22.06.2022
Jana Kodymová DiS.

Čtrnácté jednání liberecké městské rady

Čtrnáctá schůze Rady města Liberce v roce 2022 proběhla v úterý 21. června. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č. 64: Podnět na pořízení změny územního plánu zkráceným postupem Z1_L Lanovka na Ještěd

Na základě proběhlých jednání zástupců statutárního města Liberec, Libereckého kraje  a  společnosti  České  dráhy  a.s.  bylo  iniciováno  zpracování  podnětu  na  pořízení  změny územního plánu, která má prověřit možnost prodloužení stávající lanové dráhy k parkovacímu domu u konečné stanice tramvajové linky a zároveň prověřit možnost modernizace technologie z kyvadlového provozu na oběhový provoz.

„Změnu navrhujeme proto, že už dnes je jasné, že lanovka bude potřebovat modernější technologii přepravy. Proto chceme nechat prověřit možnosti prodloužení lanové dráhy a především její modernizaci. A to ve vztahu k maximální možné bezpečnosti provozu. Bez ohledu na to, kdo bude do budoucna lanovku provozovat, je třeba se připravit na to, že její technické parametry budou zkrátka kvůli aktuálním normám a s důrazem právě na zmíněnou bezpečnost jiné. Za sebe jsem nadále přesvědčen o tom, že město Liberec má mít zájem na tom, aby na provoz budoucí lanovky mělo maximální možný vliv a ideálně se stalo i jejím většinovým vlastníkem,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Rada města Liberce doporučuje Zastupitelstvu města Liberec schválit podnět na pořízení změny územního plánu Liberec. Jednání libereckých zastupitelů se koná ve čtvrtek 30. června od 15 hodin.

 

Bod č. 66: Revitalizace sídliště Gagarinova, urbanisticko-architektonická studie

Liberecká městská rada souhlasí s návrhem urbanisticko-architektonické studie, která vznikla na základě participace s občany v červnu loňského roku  a  s  vlastníky  dotčených  pozemků  a  všemi  zástupci  SVJ  v  průběhu  tohoto  roku.

Cílem této urbanisticko-architektonické studie revitalizace sídliště Gagarinova je návrh aktualizace veřejných prostranství pro současné potřeby obyvatel. Klíčovými prvky jsou adekvátní navýšení parkovacích míst, zklidnění automobilového provozu, zlepšení podmínek pro pěší, možnost doplnění parkových ploch o aktivity pro všechny skupiny obyvatel, zvýšení materiálového standardu a celková architektonická kultivace prostředí. Účelem tohoto dokumentu je základní koncepční podklad pro další projektové fáze jednotlivých částí, příp. přímo realizaci drobných prvků v rámci údržby území.

„Návrh konkrétně této urbanisticko- architektonické studie vznikl na základě úzké spolupráce s místními občany a důkladné analýze. Město připravilo postupně celkem tři setkání s veřejností, což nám do návrhu pomohlo zakomponovat celou řadu požadavků, se kterými se na nás občané obrátili. Výsledkem této participace je mimo jiné to, že maximalizujeme počet parkovacích míst vázaných na obvodovou komunikaci, čímž dosáhneme požadovaných parkovacích kapacit. Zároveň minimalizujeme pohyb motorových vozidel uvnitř sídliště, čímž vytvoříme bezpečnější podmínky pro volný pohyb dětí a zároveň využití otevřených prostranství. Liberec má zhruba 10 tisíc bytů na 15 sídlištích, která vznikla do konce osmdesátých let. Jejich stav je často neutěšený, a proto je třeba se jim systematicky věnovat. Naposledy se dělala revitalizace sídliště Rochlice, a to před 10 lety. Proto jsme už před dvěma lety schválili koncept revitalizace sídliště Ruprechtice a nyní předkládáme i Gagarinovo. Další budou následovat,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

 

Bod č. 69: Nová Pastýřská – 2., 3. a 4. etapa – schválení výsledného návrhu projektu

Město Liberec plánuje realizovat ještě v letošním roce čtvrtou etapu projektu Nové Pastýřské přes Tržní náměstí.

