Návrh územního plánu města Liberec

Program: IOP
Počátek realizace: 30.10.2008
Konec realizace: 31.10.2011
Finanční objem projektu: 3 560 400 CZK
Spolufinancováno z: Název operačního programu: Integrovaný operační program Číslo operačního programu: 6.5 Název prioritní osy: Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence Číslo prioritní osy: Číslo oblasti podpory: 6.5.3 Název oblasti podpory: Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik Číslo výzvy: 08 Kontinuální výzva 6.5.3b - podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území
Logo

Portál EU

Integrovaný operační program

Cílem projektu je vypracování návrhu územního plánu, který bude naplňovat cíle a úkoly územního plánování v
souladu s nadřazenými strategickými dokumenty. Budou vytvořeny předpoklady pro udržitelný rozvoj území tak,
aby byly uspokojeny potřeby současné generace, aniž by byly ohroženy podmínky života generací budoucích. To
bude zajištěno především vytvořením podmínek pro výstavbu tak, aby byly respektovány hodnoty území a
vyvážený vztah podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel.
Návrh bude zpracován odborným, autorizovaným a způsobilým projektantem.

 

Projekt navazuje na projekt Koncept územního plánu města Liberec spolufinancovaného ze stejného OP.

 

Email: cech.martin@magistrat.liberec.cz

Telefon: +420 485 243 575

 

Podrobnosti

Struktura financování:

dotace ze strukturálního fondu ERDF 3.026.340,- Kč
dotace ze státního rozpočtu   534.060,- Kč
vlastní zdroje 0,- Kč
Celkem 3.560.400,- Kč

 

Publikováno: 26.7.2010 16:20

Nastavení cookies