Primární prevence - přednášky

Na primární úrovni se na prevenci kriminality ve městě Liberci podílí celá řada subjektů včetně městské policie. V případě městské policie se jedná především o přednáškovou a osvětovou činnost, zvyšování právního vědomí a osvojování si bezpečného chování. Cílovou skupinou jsou ti ohroženější z nás - děti základních a mateřských škol, mládež a senioři. Přednášková činnost zahrnuje tyto okruhy:

 

Primární prevence – základní školy

 

1.-3. třída - Městská police – úkoly

Přednáška je určena mladším žákům, kterým ukazuje každodenní činnost strážníků městské policie. Prezentace v podobě zalisovaných fotografií ukazuje záznamy z denní činnosti např. operačního střediska, psovoda, hlídkové služby – měření rychlosti, záběry z fotopastí, ukázka uložení pokuty příkazem na místě, atd. Ke konci je možnost „vyzkoušet si“ vybavení městské policie (neprůstřelná vesta, čepice, pouta atd.)

1.-3. třída - Seznámení s IZS a základy dopravní výchovy

Základní seznámení s problematikou složek integrovaného záchranného systému vč. ukázky „Jak volat na tísňovou linku?“. V druhé části přednášky je dětem vysvětlen význam dopravních značek a pojmů, jako např. kdo je chodec a cyklista. Na příkladu „dětského kola“ je vysvětlena důležitost povinného vybavení.

1.-4. třída - Setkání s cizím člověkem

Téma je určené mladším dětem a jednoduchou formou seznamuje se základními pravidly při setkání s neznámou osobou, nebo jak se zachovat, pokud zůstane doma samo. Závěrem jsou dětem kladeny otázky „Co dělat když?“. Věnuje se také dalším obecným situacím, např. jak jednat při nálezu použité injekční stříkačky.

Po domluvě je možné plynule přejít na Setkání s cizím člověkem – ONLINE.

Zde jsou kladeny otázky z praktického života „Co dělat když?“ Cílem je si uvědomit, že stejné základy platí i pro svět v online prostoru. Dětem je na konkrétním příkladu ukázáno jak se zachovat či nezachovat v případě komunikace s „cizím člověkem“.

 

1.-6. třída - Jak jste na tom s telefonem? – test (závislosti)

Kvíz anonymně ukazuje zájemcům závislost na denním užívání „chytrého telefonu“.

Pro mladší děti je text přizpůsobený prostřednictvím online ZOO pohádky např. Opičák Olda – závislost na telefonu. U starších dětí se klade důraz na multitasking. V případě sociálních sítí je připravena ukázka kazuistiky – kybergrooming – manipulace dospělého s dětmi na reálných příkladech.

Přednáška je vhodná i pro děti, které nevlastní telefon, alternativou je přečtení online Zoo pohádky a následné zdůraznění, jak se chovat či nechovat na internetu, např. pohádka Antilopy Adam a Agáta – kybergrooming  v podobě lva Ludvíka.

Zdroje: digitalnizdravideti.cz, kniha: Hry, sítě, porno - Michaela Slussareff

Test je aplikovatelný i pro mladší děti.

 

4.-6. třída -Bezpečné heslo

V přednášce si studenti vyzkouší vytvoření bezpečného hesla, jsou upozorněni na nástrahy a nebezpečí zneužití hesel. Součástí prezentace je video s praktickými příklady jeho zneužití. Žáci jsou seznámeni s desaterem pro bezpečné užívání internetu vč. nejčastějších chyb a omylů při jeho užívání. Konkrétní příklady ukáží, jak je důležité uvědomit si komu a co sdělují o své osobě.

4.-9.třída – Bezpečně po internetu

Téma popisuje, jak se správně chovat v Kyberprostoru, na co si nejčastěji dávat pozor při on-line komunikaci. Obsahuje jednoduché rady, co dělat, když vás někdo „obtěžuje“ na internetu. Je zdůrazněno, co všechno jsou osobní údaje. Hlavní myšlenou je zde: Myslete na svoje internetové „já“.

5.-9. třída – Netolismus

Přednáška vysvětluje pojem netolismus, tj. závislost na virtuálních drogách, mezi které řadíme např. počítačové hry, sociální sítě nebo televizi a seznamuje s jeho důsledky. Stanovuje základní pravidla, jak se na sociálních sítí chovat / nechovat.

 

5.-9.třída - Skrytá nebezpečí internetu (etika chování)

Toto téma komplexně popisuje nejčastější chyby dětí v kyberprostoru. Základem je určit si jak se uživatel chovat nemá a uvědomit si, jak je složité říct si o pomoc. Jsou uvedeny konkrétní příklady podvodného jednání (identita, hacking, atd.), dále je představen pojem „phishing“ a jeho nejčastější podoby.

 

5.-9. třída – Kyberšina

V části kyberšikana je představen význam tohoto slova. Dětí se dozví, jak kyberšikanu poznat, co všechno může kyberšikana být. Jsou jim předány informace o tom jak se zachovat, když se s uvedeným chováním setkají a na koho se obrátit v případě, kdy potřebují pomoci nebo poradit. Jsou zde zdůrazněni možné právní postihy. Kazuistika vybraných pachatelů z projektu e-bezpečí.cz. Zdůraznění významu role „svědků“, kteří jako jediní mají tu možnost včas zastavit (kyber)šikanu.

