Úkoly na úseku krizového řízení

Obecní úřad obce s rozšířenou působností  při výkonu státní správy zajišťuje připravenost správního obvodu Liberec na  mimořádné na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva a to zejména :

 •  organizuje přípravu  na mimořádné události;
 •  podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným záchranným systémem;
 •  zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím;
 •  hospodaří s majetkem civilní ochrany;
 •  poskytuje Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje podklady a informace potřebné ke zpracování havarijního plánu kraje
  nebo vnějšího havarijního plánu;
 •  podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce;
 •  seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a
   ochranou obyvatelstva; za tímto účelem organizuje jejich školení;

Starosta obce s rozšířenou působností :

 •       koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení mimořádné události vzniklé ve správním obvodu Liberec, pokud jej velitel zásahu  o  koordinaci požádal. Pro koordinaci záchranných a likvidačních prácí může starosta obce s rozšířenou působností použít Krizový štáb Statutárního města Liberec při koordinaci záchranných a likvidačních prací je povinen předávat Ministerstvu vnitra ČR zprávy o jejich průběhu prostřednictvím operačního informačního střediska integrovaného záchranného systému Liberec;
 •      je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci;

 

Viz § 12, 13, 14 a 15 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

Nastavení cookies