Pokud letos zvládneme získat stavební povolení, tak bychom chtěli ještě realizovat rekonstrukci odlehčovací stoky v rámci přípravných prací dalších etap stavby Nové Pastýřské,  kterou  je  nutné  realizovat  před  prováděním zemních  prací  v  rámci  stavby  samotné komunikace,“ popisuje Vojtěch Janků, dopravní specialista Kanceláře architektury města Liberce.

„Novostavba této samostatné komunikace je důležitá pro vytvoření vnitřního sběrného okruhu. Součástí návrhu je i zavedení samostatných pruhů pro cyklisty a podélných parkovacích stání. Počítáme i s umístěním stromořadí a vytvořením dostatečně dimenzovaných přilehlých chodníků, včetně umístění veřejného osvětlení a mobiliáře,“ říká ke schválenému projektu primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Předpokládaná hodnota investičních nákladů na realizaci 4. etapy Nové Pastýřské je ve výši 12 000 000 Kč a náklady  na  rekonstrukci  odlehčovací  stoky  jsou  vyčísleny na 7 000 000 Kč.

 

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č. 7: Závěrečný  účet  statutárního  města  Liberec  za  rok  2021  a  účetní  závěrka  statutárního  města Liberec za rok 2021

Závěrečný účet podrobně popisuje hospodaření statutárního města Liberec v roce 2021. Zachycuje veškeré příjmy a výdaje města v členění podle rozpočtové skladby, čerpání a splácení úvěrů, hospodaření fondů města a všechny další související finanční transakce, které se v daném roce uskutečnily. Závěrečný účet města nezahrnuje rozpočet městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou.

Rok 2021 byl ve znamení  probíhající pandemie COVID 19, rostoucí inflace a zdražování cen zejména stavebních materiálů a prací. Oproti roku 2020 bylo však zaznamenáno mírné oživení ekonomiky.  Město dosáhlo vyšších příjmů než v předchozím roce, a to přibližně o 53,4 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že byla ekonomická situace na počátku roku 2021 obecně nejistá, a stejně tak i budoucí vývoj,  muselo být město  velmi  opatrné  v plánování  svých  příjmů, a to zejména  v oblasti  sdílených daní. „Jejich podhodnocením a zároveň nerealizováním všech plánovaných výdajů byl dosažen velký zůstatek finančních prostředků na účtech města, což je na jednu stranu pozitivní, nicméně je nutné si uvědomit,  že    za  cenu  nerealizovaných  akcí  a  zakázek.  Dalším  pozitivním  faktem  je,  že  přes nepříznivou situaci město dostálo bez problémů svým splatným závazkům a snížilo zadluženost v souladu  s plánem,“ komentuje ekonomický náměstek Zbyněk Karban.

Město v roce 2021 refinancovalo svůj směnečný úvěr do dlouhodobého úvěru s lepšími podmínkami, čímž  dosáhlo  nemalých  úspor.  Zároveň  přijalo  i  nový  střednědobý  úvěr  ve  výši  150  mil.  Kč  na financování investičních a provozních potřeb. Vzhledem  k tomu, že město zároveň nerealizovalo všechny plánované výdaje, vykázalo za rok 2021 kladný přebytek ve výši 523 319 258 Kč. V porovnání s rokem 2020 byl tento přebytek o více než 77mil.Kč vyšší, ale daní za tento přebytek byly zejména nerealizované zakázky.

Hodnota běžné likvidity je v optimální výši. Finanční situace města není však z pohledu celkové zadluženosti dobrá a úrokové zatížení je vysoké. Budoucí vývoj ekonomické situace je s ohledem na probíhající krize různého charakteru nejistý.

Celkové příjmy města v roce 2021 činily 2 679 369 161 Kč. Meziročně se zvýšily přibližně o 53,4 mil. Kč.

 

Bod č. 8: Navýšení  provozního  financování  za  účelem  rozpočtového  zajištění  předfinancování  akcí dotovaných ze zdrojů EU či jiných zdrojů v rámci ministerstev ČR

Liberecká městská rada na svém 14. jednání v letošním roce souhlasila s navýšením limitu kontokorentního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU nebo jiných zdrojů v rámci ministerstev ČR z 300 milionů korun na 500 milionů korun.

