18.10.2023
Jana Kodymová DiS.

Devatenácté jednání liberecké městské rady

Devatenáctá schůze Rady města Liberce v roce 2023 proběhla v pondělí 16. října. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník -  primátor města Liberce

Mimo RM: Aktuální stav rekonstrukce budovy URAN

Město Liberec pokračuje v náročné rekonstrukci budovy Uran u autobusového nádraží zhruba za 130 milionů korun. Vedení města se včera přímo na stavbě informovalo o aktuálním stavu rekonstrukce a objektu.

„Jsme v první fázi opravy, která se týká zatím poloviny objektu. Přímo na místě jsme se seznámili s tím, že vše pokračuje podle plánu. Pokud nenastane žádná komplikace, zhruba v lednu 2024 bude hotova i první polovina opláštění celé budovy. S první montáží oken a zateplovacího systému se počítá už teď v listopadu s tím, že vše se dělá za běžného provozu. Viděli jsme i základní kontury budoucího zázemí pro autobusové nádraží, kde zároveň konečně vznikne i důstojný prostor pro cestující. Přestože jde o velmi složitou rekonstrukci, věřím, že se vše povede uzavřít do konce příštího roku,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

 

Bod č. 8: Poptávkové řízení na poskytnutí dlouhodobého nebo kontokorentního úvěru pro zajištění financování rekonstrukce městského plaveckého bazénu

„Už letos v červnu jsme si schválili střednědobý finanční výhled, jehož součástí byl i harmonogram jednotlivých možných kroků, které se týkají financování přestavby bazénu. Proto nyní předkládáme ke schválení dvě možné varianty, jak chceme postupovat. Tou první je klasický úvěr ve výši 750 milionů se splácením na 10 let (ročně 75 mio + úroky) s tím, že zbytek financování zajistíme z dotací. Nebo můžeme zvolit variantu č. 2. Ta je podmíněná tím, že získáme kontokorentní úvěr až do částky 750 milionů, který nám dovolí dynamicky pracovat s aktuálně volnými finančními prostředky města. A současně možností použít tento kontokorent pouze v případě, že to bude nutné. Mimochodem, město Liberec má aktuálně na svých cca 40 účtech disponibilní částku ve výši téměř miliarda korun, takže bazén bychom teoreticky mohli financovat zcela ze svého. Musíme ale pochopitelně myslet i na jiné slíbené a nutné investice,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

 

Petr Židek - náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu

Bod č. 9 : Záměr  finanční  spoluúčasti  statutárního  města  Liberec  v  rámci  projektu  "Rekonstrukce atletického stadionu a zázemí, Liberec VII –Horní Růžodol"

Město Liberec podpoří finančními prostředky do maximální výše 15 milionů korun projekt rekonstrukce a modernizace atletického stadionu a jeho zázemí v libereckém SPORT PARKU. O záměru finanční podpory budou jednat zastupitelé města ve středu 25. října.  

Rekonstrukce zahrnuje kompletní výměnu povrchu atletické dráhy,  rekonstrukci  a úpravu  sektorů,  rekonstrukci  fotbalového  hřiště, včetně  zavlažování,  rekonstrukci a přístavbu zázemí atletického stadionu, včetně přípojek.

Sportovní  areál  Liberec,  s.r.o., podá žádost v rámci dotačního investičního programu Národní sportovní agentury (NSA). Finanční spolupodíl město poskytne jen v případě úspěšného získání dotace.  Celkové náklady projektu činí 43 880 423 Kč, v případě schválení žádosti bude maximální výše spoluúčasti města Liberec činit 15 000 000 Kč.

„Rádi bychom využili dotační prostředky z NSA na rekonstrukci atletického oválu a zázemí pro atlety i veřejnost. Atletický ovál je ve velmi špatném stavu a možnost využití dotačních prostředků může jen urychlit tuto plánovanou rekonstrukci. Doufám, že se podaří s podanou žádostí uspět, i když žádostí bude jistě více, než je poskytovaných prostředků z rozpočtu NSA,“ říká náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

Bod č. 9/1: Souhlas s realizací a záměr finanční spoluúčasti statutárního města Liberec v rámci projektu "Tréninkové a posilovací hřiště“

Tělovýchovná jednota BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z. s., podává žádost o dotaci do Národní sportovní agentury na vybudování dalšího libereckého sportoviště. Město poskytlo souhlas s realizací hřiště a zastupitelstvo města bude jednat o záměru případné finanční spoluúčasti na projektu do maximální výše 1,2 milionů korun. Celkové náklady jsou odhadem 4 miliony korun.

V rámci projektu  bude  vybudováno  nové  sportoviště  v areálu  Sport  Park Liberec, zahrnující prvky jako jsou hrazda, bradla, žebřiny, horizontální žebříky a další konstrukce. Projekt bude sloužit nejen libereckým sportovním klubům a školám, ale v daném rozsahu i veřejnosti.

Tréninkové a posilovací hřiště by mělo v budoucnu sloužit všem sportovcům, kteří sportují ve Sport Parku. Je to další prvek, který umožní rozvíjet pohybovou všestrannost. Sport park je velmi vytížen především malými sportovci, a tak bude do budoucna možné připravovat tréninkové plány, které zohlední možnost využití tohoto sportoviště,“ uvádí náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

Spolek TJ BÍLÍ TYGŘI LIBEREC, z.s., bude po dobu udržitelnosti projektu, což je 10 let,  vybudované hřiště provozovat a udržovat s péčí řádného hospodáře. Po uplynutí doby udržitelnosti projektu převede tento majetek za symbolickou částku ve výši 1 Kč do majetku města.

