13.09.2023
Jana Kodymová DiS.

Šestnácté jednání liberecké městské rady

Šestnáctá schůze Rady města Liberce v roce 2023 proběhla v úterý 12.září. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

https://podklady.liberec.cz/

Jaroslav Zámečník -  primátor města Liberce

Bod č. 3: Záměr pořízení a instalace ukazatelů rychlosti

Liberecká městská rada schválila záměr pořízení a instalace deseti ukazatelů rychlosti na vytipovaných místech, kde je hlavním účelem zklidnění dopravy.

Na podnět osadních výborů dáme milion korun na 10 informativních ukazatelů. Od tohoto opatření si slibujeme především zklidnění dopravy ve vybraných lokalitách. Jde například o ulice Zahradní, Žitavská, Partyzánská, Puškinova, Kateřinská, Americká, ulice Antonína Cihláře a další. Chceme tím zároveň dát najevo, že naším cílem není pouze řidiče trestat a vybírat pokuty, ale také posilovat prevenci. Vyzkoušeli jsme si to v Hejnické ulici v Krásné Studánce. Stačilo toto jednoduché opatření a poměr těch, kteří tam rychlost nedodržovali, se zcela obrátil,“ uvádí primátor města Liberce Jaroslav Zámečník. 

 

Bod č. 9: Doplnění obecně závazné vyhlášky č.1/2011 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Důvodem úpravy vyhlášky o úpravě místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí je posílení příjmové stránky města. Navrhovaná úprava přinese zvýšený výnos z daně z nemovitých věcí do rozpočtu města, přičemž tento zvýšený příjem bude použit zejména v lokalitách, kde došlo k nárůstu daně z nemovitých věcí, a to na posílení infrastruktury v těchto částech města.

„K rozhodnutí upravit tento koeficient jsme došli po dlouhé a velmi detailní diskusi v rámci vedení města a rozhodli pro jeho navýšení u konkrétních subjektů na základě  jasně stanoveného klíče. A to mimo jiné proto, že jsme tuto daň více než 10 let nevalorizovali. Klidně přiznám, že to nebylo správné, protože nám takto uniklo kumulativně cca 200 milionů, které jsme mohli a měli investovat do rozvoje města. Po navýšení nám výtěžek z těchto 35 lokalit pokryje tak akorát polovinu inflace. Týká se pouze vybraných lokalit, nejde o plošnou daň pro všechny.  Zároveň jsme po férovém jednání se zástupci Hospodářské komory a Svazu průmyslu a dopravy ČR došli k jednoznačnému závěru, že vybrané peníze obratem investujeme do infrastruktury, zejména silnic, což pomůže mimo jiné právě podnikatelským subjektům,“ říká primátor města Liberce Jaroslav Zámečník. 

 

Bod č. 58: Příručka pro fungování osadních výborů

Pracovní verzi příručky pro fungování osadních výborů projednali liberečtí radní.  Příručka bude dostupná na webu města Liberce a bude průběžně aktualizována, aby sloužila maximálnímu zefektivnění fungování samotných osadních výborů a jejich spolupráce s orgány statutárního města Liberce.

„Jde v podstatě o první a zatím ještě pracovní verzi takové ´kuchařky´, která má zjednodušit a zefektivnit spolupráci mezi městem a osadními výbory. Za sebe jsem vždycky prosazoval vizi, že pokud máme v Liberci 33 městských částí, zkusme postupně mít i 33 osadních výborů, aby každá z těch lokalit měla své zástupce, kteří jsou připraveni komunikovat a spolupracovat s radnicí na férovém zlepšování prostředí, kde sami žijí. Dokument budeme postupně doplňovat a upravovat, aby se mohl stát předlohou pro připravovaný statut osadních výborů,“ komentuje primátor města Liberce Jaroslav Zámečník. 

 

Šárka Prachařová  - náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace

Mimo RM: Liberecký Liebiegův palác se uchází o titul Stavba roku 2023!

Hlasovat může veřejnost až do 23. listopadu na www.StavbaRoku.cz  Palác Liebieg má číslo 24, ze 110 celkem. Hlasovat se dá opakovaně.

PALÁC Liebieg, který patří k nejvýznamnějším stavebním památkám Liberce, se letos v červnu dočkal slavnostního otevření po kompletní, náročné a zdařilé rekonstrukci.