Hlavním  účelem  poptávaného financování je finanční zajištění překlenutí časového období mezi platbou z rozpočtu statutárního města Liberec dodavateli a obdržením dotace. „V současné době je tento limit nedostačující, proto odbor  ekonomiky  požádal  o  přechodné  navýšení  o  200 milionů korun,  které  zajistí  předfinancování plánovaných dotačních akcí až do celkové výše 500 milionů korun,“ popisuje ekonomický náměstek Zbyněk Karban.

 

Náměstkyně Radka Loučková Kotasová

Mimo RM: Letecké snímkování pomůže odhalit přehřátá místa

Letecké snímkování proběhlo v rámci zpracování analytické části Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Liberec. Fotogrametrické letadlo Cessna 208B Grand Caravan osazené leteckou laboratoří FLIS (FLIS – Flying Laboratory of Imaging Systems) v průběhu letu v neděli 19. června snímalo hyperspektrální a laserová data.

Cílem sběru dat je zejména popis a porozumění městským tepelným ostrovům a fyziologickému stavu vegetace. Letecká data umožní vytvořit mapy jevů spojených s klimatickou změnou, které statutární město Liberec využije pro efektivní plánování adaptačních opatření. Adaptační opatření snižují tepelný stres a další negativní dopady klimatické změny na obyvatele města, ale i živočichy a vegetaci. Adaptační strategie s podrobnými mapami městského tepelného ostrova a stavu vegetace umožní zvýšit odolnost města na klimatickou změnu a také kvalitu života obyvatel Liberce.  

 

Bod č. 57: Schválení uzavření dodatku č. 3 k SoD na stavební práce v rámci projektu "Vodojem Horská a zásobní řady"

V průběhu plnění smlouvy o dílo na provedení stavebních prací v rámci realizace projektu Vodojem Horská a zásobní řady, spolufinancovaného z Národního programu Životní prostředí,  vznikla  potřeba  dodatečných  stavebních  prací.  Rada města Liberce schválila dodatečné stavební práce ve výši 5 339 298 Kč s DPH.

V návaznosti na stavbu vodovodních a kanalizačních řadů bylo dodatečně vyprojektováno jednotlivé připojení nemovitostí. Podle požadavků vlastníků nemovitostí bylo vyprojektováno celkem 49 vodovodních a 8 kanalizačních přípojek. Po projednání bylo zhotovitelem provedeno ocenění stanoveného rozsahu prací,“ uvádí náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Smlouva  o  dílo  se  zhotovitelem Společnost VDJ Horská Liberec ve výši 63 963 525 Kč s DPH byla uzavřena dne 17. 6. 2021. Dodatek č. 1 navýšil cenu díla o 5 297 419 Kč s DPH. Dodatek č. 2 o 4 220 567 Kč s DPH, lhůta výstavby zůstala nezměněna. Dodatek č. 3 navyšuje cenu díla o 5 339 298 Kč s DPH, lhůta výstavby se nemění.

Stavební  práce  budou  dokončeny nejpozději do 7. 12. 2022. Celková cena díla po uzavření dodatku činí 78 820 811 Kč s DPH.

 

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 73: Záměr uzavření Memoranda o společném zájmu a postupu ve věci výstavby budoucí bioplynové stanice

Město Liberec schválilo uzavření Memoranda  o  společném  zájmu  a  postupu  ve  věci  výstavby  budoucí bioplynové stanice na pozemku statutárního města Liberce.

Město  Liberec  v současné  době  prostřednictvím  svozové  společnosti  FCC  Liberec  s.r.o.  nakládá s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO), které vybere od občanů v rámci sběru do tzv. „hnědých BIO popelnic“. Také jsou od občanů vybírány na sběrném dvoře v Ampérově ulici, na sběrném místě v ul. Dr. M. Horákové a v neposlední řadě v rámci jarního a podzimního sběru bioodpadů do velkoobjemových kontejnerů.

