynové stanice bude zajišťován společností provozující bioplynovou stanici, doplňuje náměstek Jiří Šolc

 

Bod č. 48/2: Masarykova alej – pěstební opatření

Město Liberec provede měření lipového stromořadí v Masarykově ulici.  Cílem je zjistit odolnosti stromu vůči zlomu a vývratu. Jde primárně o bezpečnost chodců této historicky a turisticky významné lokality města.

Statutární město Liberec se již od roku 2012 snaží stabilizovat alej lip v Masarykově ulici. V průběhu deseti let byla zpracována celá řada posudků a průzkumů, a to včetně návrhu komplexní obnovy, na několika stromech byly i v minulosti provedeny tahové zkoušky. V  průběhu  podzimu  2021  a  jara  2022  byl  prováděn  dendrologický průzkum  aleje  lip, v rámci průzkumu byly vytipovány stromy k prověření tahovými zkouškami.

Arboristicky bude ošetřeno celkem 90  stromů. U osmi stromů tahová zkouška vyšla negativně a u jednoho stromu vyšel negativně tomograf. Tyto dřeviny tak musí být z bezpečnostních důvodů pokáceny. V průběhu srpna bude provedena další série tahových zkoušek a to na dalších 10 stromech a zároveň bude provedena třetí série tahových zkoušek a to na 12 kusech stromů,“ uvádí náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.

V souvislosti s akcí byla podána ve spolupráci s odborem strategického rozvoje a dotací žádost o dotaci v rámci OP ŽP 2014 -2020 projekt "Revitalizace veřejné zeleně v Liberci -Lipová alej Masarykova třída". „Žádost byla schválena po stránce formální správnosti a podmínek přijatelnosti, nyní čekáme na věcné hodnocení. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 1 011 041 Kč, předpokládaná maximální možná výše dotace činí 606 624 Kč,“ uzavírá náměstek Jiří Šolc.

 

Bod č. 58: Schválení  výsledku  ZŘ  "Křižovatka  Švermova  x  Jungmannova  x  Žitavská  x  rampa  sil.  I/35, Liberec – úprava ramen křižovatky – II"

Do konce letošního roku bude hotová stavební úprava křižovatky Švermova x Jungmannova x Žitavská x rampa sil. I/35, Liberec. Zhotovitele vybrala liberecká městská rada. Je jím společnost EUROVIA CS, a.s., s  nabídkovou  cenou  15 875 578 bez  DPH.

Liberečtí radní schválili  vypsání a realizaci veřejné zakázky na stavební práce s předpokládanou hodnotou ve výši 13 500 000 Kč bez DPH letos na jaře. Ve lhůtě pro podání nabídek  nepřijal  zadavatel  žádnou  nabídku v původní veřejné soutěži, a  proto  bylo  první  výběrové  řízení  zrušeno  a  v červnu bylo vypsáno znovu s upravenými parametry, konkrétně bez zastropování maximální hodnoty zakázky.

Oslovili jsme ověřené firmy a jsme rádi, že se i přes tíživou situaci ve stavebnictví jeden účastník přihlásil, abychom mohli modernizaci křižovatky u viaduktu provést. Právě dnešní turbulentní trh s cenami stavebních materiálů a vysoká míra inflace mohly být důvody, proč se potenciální dodavatelé do původní soutěže nepřihlásili, protože jim to zkrátka ekonomicky nevycházelo, aby se vešli do maximální ceny zakázky,“ komentuje náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.

Stavební práce spočívají v rozšíření vozovky na ramenech křižovatky ulic Švermova, Jungmannova, Žitavská pro výstavbu nových řadicích pruhů a s tím související úpravou světelného signalizačního zařízení. Celková délka upravovaných úseků komunikací, v rámci dotčené křižovatky, je přibližně 235 metrů.

