02.06.2021
Jana Kodymová

Dvanácté jednání libereckých radních

12.schůze Rady města Liberce v roce 2021 proběhla v úterý 1.června. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Mimo radu: Velké stěhování. Úředníky magistrátu čeká přesun kvůli rekonstrukci budovy Uran

Liberečtí radní si v úterý 1. června prohlédli náhradní prostory, kam se kvůli podzimní rekonstrukci budovy Uran mají na několik let přestěhovat desítky úředníků. Vybírat nyní budou z nabídek od S Tower a Forum Liberec, jiné neuspěly.

K přesunu desítek zaměstnanců z odboru sociální péče a registru vozidel se město chystá kvůli plánované a technologicky náročné renovaci Uranu. S tou chce začít o několik měsíců dříve, už letos na podzim. Do té doby si ale magistrát musí pronajmout zhruba 1 000 metrů čtverečných kancelářských prostor s odpovídajícím zázemím pro přibližně 60 pracovníků, kteří vyřizují pro občany agendu na odboru sociální péče, plus dalších cca 650 metrů čtverečných pro agendu registru vozidel s 15 pracovníky.

Z řady oslovených firem, z nichž některé městu na základě výzvy poslaly nabídku na pronájem kancelářských prostor a zázemí, nakonec splnily náročné požadavky pro výkon úřadu pouze dvě společnosti. „Obě tyto nabídky jsou pro město výhodné nejen kvůli umístění, ale především díky odpovídajícímu prostoru, který pro výkon obou agend potřebujeme. Důležitým faktorem při posuzování nabídek byla nejen cena za pronájem, ale i řada technických požadavků. Například, že nabízené prostory musí splňovat řadu technických požadavků pro výkon obou našich agend. Třeba vysokorychlostní a zabezpečený internet, bezbariérový přístup, nebo odpovídající prostor pro spisovny,“ říká tajemník statutárního města Liberec Martin Čech s tím, že ze všech nabídek, které město obdrželo, lze podle jasně definovaných požadavků, akceptovat pouze dvě.

První návrh na pronájem přišel od společnosti ELITE Office Park, a.s., která nabízí pronájem části objektu v prostorech po Úřadu práce v sousedství terminálu MHD v dolním centru města, veřejnosti známý jako S Tower. Druhou nabídku poslala společnost Liberec Property s.r.o., která městu doporučuje umístit své úředníky do obchodního centra Forum s přístupem rovněž od tamního terminálu MHD.

Obě nabídky jsou v mnoha parametrech srovnatelné. Radní města se proto rozhodli, že chtějí obě místa před samotným hlasováním osobně navštívit, aby posoudili, nakolik jsou nabízené prostory vhodné pro využití zmíněných agend magistrátu. Až pak se rozhodnou, s kým nakonec smlouvu o pronájmu město uzavře,“ dodává tajemník Martin Čech.

S firmou, která dostane od radních víc hlasů, město uzavře smlouvu pravděpodobně na pět let s opcí na dalších pět roků. Vyloučit nelze ani další jiné varianty délky pronájmu.

„V přízemí Uranu už během rekonstrukce nově umístíme zázemí autobusového terminálu. Zároveň, jak jsme už dříve veřejnosti slíbili, počítáme s odstraněním starých nevzhledných buněk a stávajícího autobusového nádraží. Současně se připravujeme na dočasné přestěhování serverovny, která z bezpečnostních důvodů nemůže po dobu rekonstrukce v budově Uran zůstat. Pokud vše půjde bez problémů, počítáme s dokončením rekonstrukce budovy na podzim 2022,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Ve druhé etapě město začne v prostoru stávajícího autobusového nádraží připravovat kapacitní parkovací dům, v té třetí by pak mělo dojít k vybudování přestupního terminálu v prostorách hlavního nádraží.

 

Bod č. 34: Manuál veřejných prostranství pro město Liberec – městské povrchy

Liberečtí radní schválili koncepční materiál Kanceláře architektury města, který nastavuje pravidla tvorby i rekonstrukce veřejných prostranství a jehož výsledkem budou kvalitnější veřejná prostranství. Manuál míří ke zlepšování kvality života obyvatel našeho města i dojmu, který město zanechá na svých návštěvnících. Manuál se bude skládat z více dílů a schválený dokument  je věnovaný povrchům města. Bude projednán zastupiteli na červnovém jednání.