„V nádobách a na sběrném dvoře,  ale  i  v hnědých popelnicích v převážné míře končí zelený odpad ze zahrad. Ten se následně převáží na překladiště v Krásné Studánce a dále se vozí do kompostárny v Mimoni. Gastroodpad (složka BRKO, neboli kuchyňský odpad) v těchto nádobách většinou nekončí. Gastroodpady tak v současné chvíli nejsou  v Liberci od občanů vybírány odděleně. Jedinou komoditou, která je sbírána zvlášť, jsou jedlé oleje,“ popisuje náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.

Legislativa   se   v této  věci  značně  zpřísňuje  a  lze  očekávat  její  další  zpřísňování  v souvislosti s ekologickými cíli EU a minimalizací uhlíkové stopy. Zpracování biologicky rozložitelných odpadů v bioplynové stanici je v souladu se záměry města Liberce významně snížit emise, resp. splnit závazek „dekarbonizace“ a současně sníží závislost na dovážených fosilních palivech.  Cílem je vytvořit velkou bioplynovou stanici, kde by byly likvidovány odpady ze souměstí Liberce a Jablonce nad Nisou.

Předpokládáme, že bioplynová stanice bude mít kapacitu na zpracování 15 až 30 tisíc tun ročně. Bioplynová stanice by mohla být vybudována na pozemku vlastněném městem při Londýnské ulici. Pozemek je v sousedství městské čistírny odpadních vod ve vlastnictví  SVS  a  provozované  SČVK  a.  s.,“ doplňuje náměstek Jiří Šolc.

 

Bod č. 78: Schválení zrušení ZŘ na zakázku "Křižovatka Švermova x Jungmannova x Žitavská x rampa sil. I/35, Liberec – úprava ramen křižovatky

Město ruší zadávací  řízení  v  rámci zjednodušeného  podlimitního  řízení  pro  veřejnou  zakázku  na  stavební  práce  "Křižovatka Švermova x Jungmannova x Žitavská x rampa sil. I/35, Liberec – úprava ramen křižovatky

Důvod je prostý. Po  uplynutí  lhůty  pro  podání  nabídek  nebyl  v  zadávacím  řízení  žádný  účastník  zadávacího  řízení. Tedy nikdo se nám nepřihlásil, a tak vypisujeme výběrové řízení znova “ říká náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.

 

Bod č. 79: Vypsání ZŘ na veřejnou zakázku "Křižovatka Švermova x Jungmannova x Žitavská x rampa sil. I/35, Liberec – úprava ramen křižovatky –II

Liberečtí radní schválili  vypsání a realizaci veřejné zakázky na stavební práce s předpokládanou hodnotou ve výši 13 500 000 Kč bez DPH. Ve lhůtě pro podání nabídek  nepřijal  zadavatel  žádnou  nabídku v původní veřejné soutěži, a  proto  bylo  první  výběrové  řízení  zrušeno  a  nyní  je vypisováno znovu s upravenými parametr, konkrétně bez zastropování maximální hodnoty zakázky.

Oslovíme pět ověřených firem a věříme, že se i přes tíživou situaci ve stavebnictví přihlásí, abychom mohli modernizaci křižovatky u viaduktu provést. Právě dnešní turbulentní trh s cenami stavebních materiálů a vysoká míra inflace mohly být důvody, proč se potenciální dodavatelé do původní soutěže nepřihlásili, protože jim to zkrátka ekonomicky nevycházelo, aby se vešli do maximální ceny zakázky. Chceme těmito upravenými podmínkami zvýšit zájem dodavatelů, aby měli volnější ruce zohlednit třeba i zmíněnou inflaci ve své nabídkové ceně. Zároveň nemáme obavy o extrémní prodražení zakázky tímto krokem, jelikož jde o otevřený tendr, kde sám, obecně řečeno, trh zreguluje cenové nabídky, mají-li být konkurenceschopné,“ komentuje náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.

Stavební práce spočívají v rozšíření vozovky na ramenech křižovatky ulic Švermova, Jungmannova, Žitavská pro výstavbu nových řadicích pruhů a s tím související úpravou světelného signalizačního zařízení. Celková délka upravovaných úseků komunikací, v rámci dotčené křižovatky, je přibližně 235 metrů.