Celostátní soutěž Stavba Roku je již 31 let nejvýznamnější událostí ve stavitelství a architektuře v České republice. Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Stavby hodnotí odborná porota a sbor expertů, kteří Liebiegův palác koncem července osobně navštívili a celou budovu si prohlédli od sklepení až po půdní prostory.

Díky rekonstrukci získal Liebiegův palác znovu podobu, jakou měl na konci 19. stol. a je připraven sloužit veřejnosti jako místo pro spolky, zájmové a neziskové organizace města Liberce.

 

Petr Židek - náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu

Bod č. 19: Vypsání zadávacího řízení na správu bytových domů v ulici Krejčího 1175–1178, Krajní 1575–1580, Seniorů 1208

Město Liberec vypisuje veřejnou zakázku na zajištění správy ve svých  11 bytových  domech, a to v Rochlici a části Vratislavic nad Nisou.

„V letošním roce skončilo čtyřleté období, kdy správu na budovách v Krajní ulici zajišťovala společnost NIDUS Real, s.r.o. Zároveň na objektech v Krejčího ulici skončila platnost smlouvy se společností SB 11, s.r.o. Obě společnosti vykonávaly operativní správu budov, včetně například úklidu kolem kontejnerových stání. Dílčí část správy pak vykonával odbor majetkové správy libereckého magistrátu. Nově vypisovaným zadávacím řízením bude správa objektů sjednocena a na obě lokality bude vybrána jedna společnost,“ popisuje náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

Správa bytových domů zahrnuje činnosti, kterými zajistí běžnou údržbu a drobné opravy a především pak zajistí 24hodinovou pohotovostní službu. Předpokládaná  hodnota  veřejné  zakázky  je  na 3 025 000 Kč s DPH za 4 roky plnění. Služba začne fungovat podle předpokladu od ledna příštího roku.

 

Jiří Janďourek - náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

Bod č. 50: Údržba vybraných válečných hrobů v Liberci a okolí

Liberecká městská rada schválila provedení restaurátorských a údržbových prací na 8 památnících v Liberci. Odborné práce provede Ing.  Oldřich  Hnětynka za cenu 201 351 Kč s DPH. Jde  o památníky ve Vesci,  Zahradě vzpomínek v Liberci, Dlouhém mostě, Kunraticích a v Machníně.

Statutární město Liberec je vlastníkem několika válečných hrobů nebo pietních míst po Liberci a blízkém okolí. Dle zákona č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech je vlastník nebo majitel pozemku, na kterém je válečný hrob umístěn, povinen zabezpečit péči o válečné hroby nebo pietní místa.

Doposud byla péče kolem konkrétního válečného pietního památníku omezena na údržbu zeleně v jeho okolí. Tuto činnost zajišťovala příspěvková organizace Technické služby města Liberce, p. o. V důsledku povětrnostních vlivů i vandalismu je nutné realizovat dílčí údržbové a restaurátorské práce. Ty může provést jen odborný pracovník. Jedná se například o biosanaci, čištění, tmelení a doplnění kamene, obnovu spárování, barevné retuše, zlacení, zvýraznění písma, nátěry, hydrofobizaci anebo dodávku či osazení chybějících částí (např. kříže).

Těší mě, že se staráme i o tato výjimečná pietní místa, a tím se hlásíme ke kulturně historickému odkazu našich předků a naší historii,“ říká náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

 

Bod č. 53: Alej Krejčího, Dobiášova – pěstební opatření

Město Liberec vypisuje veřejnou zakázku na arboristické, asanační práce a výsadbu v ulicích Krejčího a Dobiášova v Liberci.  K podání nabídky město osloví 5 osvědčených firem.

V  rámci  regenerace aleje dojde k arboristickému ošetření  stromů, k instalaci bezpečnostních vazeb  a  výsadbě stromů. Jedná se o rozvojovou péči o aleje a stromy tvořící izolační zeleň sídliště, převážně vysazené v posledních třiceti letech, u kterých se v průběhu růstu vytvořila celá řada defektů.

