16.11.2022
Jana Kodymová DiS.

21. jednání liberecké městské rady

21. schůze Rady města Liberce v roce 2022 proběhla v úterý 15. listopadu. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

https://podklady.liberec.cz/

Primátor Jaroslav Zámečník -  primátor města Liberce

Bod č. 50: Vyhodnocení  zadávacího  řízení  na  služby  projektových  prací  stavby  "Regenerace  sídliště Ruprechtice – II. a III. Etapa -DSP/DPS

Členové Rady města Liberce na svém 21. jednání vybrali zhotovitele projektových prací stavby dalších etap regenerace sídliště Ruprechtice. Druhou a třetí etapu vyprojektuje společnost GREGOR – projekt invest, s.r.o.,  za nabídkovou cenu  1 681 900 Kč včetně DPH.

Kancelář architektury města Liberec (KAM)  zpracovala komplexní architektonickou studii regenerace sídliště, která počítá s rozdělením komplexní revitalizace celého území postupně v pěti etapách. První etapa regenerace sídliště Ruprechtice se týkala opravy komunikace, přilehlých parkovacích ploch a chodníků v Rychtářské ulici. Probíhala letos, od dubna do října.

Projekt regenerace sídliště Ruprechtice I. etapa byl zpracován se zohledněním všech urbanistických, architektonických, dopravních a krajinářských souvislostí. Záměr projektu, který by navýšil počet parkovacích míst v Ruprechticích, pochází z roku 2013. Projektová dokumentace tehdy vzešla z projekční kanceláře Nýdrle.

„Nyní jsme před projektováním druhé a třetí etapy v další části ulice Rychtářská, v ulici Třešňová a jejich okolí. Ty zohledňují obnovu dopravní infrastruktury včetně sítě cest pro pěší a navýšení kapacit pro parkování s důrazem na výměnu nepropustných povrchů za zasakovací dlažbu,“ říká Zuzana Koňasová z Kanceláře architektury města Liberce.

 „Cílem komplexní revitalizace sídlišť jsou mimo jiné úpravy veřejných prostranství s důrazem na jejich zpřehlednění a vytvoření nových příležitostí pro trávení volného času, zvýšení pocitu bezpečí a doplnění zeleně. Její druhová skladba bude navíc vybírána tak, aby maximálně přispěla k adaptaci prostředí na měnící se klimatické podmínky,“ říká primátor města Liberce Jaroslav Zámečník.

 

Šárka Prachařová  - náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace

Bod č. 43: Schválení aktualizovaného projektového záměru a zrušení usnesení č. 272/2020 a č. 584/2020 v projektu Domov pro seniory Liberec

Rada města Liberce schválila aktualizaci Projektového záměru "Domov pro seniory Liberec", a to rozšířením už existující příspěvkové organizace Dům seniorů Františkov, Liberec,  v Domažlické ulici.

Pro výstavbu nové budovy bude využit svažitý pozemek a související plochy severně od stávající budovy Domova pro seniory Františkov. Nová budova by měla být se stávajícím komplexem propojena krčkem,“ uvádí náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace

Šárka Prachařová.

Projekt má vyplnit zcela nedostačující kapacitu lůžek pro pobytové služby sociální péče, a to „Domovy se zvláštním režimem“ s předpokládanou kapacitou 80 lůžek.

„Nyní odbor strategického rozvoje a dotací ve spolupráci s ostatními odbory připraví veřejnou zakázku na zpracovatele projektové dokumentace.  Předpokládané zahájení projekčních prací je únor až březen roku 2023 a předpokládané zahájení stavebních prací je přelom let 2025/2026,“ dodává náměstkyně Šárka Prachařová.

Předpokládané celkový výdaje projektu jsou odhadovány na cca 100 mil. Kč. V tuto chvíli není vyhlášena vhodná dotační výzva. Město Liberec bude sledovat výzvy MPSV nebo IROP, harmonogram výzev v tuto chvíli není znám.