Je to další krok k tomu, jak postupně, ale zcela zásadně změnit přístup k úpravám a změnám veřejného prostranství v Liberci. Manuál nám mimo jiné pomůže zvýšit kulturu těchto prostranství a podpoří rozvoj zdravého a klimaticky odolného města. Zároveň je to pro nás příležitost, jak rozvíjet kvalitní identitu města,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník. 

Manuál pomůže nejen všem odborům města v posuzování jednotlivých záměrů, ale také zefektivní vnitřní procesy, tvorbu kvalitních zadání a projektů, zefektivní jednání se soukromými a právními objekty, projektanty, správci sítí, provozovateli, výkonnými složkami a veřejností.

Vzniklý  Manuál veřejných prostranství, věnovaný městským povrchům vychází ze zkušeností a aktuálních trendů ve světě, maximálně respektuje jedinečnost města Liberce a je mu ušitý na míru. Jeho používání v praxi urychlí proces tvorby veřejných prostranství a zvýší jejich kulturu, podpoří rozvoj zdravého, klimaticky odolného a atraktivního města a je podpůrným nástrojem při budování identity města,“ říká Zuzana Koňasová z Kanceláře architektury města Liberec.

Manuál lze použít jako podklad při vytváření veřejných prostranství a jako nástroj jeho posuzování. Míra náročnosti uplatněných řešení by se měla odvíjet od významu hierarchie a jejich roli v celku města.

 

Bod č. 35: Přesun tramvajové zastávky Rybníček

Záměr přemístění zastávky Rybníček schválila Rada města Liberce. Důvodem změny polohy tramvajové zastávky je plánovaná rekonstrukce tramvajové tratě v ulicích 1. máje a Jánská. Tu zajišťuje Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou ve spolupráci s Kanceláří architektury města Liberec (KAM). Projektovou dokumentaci na rekonstrukci tramvajové tratě zpracovává společnost Valbek, spol. s.r.o.

V případě, že se nebude realizovat rekonstrukce tramvajové tratě, budou pouze přemístěny označníky a přístřešky zastávky. Stavebně už je zastávka v nové poloze připravena, a to včetně bezbariérových zastávkových obrubníků a prvků pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,“ uvádí dopravní specialista Vojtěch Janků z KAM.

Statutární město Liberec v součinnosti s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou zajistí přemístění tramvajové zastávky Rybníček a zároveň zajistí bezbariérovou trasu mezi parkovištěm P+R u krajského úřadu a nově umístěnou zastávkou, a to do léta 2022.

 

 

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č. 5: Návrh střednědobého výhledu statutárního města Liberec na roky 2022–2025

Odbor ekonomiky předložil k projednání libereckým radním návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního  města Liberec na roky 2022–2025.

Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem střednědobého plánování a obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů, což umožňuje lepší řízení finanční politiky města ve střednědobém horizontu.

Rada města Liberce s návrhem souhlasila a předkládá jej k projednání do červnového zasedání Zastupitelstva města Liberce. To se koná ve čtvrtek 24. června od 15 hodin.

 

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 43:  Sdružené opravy komunikací s vlastníky inženýrských sítí na rok 2022

Liberecká městská rada schválila plán  oprav  komunikací  na  rok  2022  v  rámci  sdružených  investic  města  s  vlastníky inženýrských sítí. Plán sdružených akcí počítá s celkovými rozpočtovými náklady, tedy výdaji města, ve výši cca 49 milionů Kč, přičemž příspěvek od vlastníků technické infrastruktury na opravy povrchů komunikací se předpokládá ve výši 5 milionů Kč.

Smyslem sdružených akcí je před opravou komunikací ve vlastnictví města Liberce souběžně opravit inženýrské sítě s omezenou životností, aby nedocházelo k opětovným zásahům do opravených komunikací ve vlastnictví Liberce. Plán investičních akcí na rok 2022 zahrnuje a byl projednáván se zástupci vlastníků inženýrských sítí - GasNet s.r.o, SVS a.s. a SčVK a.s., ČEZ Distribuce, a.s. a CETIN, a.s.,“ popisuje náměstek pro technickou správu Jiří Šolc.

Konkrétně jde o stavební práce v ulicích Františkovská a Slavíčkova, dále v Erbenově ulici, také se to týká ulice Šlikova a Tylova, dále oblast Ondříčkova + Heydukova + Hálkova, Fučíkova ulice, Purkyňova a Slovanské údolí.