„Dále bude provedena výsadba 25 kusů nových alejových stromů (lip, javorů, jeřábů, dále platan, třešeň a hloh), z nichž pouze 11 kusů jsou povinné náhradní výsadby uložené odborem životního prostředí jako kompenzace za kácením vzniklou ekologickou újmu. Dále vybraná firma provede půdní injektáže u stávajících mladých výsadeb, a to za účelem zlepšení podmínek na stanovišti,“ popisuje náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

V souvislosti s touto akcí byla podána, ve spolupráci s odborem strategického rozvoje a dotací, žádost o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 -2027. Předpokládaná hodnota zakázky je ve výši 1 694 000 Kč včetně DPH. Maximální výše dotace je 85 % způsobilých nákladů.

 

Bod č. 53/1: Podpora retence vody v krajině – Sukovo náměstí

Přívalové deště poničily v roce 2021 a opakovaně letos v srpnu mnoho parkových cest veřejného prostoru v našem městě. V roce 2021 došlo vlivem přívalových dešťů k poškození povrchu cest v parku na Sukově náměstí, v parku  Petra  Bezruče,  v  parku  Paměti  národa,  v  parku  Rochlice  u  kostela,  v  parku  na  Štefánikově náměstí, v parku Zborovská rokle a v ulici Masarykova. Většina oprav byla provedena na podzim 2022 a jaře 2023. Nyní odbor ekologie a veřejného prostoru připravil v lokalitě Sukovo náměstí komplexnější řešení opravy cest, tedy použití nově vyvzorkovaného materiálu v kombinaci s úpravou odvodnění. V současné době je totiž dešťová voda z cest na Sukově náměstí odváděna systémem nedostatečných opatření (svodnice, žlábky) do smíšené kanalizace. Tento stav je nejen z hlediska budoucích oprav cest neudržitelný.

Cílem provedených opatření je zajistit zasáknutí 90% vody na místě v parku a případný přebytek  srážek  z míst,  kde  nelze  provést  toto  opatření,  srážky odvádět stávajícím systémem do kanalizace,“ popisuje náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

Za provedené práce město zaplatí 747 127 Kč s DPH.

 

Jiří Šolc - náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie

Bod č. 56: Záměr zveřejnění prodeje kanalizačních přípojek

Statutární město Liberec vybuduje veřejnou kanalizaci v lokalitě ulic Lukášovská a Kadlická v Harcově. Tím vyřeší letitý problém s absencí veřejné kanalizace. Výstavbou  splaškové  kanalizace  se harcovští občané  mohou  natrvalo  zbavit  septiků,  domácích  čistíren odpadních  vod  a  také všech  povinností, které vyplývají z  vodoprávních  předpisů.

Na projekt  odkanalizování této lokality je zpracována projektová dokumentace, jsou zajištěna stanoviska a plánuje se realizace projektu. V  rámci  tohoto  projektu  dojde  k  vybudování  hlavní stoky  splaškové  kanalizace  ve zmíněných ulicích  v katastru  Starého Harcova. Součástí povolení stavby jsou i všechny přípojky ke stávajícím domům.

Odbor  správy  veřejného  majetku  rozeslal  všem  obyvatelům  zájmové  lokality dopis  s vysvětlením  celé  akce a  občané  byli  požádáni  o  spolupráci. „Zároveň občané dostali kontakt na oprávněné osoby z odboru správy veřejného majetku k dořešení všech dotazů,  připomínek  a  požadavků  ohledně  případného  upravení  projektové  dokumentace.  Toho  občané bohatě využili, vše bylo vyřešeno a vysvětleno,“ komentuje náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

Město Liberec nyní zveřejní na úřední desce Magistrátu města Liberce po dobu 15  dní  oznámení  o  záměru prodeje kanalizačních přípojek z nově budované kanalizace Lukášovská, Kadlická a zřízení služebnosti inženýrské sítě na parcelách, jejichž výlučným vlastníkem je právě město Liberec. Jde tedy o odkup majetku  města  do  soukromého  vlastnictví  z  pohledu  zákona  č. 128/200 Sb. o obecním zřízení.

 

Adam Lenert - náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti

Mimo RM: Ceny energií pro rok 2024 v rámci SML

Statutární město Liberec dokončilo nákup plynu a elektrické energie pro rok 2024. 