 

5.-9. třída - Sociální sítě

Hlavní pojem kybergrooming popisuje jednání osoby, která se snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť nejčastěji pomocí chatu, WhatsAppunebo instagramu a donutit ji k osobní schůzce. Výsledkem může být sexuální zneužití oběti, fyzické mučení, nucení k terorismu apod. Žáci jsou seznámeni se způsobem postupu a konkrétní kazuistikou případů, které proběhly médii. Hlavní otázkou je zde „Co o nás sociální sítě vědí?“

 

Primární prevence – mateřské školy

 

Policejní pohádky

Vypovídají o příbězích z obyčejného života, jaké jsou často k vidění. Radí, jak se chovat, aby se dětem nic zlého nestalo, např. O Martínkovi, Elišce a tuze divném člověku, který byl milý – téma cizí lidé. Každá pohádka obsahuje poučení a zároveň i pár otázek.

 

Základy dopravní výchovy

Pod dohledem instruktorů dopravní výchovy probíhá seznámení dětí se základy bezpečného chování na silniční komunikaci. Poznávání důležitosti dopravního značení, přechodu, světelného semaforu, atd. Pomůcky pro lepší pochopení jsou především přenosný přechod a světelný semafor s akustickým signálem.

 

Integrovaný záchranný systém

Hlavní úkoly IZS v dnešní době a jeho důležitost. Základní rozdělení pro urychlení pomoci. Na ukázku jsou dětem představeny pomůcky denní potřeby např. stavěcí terč, baterka s reflexním kuželem, výstroj strážníka MP Liberec. Ke konci je možnost vyzkoušet si nové znalosti formou hry a kvízu

 

Primární prevence - senioři

 

Senioři v dopravě

Cílem přednášky je seznámení seniorů s novinkami v silničním provozu – pravidelné lékařské prohlídky, pravidlo ZIPOVÁNÍ, důležitost pásů u spolujezdců, bezpečnost chodců a cyklistů, atd. Na konci je možnost vyzkoušet si simulační brýle na vyvolání pocitu únavy, požití alkoholu nebo omamné látky.

Bezpečně po vašem městě

Přednáška je zaměřena na bezpečnost chodců - seniorů, kteří jsou nejzranitelnější skupinou účastníků silničního provozu. Vymezení základních pojmů: chodec, chodník, bezprostřednost, viditelnost, atd. Ke konci tématu je připomenutí základních krizových linek a následné shrnutí „Jak správně volat na tísňovou linku?“

Online útoky a projekt Mapy budoucnosti                                                                                            

Beseda je zaměřena na kyber útoky v podobě phishingu, který se vyznačuje sběrem osobních dat majitelů platebních karet. Vše je zpracované pomocí fotek a videa, které zobrazují možnosti vylákání těchto citlivých údajů. Posluchačům je představen projekt Mapy kriminality, jehož cílem je zvýšení informovanosti obyvatel o kriminalitě a zvýšení důvěry obyvatel k policejním složkám.

Elektrokola a senioři                                                                                                                           

Hlavním tématem je elektrokolo a seznámení s podmínkami provozu na silnici, zákonné normy, vysvětlení pojmů, legislativa, rychlost a pokuty vč. příkladů z praxe. Pod dohledem instruktorů dopravní výchovy nabízíme možnost jízdy na elektrokole v prostorách Dětského dopravního hřiště.

Elektrokoloběžky

Vysvětlení pojmu elektrokoloběžka, podmínky jízdy v silničním provozu, zákonné normy, legislativa (osoba jedoucí na koloběžce je považována z pohledu zákona o provozu na pozemních komunikacích za cyklistu). Využití elektrokoloběžek, rozdělení podle výkonu, maximální rychlosti, kapacity baterie, hmotnosti, skladnosti, nosnosti, velikosti a typu koleček, typu brzd, výbavy, postihy za přestupky, samotné seznámení a jízda na elektrokoloběžce na Dětském dopravním hřišti zakončená malým vědomostním kvízem. Vše za přítomnosti instruktorů dopravní výchovy.

                                                                                                                                                               .

Primární prevence – osoby se zdravotním postižením

 

Doprava pro osoby se zdravotním postižením

Přednáška je vedena instruktory dopravní výchovy se zaměřením na podmínky pohybu v silničním provozu, rozdělení a typy invalidních vozíků, zákonné normy, vysvětlení pojmů, legislativa, výjimky z pravidel silničního provozu, parkování, povolená rychlost a pokuty, (osoba pohybující se na invalidním vozíku je plnohodnotným účastníkem silničního provozu). Instruktoři seznamují s příklady z praxe. Na Dětském dopravním hřišti si mohou osoby se zdravotním postižením nebo osoby je doprovázející bezpečně vyzkoušet pohyb na silnici. Na závěr je připraven malý soutěžní kvíz.

 

V případě zájmu o přednáškový blok kontaktujte lektorku tematických přednášek - odboru prevence kriminality

 


Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 18.06.2024 21:21

Nastavení cookies