 

Bod č. 45 : Vypsání VŘ na zakázku "Oprava opěrné zdi v ul. Ondříčkova, Liberec"

Liberec opraví opěrnou zeď v Ondříčkově ulici. Nyní na stavební práce vypsalo veřejnou zakázku na zhotovitele. Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 8 300 000 Kč bez DPH.

Stávající zeď, která podchycuje komunikaci v Ondříčkově ulici, je v havarijním stavu, jak prokázal diagnostický průzkum,“ uvádí náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc.

Oprava opěrné zdi je pak první etapou plánované rekonstrukce ulice Ondříčkova, která je zahrnuta do plánu sdružených oprav s vlastníky technické infrastruktury pro rok 2022, kde dojde ke kompletní obnově inženýrských sítí a obnově povrchů komunikace.

Do vrchní části zdi bude kotveno ochranné zábradlí a žulová kamenná deska, tvořící obklad římsy. Při odstraňování stávající zdi dojde k odbourání části konstrukce vozovky, proto budou práce  probíhat po etapách a za úplné uzavírky místní komunikace pro motorová vozidla. Podle možnosti stavby bude však povolen pohyb pro pěší.

Jelikož je ovšem oprava opěrné zdi technicky a stavebně složitá, byly práce v této lokalitě rozděleny do dvou stavebních sezon, kde právě opěrná zeď je předstupněm rekonstrukce komunikace,“ doplňuje náměstek Jiří Šolc.

 

Bod č. 46: Vyhodnocení zimní údržby na komunikacích v Liberci včetně statistických dat za zimní období 2020/2021

Příspěvková organizace města, Technické služby města Liberce, p.o., poprvé od převzetí správy a údržby komunikací do svého vlastnictví předložily Radě města Liberce  vyhodnocení zimní údržby 2020 -2021.

To zahrnuje základní statistická data spojená s finančním vyčíslením nákladů na zimní údržbu, přehledem pracovních sil a mechanizačních prostředků,  popisem  organizace  zimní  údržby  a přehledem  o počtu  zásahových  dnů,  včetně sumarizovaného  přehledu o povětrnostní  situaci   v zimním  období  a spotřebovaného  posypového materiálu, včetně porovnání se zimním období  2019 -2020. Zimní povětrnostní podmínky  vyžadovaly i nepřetržitou připravenost zaměstnanců k ošetřování chodníků na mostech a lávkách, a to i v době svátků, sobot a nedělí.

Celkové finanční náklady na zimní údržbu byly vyčísleny na částku 35 986 951 Kč bez DPH (43 544 211 Kč, včetně DPH). V předchozím zimním období 2019/2020 se jednalo o částku 20 666 354 Kč bez DPH (25 006 288 Kč, včetně DPH).

 

Finanční porovnání zimní údržby komunikací v obdobích 2019/2020 a 2020/2021

Měsíce

Zima 19/20 faktury bez DPH

Zima 20/21 náklady vč. DPH

listopad

2 545 082,03

1 625 215

prosinec

3 198 642,96

2 517 178

leden

5 240 996,00

22 634 370

únor

6 202 189,70

12 737 475

březen

3 479 443,42

                               3 786 081

duben

 

243 893

Celkem

20 666 354,11

43 544 211

 

„Uplynulá zima byla dlouhá a tuhá a stála nás velké peníze. Letošní zima se vyznačovala větším spadem sněhu, nejvíce sněhu, 38 cm, napadlo v lednu. Pro výpomoc v zimní údržbě a pro případné kalamity jsme spolupracovali s 18 externími dodavateli. V průběhu zimního období byly postupně vybaveny prakticky všechny mechanismy satelitním systémem sledování a vyhodnocování dat GPS,“ popisuje náměstek pro technickou správu Jiří Šolc.

 

 

Celá zima 20/21

Celá Zima 19/20

počet dnů spadu sněhu

46

25

počet zásahových dnů s pluhováním a posypem

123

50

počet dnů s kolísavou teplotou

67

53

počet ujetých km sypači

32 195

16149

počet odpracovaných hodin malých sypačů

2 868

1029

počet odpracovaných hodin traktory

4 327

1313

počet ujetých km nákladními vozy

44 292

37 047

 

 

 

Náměstek Ivan Langr

Mimo radu: Plavecký bazén se otevře pro veřejnost v pondělí 7. června

Liberecký plavecký bazén se pro veřejnost otevře v pondělí 7. června. Ještě předtím tady ve dnech od 4. do 6. června proběhnou kvalifikační plavecké závody na olympijské hry v Tokiu.