Ceny jsou vzhledem k vývoji na burze a trhu s energiemi velice příznivé a naplnily naše očekávání.  Poděkovaní patří našemu dohodci, firmě Prospeksa a.s., a Michalovi Šálkovi z odboru územního plánování libereckého magistrátu,“ uvádí Adam Lenert, náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti.

Nákup byl proveden postupnou fixací, v rámci prvního kroku byly vysoutěženy i marže obchodníků, kde zejména u nízkého napětí je marže docela nízká. Níže uvedené ceny jsou bez distribučních poplatků, které se každý rok mění, ale lze vycházet z čísel Energetického regulačního úřadu, který u elektrické energie predikuje podíl 20 – 30% a u plynu 11 – 15%. Pro lepší orientaci jsou ceny rozepsány včetně MWh, které spotřebovává městská skupina a ostatní partneři, kteří s námi nakupují (okolní obce, atd.). Níže jsou pak popsány jednotlivé fixační kroky, které proběhly 27.7.2023, 8.8.2023 a 7.9.2023.

 

ELEKTŘINA NN

CENTROPOL ENERGY, a.s.   objem 14 173 MWh (SML 11 645 MWh)

Cena 4 246 KČ/MWh s DPH bez distribuce

 

ELEKTŘINA VN

Pražská plynárenská, a.s.     objem 1 571 MWh (SML 1 565 MWh)

Cena  4 511 KČ/MWh s DPH bez distribuce

 

ZEMNÍ PLYN – MO

Pražská plynárenská, a.s.   objem 11 742 MWh (SML 7 662 MWh)

Cena  1 817 KČ/MWh s DPH bez distribuce

 

ZEMNÍ PLYN – VO 

Pražská plynárenská, a.s.     objem 5 273 MWh (SML 4 600 MWh)

Cena  1 817 KČ/MWh s  DPH bez distribuce

Detailní rozepsání fixačních kroků:

ELEKTŘINA NN

CENTROPOL ENERGY, a.s.   objem 14 173 MWh (SML 11 645 MWh)

1 fixace

144,15 EUR/MWh (předp. kurz 24,05 Kč/EUR – 3 467 Kč/MWh) v objemu 1/3 (4 715 MWh) + 5,7 % marže =

3 665 KČ/MWh bez DPH a distribuce

 

2 fixace

137 EUR/MWh (předp. kurz 24,245 Kč/EUR – 3 322 Kč/MWh) v objemu 1/3 (4 715 MWh) + 5,7 % marže =

3 511 KČ/MWh bez DPH a distribuce

3 fixace

131 EUR/MWh (předp. kurz 24,37 Kč/EUR – 3 193 Kč/MWh) v objemu 1/3 (4 716 MWh) + 5,7 % marže =

3 374 KČ/MWh) bez DPH a distribuce

 

 

ELEKTŘINA VN

Pražská plynárenská, a.s.     objem 1 571 MWh (SML 1 565 MWh)

1 fixace

142,6 EUR/MWh (předp. kurz 23,91 Kč/EUR – 3 410 Kč/MWh) v objemu 1/3 (500 MWh) + 10,7 % marže =

3 774 KČ/MWh bez DPH a distribuce

2 fixace

137,95 EUR/MWh (předp. kurz 24,245 Kč/EUR – 3 345 Kč/MWh) v objemu 904 MWh) + 10,7 % marže =

3 702 KČ/MWh bez DPH a distribuce

ZEMNÍ PLYN – MO

Pražská plynárenská, a.s.   objem 11 742 MWh (SML 7 662 MWh)

1 fixace

54,10 EUR/MWh (předp. kurz 24,16 Kč/EUR – 1 307 Kč/MWh) v objemu 1/3 (3915 MWh) + 17 % marže = 

 1 529 KČ/MWh bez DPH a distribuce

2 fixace

51,55 EUR/MWh (předp. kurz 24,245 Kč/EUR – 1 250 Kč/MWh) v objemu 1/3 (3915 MWh) + 17 % marže = 

 1 462 KČ/MWh bez DPH a distribuce

3 fixace

52,5 EUR/MWh (předp. kurz 24,37 Kč/EUR – 1 279 Kč/MWh) v objemu 1/3 (3915 MWh) + 17 % marže =   