V hranicích úprav bude odstraněn stávající asfaltový kryt vozovky a lokálně  stávající  konstrukce  chodníku  a  stezky  pro  chodce  a  cyklisty  z důvodu  rozšíření  vozovky v ramenech křižovatky. Závěrem bude odfrézován asfaltový kryt komunikace  v celém rozsahu úprav křižovatky  s reprofilací  do  předepsaných  sklonů  a  následně  položena  obrusná  vrstva.  Odvodnění v prostoru upravované křižovatky je řešeno podélným a příčným spádováním do stávajícího systému odvodnění. V rámci stavby dojde k úpravě svislého i vodorovného dopravního značení. Na vozovce budou pomocí nového vodorovného značení zobrazeny upravené řadicí pruhy.

 

Náměstek Ivan Langr

Mimo RM: Nezmění-li se vyhláška MŠMT, přijde Větrník o lektory

Pokud ministerstvo školství nezmění vyhlášku o zájmovém vzdělávání (s účinností od 1.9.2022), může DDM Větrník přijít až o 3,5 zaměstnaneckých úvazků. Tedy i o část své základní činnosti, kterou již nebude moci zajistit. Může se tak stát, že Větrník uzavře třeba V-klub, nebo omezí nejrůznější oborové soutěže, které ovšem podporují tzv. excelenci, tedy rozvoj nadaných a mimořádně nadaných dětí.

Vyhlášku MŠMT považuji za mimořádně špatnou, protože ubírá finance na zájmovém vzdělávání dětí, které přímo souvisí s primární prevencí rizikových jevů. A na tom se v době po covidu, který kvůli vypnutí škol významně poznamenal oblast vztahů, přece šetřit nedá. Jednání s novým ministrem nicméně ještě pokračují, takže doufám v pozitivní změnu, jinak budou Větrníku scházet zhruba 2 milióny ročně a ostatní střediska volného času v kraji na tom budou ještě hůře,“ uvedl náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Financování oblasti školství je ze zákona rozděleno na tři základní segmenty: platy pedagogů a nepedagogů hradí stát přes MŠMT, provoz (zejména energie a vodu) obce a kraje, na řadu činností přispívají i rodiče. MŠMT přitom chce změnit způsob vykazování klientů, což i při nezměněném objemu financování neumožní čerpat peníze na současnou šíři činností. „Bohužel se mi tak trochu zdá, že ryzím záměrem MŠMT je přimět zřizovatele z řad obcí a krajů, aby pak činnost středisek nesystémově dofinancovali sami ze svého. Nás ale především čeká zvýšená úhrada za energie a vodu, nemůžeme platit vše, notabene za stát,“ uvedl náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

 

Mimo RM: Férové školy II asi už nebudou mít pokračování

Po téměř šesti letech zřejmě skončí úspěšný projekt Férové školy, který v libereckých základních školách pomáhá se začleňováním dětí se sociálními, kulturními a jazykovými hendikepy. MŠMT totiž už neplánuje otevřít individuální dotace pro žadatele z řad obcí, preferuje jen školy (tzv. šablony) a nově i místní akční skupiny (MAS). Liberec přitom od roku 2016 získal na tři projekty začleňování přes 130 miliónů korun a zapojil do nich přes všechny mateřské a základní školy na území města zhruba 1200 dětí.

S MŠMT jednám od února, ale bohužel s nimi zatím nelze hnout, byť je to o jednoduchém administrativním úkonu – vložit obce mezi oprávněné žadatele existujících výzev, peněz je v nich dost. Přitom jejich záměr boří současný funkční stav a jde proti logice, protože školy ještě více zatíží administrativou, MAS zase o jejich vnitřním stavu, šíři sociálního vyloučení ani dosavadních intervencích nevědí vůbec nic. A to je v době, kdy se budeme muset popasovat i se začleňováním ukrajinských dětí, naprostý nesmysl,“ uvedl náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Podle něj MŠMT sází především na MAS, které pokrývají celé území státu, v domnění, že tím zabezpečí širší využití dotačních prostředků. „To je bohužel jen teoretická úvaha od stolu. MAS rozhodně nejsou stejné, některé jsou jen málo funkční, personálně nezajištěné a nezpůsobilé tak důležitých projektů. Nadto jsou zájmově velmi rozkročené. A to už vůbec nemluvím o absenci jejich autority u škol. Zastřešující projekty mají smysl jen z pozice zřizovatele škol,“ dodal náměstek Ivan Langr.

 

Nastavení cookies