Provozovatel bazénu původně s otevřením 14. června, jak původně avizovala vláda. Ta však nakonec rozhodla o dřívějším termínu. V těchto dnech proto probíhá příprava bazénu na provoz.

Víkendová Velká cena Liberce je kvalifikačním závodem na olympiádu a podle pořadatele bude největším podnikem, který se do libereckého bazénu podařilo za posledních 20 let získat. Na závody by mělo přijet zhruba 400 plavců.

Pro veřejnost se tak bazén otevře v pondělí 7. června a najednou tam bude moci být 380 lidí. Provoz saun bude v letním provozu, přístupné tedy budou od 10. června vždy od čtvrtka do soboty a kapacita bude omezená na sedm lidí.

COVID - OPATŘENÍ

Každý návštěvník areálu sám zodpovídá za dodržení hygienických nařízení a musí být schopen a ochoten prokázat se negativním testem na koronavirus, který podstoupil v oficiálním odběrovém centru, certifikátem o očkování nebo dokladem o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech.

Při vstupu až do převlečení a následně při odchodu ze šaten je podle nařízení ministerstva nutné používat respirátor.

Provozní doba bazénu:

Pondělí - pátek       10:00 - 22:00
Sobota                     9:00 - 21:00
Neděle                     9:00 - 19:00

 

Bod č. 29: Rozšíření služby přepravy znevýhodněných skupin obyvatel v rámci projektu "Taxík Maxík"

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o., ve spolupráci se statutárním městem Liberec rozšiřuje od 1. června služby Taxíka Maxíka. Jedná se o přepravu pro seniory a zdravotně znevýhodněné, kterou budou nově zajišťovat dva vozy.

Přeprava pro seniory a zdravotně znevýhodněné bude v provozu od 7 do 17 hodin. Nově budou posíleny nejvíce vytížené časy od 8 do 13 hodin. Pro seniory je také velkou výhodou, že odpadá dřívější polední přestávka a i v čase od 11 do 13 hodin budou moci přepravu využít.

Dva totožné bíložluté taxíky bude možné objednat v pracovní dny od 8 do 16 hodin
na telefonním čísle 773 773 778. Navíc je jeden z nich vybaven nástupní rampou
pro imobilní občany, takže i těm usnadní potřebnou přepravu.

Liberec je prvním městem, kde fungují hned dva Taxíci Maxíci. Senioři a zdravotně znevýhodnění je tak budou moci využít pro cesty k lékařům, návštěvám institucí, pro cesty za volným časem i za kulturou. Tento projekt je díky spolupráci s Nadací Charty 77 a sítí lékáren Dr. Max realizován v již 19 městech po celé České republice.

„Potřeba rozšíření služby vychází z dlouhodobě vyšší poptávky na přepravu, než jsou stávající kapacity vozidla určeného ke službě, navíc navazuje na ukončení služby sociálního automobilu, kterou provozoval Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou“, vysvětluje náměstek pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

 „Mám velkou radost, že jsme díky pomoci statutárního města Liberce a Nadace Charty 77, kteří na nový automobil přispěli, mohli vyslyšet přání mnoha seniorů  a rozšířit nabízené služby Taxíka Maxíka. Poptávka je veliká a tak nevíme, jestli i přes výrazné posílení najdeme vždy vhodný termín pro všechny, ale samozřejmě se pokusíme pro to udělat maximum“, říká ředitel Kontaktu Michael Dufek.

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o. ,se věnuje aktivizaci seniorů, zajišťuje přepravu Taxík Maxík, pořádá volnočasové aktivity pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, akce pro cizince a národnostní menšiny, provozuje Dobrovolnické centrum Amikus a vytváří zázemí pro občanské iniciativy a neziskové organizace.

Statistika využití služby Taxíka Maxíka v letech 2019 až 2021

V roce 2019 Taxík Maxík najel celkem 27 774 km a jeho služby využilo celkem 4 026  osob.  V roce 2020 Taxík Maxík najel celkem 24 083 km a jeho služby využilo celkem 3 259 osob. Snížený počet jízd byl ovlivněn pandemií Covid-19  a  s tím spojenými omezeními, kdy služba nemohla fungovat. V roce 2021 Kontakt v rámci služby k 30. 4. přepravil celkem 1 546 osob.

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.