V hranicích úprav bude odstraněn stávající asfaltový kryt vozovky a lokálně  stávající  konstrukce  chodníku  a  stezky  pro  chodce  a  cyklisty  z důvodu  rozšíření  vozovky v ramenech křižovatky. Závěrem bude odfrézován asfaltový kryt komunikace  v celém rozsahu úprav křižovatky  s reprofilací  do  předepsaných  sklonů  a  následně  položena  obrusná  vrstva.  Odvodnění v prostoru upravované křižovatky je řešeno podélným a příčným spádováním do stávajícího systému odvodnění. V rámci stavby dojde k úpravě svislého i vodorovného dopravního značení. Na vozovce budou pomocí nového vodorovného značení zobrazeny upravené řadicí pruhy.

 

Náměstek Ivan Langr

Bod č. 44: Podání žádostí o poskytnutí dotací na projekty odboru SK

Statutární  město  Liberec   podáním  žádostí  o  dotaci  na navazující  projekty  „Asistenti prevence kriminality Liberec III“, „Centrum bydlení Liberec II“ a nové žádosti o dotaci na projekt s názvem  „Prevence  sociálně  patologických  jevů  a  aktivizace  obyvatel  v  sociálně  vyloučených lokalitách v Liberci“ plánuje realizovat specifické cíle a opatření navazující na zpracovaný nový Plán sociálního začleňování Liberec pro rok 2022-2027.

„Vzhledem k tomu, že se naše projekty Centrum bydlení Liberec a Asistenti prevence kriminality velmi osvědčily, chceme v nich pokračovat i v dalších letech. Centrum bydlení je od roku 2020 jakousi realitní kanceláří města, která má na starosti celý proces přidělování bytů, komunikaci s žadateli i individuální sociální šetření, abychom byty přidělovali dle potřebnosti lidí. Deset asistentů prevence je součástí života ve městě už od roku 2018, jako partneři městské policie přispívají ke zvýšení bezpečí na libereckých ulicích i v sociálně vyloučených lokalitách. Nově chceme ještě přidat projekt sociálních intervencí v sociálně vyloučených lokalitách prostřednictvím domovníků v městských bytových domech, jde tedy mimo jiné o téma dobrého sousedského soužití a dluhové problematiky. Na všechny tři projekty bychom rádi získali dotaci v celkové výši až 68 miliónů korun,“ komentuje náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Projekty budou předloženy do výzev programu OPZ+ (operační program zaměstnanost +) pro alokaci na podporu KPSVL (komunitního plánu pro sociální začleňování). Maximální předpokládaná výše způsobilých výdajů v rámci jednoho projektu činí 25 mil. Kč, tj. celkem 75  mil.  Kč  v případě  všech  tří  výše  uvedených  projektů. Předpokládaná  maximální  výše spolufinancování na jeden projekt činí 2,5 mil. Kč (10%), celkem 7,5 mil. Kč (3 projekty). Projekty budou koncipovány s dobou realizace v trvání 36 měsíců.

Předpokládaný termín realizací všech tří projektů je listopad 2022 až říjen 2025.

 

Radní Petr Židek

Bod č. 21: BD LB Tyršova – Převod spoluvlastnických podílů města na bytových domech  č. p. 507–513 (Liberec V – Kristiánov)

Bod č. 22: BD ZELENÉ ÚDOLÍ – Převod spoluvlastnického podílu města na pozemcích, jejichž součástí jsou budovy č. p. 1081–1086 (Liberec VI – Rochlice)

Bod č. 23: LBD Stadion – Převod spoluvlastnických podílů města na bytových domech č. p. 566–569 (Liberec VII – Horní Růžodol) a pozemků pod těmito bytovými domy

Bod č. 24: SBD  A+G  Stadion – Uzavření  dohody  o  narovnání  a  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  o  převodu nemovitých věcí

„Jsem rád, že se podařilo připravit další část balíku převodů družstevních podílů z města na družstva. Jedná se o převody podílů na BD Tyršova, Zelené údolí a LBD Stadion. U SBD L+G Stadion jsou připraveny ke schválení podklady ke smlouvě o smlouvě budoucí, která družstvu zaručí stejné podmínky v budoucnu, jako mají ostatní družstva, na která se převede podíl již nyní,“ uvádí člen Rady města Liberce Petr Židek.

 

Nastavení cookies