 

Jiří Janďourek - náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

Bod č. 37 : Smlouva o spolupráci a smlouva o zřízení služebností Výhledy Horní Hanychov

Město podepíše smlouvu s investorem výstavby rodinných domů Výhledy Horní Hanychov, s. r. o., o vybudování parku, a to podle dokumentu „Zásady  pro  spolupráci  s  investory  na  rozvoji  veřejné  infrastruktury statutárního  města  Liberec“.  Investor jako nepeněžní plnění vybuduje veřejný park do 60 měsíců od získání stavebního povolení.

 

Bod č. 38 : Alej Krejčího, Dobiášova – pěstební opatření

Arboristické práce aleje v Krejčího a Dobiášově ulici provede, za cenu 1 287 006  Kč  s  DPH, společnost STROMOTOM, s.r.o., která vzešla z výběrového řízení. 

V aleji dojde k  arboristickému  ošetření  stromů,  bezpečnostním  vazbám  a  výsadbám stromů. Jedná se o rozvojovou péči o aleje a stromy tvořící izolační zeleň sídliště, převážně vysazené v posledních třiceti letech, u kterých se v průběhu růstu vytvořila celá řada defektů, které je třeba pro další setrvání na stanovišti potlačit. Dále bude provedena výsadba 25 kusů nových alejových stromů (lip, javorů, jeřábů, dále platan, třešeň a hloh), z nichž 11 kusů jsou povinné náhradní výsadby uložené odborem životního prostředí jako kompenzace za kácením vzniklou ekologickou újmu. Dále budou provedeny půdní injektáže u stávajících mladých výsadeb, za účelem zlepšení podmínek na stanovišti (provzdušnění, doplnění živin a přípravků na podporu mykorhizy).

 

Jiří Šolc - náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie

Bod č. 41: Výjimka ze směrnice rady č. 3RM a schválení uzavření SoD k zakázce "Kanalizace k bytovým domům v ul. Puškinova – DUR+DSP, DPS a IČ"

Město Liberec se snaží vyřešit letitý problém s kanalizací ve čtvrti Pilínkov , a to ve spolupráci se společností SVS, a.s. Zadání projektové dokumentace s termínem dokončení povolovacích procesů již příští rok. Během realizace plánované výstavby dojde k vybudování splaškové kanalizace v délce 370 m, domovních splaškových přípojek v délce 140 m, dešťové kanalizace v délce 100 m a retenční nádrže.

Je to takové neblahé dědictví, ke kterému se nikdo nemá. Za socialismu vzniklo služební sídliště paneláků Preciosy, které si potom v rámci privatizace rozkoupili jednotliví uživatelé bytů, zároveň si tehdy kupující nevyřešili kanalizaci a k té se nikdo nemá. Nakonec jsme se dohodli s SVS a podáme pomocnou ruku my,“ komentuje náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

Bude to společná investice SVS, a.s., a města Liberce, a tím bude problém definitivně vyřešen.

 

Bod č. 44: Schválení operačního plánu zimní údržby komunikací pro zimní období 2023/2024

Každoročně Rada města Liberce projednává Operační plán zimní údržby komunikací ve městě pro zimní období 2023/2024. Podle něj se pak se  provádí  zimní  údržba  komunikací,  chodníků, schodišť, veřejných prostranství, přechodů pro chodce a zastávek MHD na území statutárního města Liberec. Podrobněji

Vycházíme z poznatků našich technických služeb a také zohledňujeme podněty našich občanů. Na zimu jsme připraveni, ale věříme v její mírný průběh,“ komentuje náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

Pro veřejnost je aktuální modul zimní údržby dostupný na webových stránkách města v sekci Mapový portál: http://marushkapub.liberec.cz/default.aspx?themeid=1

 

Adam Lenert - náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti

Mimo RM: Sdílená kola v Liberci v číslech + minuty zdarma navíc

Minuty zdarma doputovaly do Liberce. Když na uživatele při výpůjčce kola vyskočí v aplikaci oznámení o výhře volných minut od Nadace Tipsport, má na svou jízdu dohromady krásných 30 minut zdarma! Šťastné jízdy budou v Liberci číhat až do konce listopadu. 

 

Bod č. 24: Ověřovací studie TT Rybníček – sídliště Rochlice II

Liberečtí radní rozhodli  o zpracování studie, která ověří proveditelnost tramvajové trati z ulice Na Rybníčku do Rochlice. Ověřovací studii pro město vypracuje Ing. arch. Václav Brejška z Prahy.

Cílem ověřovací studie je zhodnotit projektovou dokumentaci tramvajové trati Rybníček -Rochlice zpracovanou společností Valbek ve stupni DÚR, a vytvořit tak podklad pro rozhodnutí vedení města o dalším postupu v přípravě tramvajové trati.

Ověřovací studie prověří možné zlevnění naprojektované trasy a stanoví za jakých podmínek je tramvajová trať realizovatelná. Na základě tohoto dokumentu se ve vedení města rozhodneme, jak budeme pokročovat v projektu,“ uvádí Adam Lenert, náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti.

Zlevnění a alternativní návrh řešení novostavby tramvajové trati  by  mělo  být  zhodnoceno  v  širších  souvislostech  s  ohledem  na  dopad  do  veřejného  prostoru, fungování dopravy a prostupnost území, včetně možností jeho dalšího rozvoje. Hlavním výstupem této studie  je  prověření  alternativního  řešení  problematických  částí  dosavadního  návrhu  v  podrobnosti ověřovací  studie,  tedy  s  možným  řešením  včetně  případných  variant  a  kvalifikovaným  odhadem finančních nákladů s očekávaným snížením oproti dosavadnímu návrhu.

 

Nastavení cookies