Petr Židek - náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu

Bod č. 58: Zasněžování RASAV pro zimní období 2022/2023

Liberecká městská rada rozhodla o zajištění úpravy běžeckých stop v Rekreačním a sportovním areálu Vesec pro zimní období 2022/2023 bez technického zasněžování. V souvislosti s očekávaným nárůstem energií od roku 2023 a s čerpáním finančních prostředků, vyčleněných pro běžné opravy areálu, není aktuální prioritou v nastávající zimní sezóně vesecký areál zasněžovat technickým  sněhem.

To, že jsme se rozhodli s ohledem na ceny energií nezasněžovat, neznamená, že se v případě dobrých sněhových podmínek o úpravu ve veseckém areálu nepostaráme. Naopak, jsme připraveni, pokud bude dostatek sněhu, udržovat běžecké stopy ve Vesci v perfektním stavu, aby mohly sloužit obyvatelům Liberce,“ říká náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

Loňskou zimu se technicky nezasněžovalo, neboť sněhové srážky byly mnohem vydatnější  než  v předchozích  zimních  obdobích, a tak mohla vyjet denně  rolba, která  upravovala  stopy  po  celém  areálu. 

Správa města provádí každoročně před zimním  obdobím technickou  zkoušku  pro  případ  požadavku  na  technické zasněžování. V případě zasněžování areálu technickým sněhem pak musí klesnout teplota pro výrobu sněhu minimálně na - 4°C, aby byl sníh dostatečně kvalitní a v dostatečném množství. Primárně se samozřejmě město snaží využít přírodního sněhu, který se však vzhledem k poloze a nižší nadmořské výšce vytrácí podstatně rychleji, než například v chladnějším okolí Bedřichova.

 

Jiří Janďourek - náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

Bod č.60/3: Vypsání ZŘ na veřejnou zakázku "Parkoviště P+R a ulice Nová Pastýřská 4. etapa"

Město Liberec vypisuje veřejnou zakázku na realizaci stavební zakázky „Parkoviště P + R a ulice Nová Pastýřská 4. etapa“, a to včetně zadávací dokumentace. Zakázka je v předpokládané hodnotě 49 005 000 Kč s DPH. Město osloví osvědčené dodavatele. Těmi jsou M -SILNICE, a.s., BREX, spol. s.r.o., EUROVIA CS, a.s., 1.JHS, s.r.o., STRABAG, a.s. Rada města pak vítěze schválí v lednu 2023.

„Jde o jednu z největších investičních akcí města pro následující období. Jejím zahájením dojde k postupné a zásadní proměně této lokality, a to ku prospěchu nejen místních obyvatel, ale i všech Liberečanů. Zároveň je to jeden z mnoha projektů, na jehož přípravě se významně podílela Kanceláře architektury města Liberce, takže veřejnost bude mít příležitost vidět další z konkrétních realizací, které KAM za dobu svého působení připravuje,“ říká náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

Čtvrtá etapa zahrnuje novostavbu parkoviště, odvodnění, veřejné osvětlení, retenční nádrž,  odlučovač  ropných  látek,  opěrné  konstrukce  v Pastýřské ulici  a  také  stavební  úpravy  místní komunikace na Tržním náměstí, včetně pěšího napojení k zastávce MHD Tržní náměstí.

OBJEKT „PARKOVIŠTĚ P + R PASTÝŘSKÁ“

Napojení  obslužné  komunikace  parkoviště  je z Pastýřské ulice.  Celková  délka  obslužné komunikace  je  207,55 metrů  V prostoru parkoviště  je celkem 128 parkovacích míst a 6 míst vyhrazeních pro osoby ZTP a ZTP/P. Na parkoviště jsou nově realizovány dvoumetrové chodníky. Nejprve  dojde k vybourání konstrukcí vozovky, chodníků a ostatních ploch.  V dalším kroku budou realizovány opěrné konstrukce a pokládka inženýrských sítí. Následně bude realizována komunikace a chodník. V závěru budou, po dokončení stavebních prací, osazeny zádržné systémy a dopravní značení.

OBJEKT „NOVÁ PASTÝŘSKÁ, 4. ETAPA“

Jde o  stavební  úpravu  místní  komunikace  na  Tržním  náměstí.  Celková  délka rekonstruovaného úseku je 120,68 metrů.