                                     1 497 KČ/MWh bez DPH a distribuce

ZEMNÍ PLYN – VO

Pražská plynárenská, a.s.     objem 5 273 MWh (SML 4 600 MWh)

1 fixace

54,10 EUR/MWh (předp. kurz 24,16 Kč/EUR – 1 307 Kč/MWh) v objemu 1/3 (1757 MWh) + 17 % marže =  

1 529 KČ/MWh bez DPH a distribuce

2 fixace

51,55 EUR/MWh (předp. kurz 24,245 Kč/EUR – 1 250 Kč/MWh) v objemu 1/3 (1757 MWh) + 17 % marže = 

 1 462 KČ/MWh bez DPH a distribuce

3 fixace

52,5 EUR/MWh (předp. kurz 24,37 Kč/EUR – 1 279 Kč/MWh) v objemu 1/3 (1759 MWh) + 17 % marže =     

1 497 KČ/MWh bez DPH a distribuce

 

 

Z programu RM:

Bod č. 24: Majetkoprávní operace – záměr prodeje – areál Očního sanatoria v Machníně

Statutární město Liberec usiluje o prodej bývalého  areálu  Očního  sanatoria  v Machníně včetně všech budov a pozemků. Opakovaně tak nabízí zchátralý objekt Kleinertovy vily (tzv. Machnínského zámečku), včetně velké plochy zeleně a objektu u vchodu do areálu. Vila, kterou od hlavní silnice z Machnína na Kryštofovo Údolí dělí mohutná břidlicová hradba, pochází z roku 1882 a sloužila jako oční léčebna.

Rada města Liberce souhlasila se záměrem prodeje formou výběrového řízení, za cenu nejvyšší nabídky, nejméně však za předpokládanou cenu podle znaleckého posudku ve výši 20 863 000 Kč (nepodléhá DPH). Záměr prodeje bude projednávat Zastupitelstvo města Liberce ve středu 27. září.

„Město Liberec si uvědomuje, že předmětnou nemovitost a celý areál bývalé oční léčebny je zapotřebí v nejbližší době řešit, proto jsme se na radě města dohodli, že nejprve zkusíme nemovitost prodat. Pokud se nenajde zájemce o koupi nemovitosti, zvážíme další případné využití. Jedním z možných využití, o kterém diskutujeme, je přestěhování naší příspěvkové organizace Městské lesy Liberec,“ uvádí Adam Lenert, náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti.

 

Jan Hruška - náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21 

Bod č. 44: Přijetí dotace pro projekt Domovníci v Liberci

Od listopadu zřídí město Liberec ve svých bytových domech pozice domovníků. Získalo na to dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 12 606 955 Kč. Projekt „Domovníci v Liberci“ podpoří  6 domovníků preventistů.  Bytových domů má město ve své správě přes 40. Každý z šesti domovníků pak bude spravovat určitý počet domů v dané lokalitě.

Domovníkem se stane v ideálním případě ten, kdo v některém z městských  bytových domů skutečně bydlí. Práce domovníka přispěje ke zvýšení pocitu bezpečí v bytových domech ve vlastnictví města, ke snížení kriminogenních faktorů, ke zlepšení občanského soužití a veřejného pořádku v domě i okolní zástavbě. Přítomnost domovníka bude působit rovněž preventivně proti výskytu sociálně patologických jevů a  kriminálního chování dětí a mladistvých. Domovníci budou také dohlížet na dodržování domovních řádů v bytových domech.

Valná většina nájemníků v našich bytech je slušných a bydlení od města si váží, přesto ve vybraných lokalitách cítíme potřebu preventivní práce. Prioritní jsou oblasti s velkou koncentrací městských bytů, jako například ulice Krajní, zrekonstruované domy v ulici Proboštská, Orlí, Žitavská nebo nově postavený bytový dům Na Žižkově. Domovníky budeme především vybírat z místní komunity. Osoby, které mají přirozenou autoritu, znají prostředí i sousedy,“ uvádí Jan Hruška, náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21.

Maximální celkové způsobilé výdaje projektu jsou  14  007  728   Kč,  spolufinancování  města činí 10 %, tedy  1  400  772 Kč.  Projekt bude realizován v období od 1. 11. 2023 do 31. 8. 2026.

Nastavení cookies