Navržené úpravy komunikace na Tržním náměstí spočívají  v revitalizaci a humanizaci celého prostoru místní komunikace včetně chodníků, uliční zeleně a samostatných sjezdů v plné konstrukci souvrství vozovky a ostatních povrchů. Úpravy spočívají v odstranění stávajících konstrukčních vrstev vozovky a její náhradou nové zesílenější konstrukce v plném rozsahu. Stávající uliční vpusti budou vybourány a nahrazeny novými včetně přípojek. Kryt vozovky je navržen z tenké vrstvy asfaltobetonové konstrukce. Chodníky  jsou  navrženy  z kamenné  mozaiky.  Chodníky  budou  vybaveny  příslušnými  hmatovými úpravami a prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Při křižovatkách s ulicemi Ruská a Budyšínská bude upraveno nároží pro možnost vybudování bezpečných přechodů pro chodce včetně dělících ostrůvků.

Podél  levé  strany  komunikace  Nová  Pastýřská  je  navrženo  podélné parkovací stání z kamenné dlažby oddělené kamenným krajníkem od asfaltové vozovky. Mezi parkovacím  stáním  a  chodníkem  jsou  navrženy  kamenné  obruby.  Podél  pravé  strany komunikace  zůstanou  zachována  stávající  kolmá  parkovací  stání s částečným zásahem asfaltové nové vozovky do kolmých stání. Na přechodu přes západní rameno křižovatky Tržní náměstí x Budyšínská x Durychova bude umístěn jeden chodecký stožár a dva výložníkové stožáry žárově zinkované uvnitř i vně.

 

Jiří Šolc - náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie

Bod č. 60/2: Upravený plán odhadu kompenzace v drážní a veřejné linkové dopravě pro rok 2023

Liberečtí radní se seznámili s upraveným plánem výše kompenzace MHD pro rok 2023. Odhad kompenzace zohlední do návrhu rozpočtu pro rok 2023.

Protože z projednávání v Radě města nevznikly žádné změny ani v cenách jízdného a ani v rozsahu MHD, materiál byl stažen a byl pouze informativní. Pokud by totiž radní nějaké změny udělat chtěli, je listopad hraničním datem,  aby se tyto změny propsaly pro rok 2023. Kompenzace ztráty za provozování MHD je pro příští rok plánovaná ve výši 442 milionů korun a bude rozúčtována podle skutečných cen pohonných hmot, kdy zejména ceny plynu CNG a elektřiny jsou obtížně predikovatelné, byť jsou zastropované vládou ČR. Je jasné, že aktuálně upravený plán výrazně ovlivnily ceny elektrické energie a plynu a také opravy majetku ve správě dopravního podniku. Nový plán odhadu kompenzací je zapracován do projednávaného návrhu rozpočtu pro rok 2023. Jsem rád, že vysoký komfort MHD spolu s nízkou cenou bude pro občany města zachován i pro příští rok, “ komentuje náměstek pro technickou správu Jiří Šolc.

 

Adam Lenert - náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti

Bod č. 48: Pověření určeného zastupitele ve věcech územního plánování

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Adama Lenerta, náměstka primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti, jako určeného zastupitele pro jednání s pořizovatelem územně plánovací dokumentace obce Liberec.

Úkolem určeného zastupitele ve věcech územního plánování je především spolupracovat s pořizovatelem územního plánu a během procesu územního plánování hájit zájmy obce a přenášet případné požadavky zastupitelstva města na pořizovatele územního plánu,“ říká náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti Adam Lenert.

V  minulém  volebním  období  byl  pro  tuto  činnost schválen  Jaroslav  Zámečník,  primátor  statutárního  města  Liberec, který měl v gesci územní plánování  Nyní  je  nově stanovena role náměstka primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti, proto je vhodné, aby funkci určeného zastupitele vykonával právě tento náměstek, tedy Adam Lenert.

Návrh bude projednávat Zastupitelstvo města Liberce na svém listopadovém zasedání, tedy ve čtvrtek 24. listopadu od 15  hodin.

 

Nastavení cookies