úkoly na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy

Hospodářská opatření pro krizové stavy jsou organizační, materiální nebo finanční opatření přijímaná Magistrátem města Liberce v krizových stavech pro zabezpečení nezbytných dodávek, prací, služeb, bez nichž nelze zajistit překonání krizových stavů. 

Hospodářská opatření pro krizové stavy jsou přijímána po vyhlášení krizových stavů a jsou určena:

  • k uspokojení základních potřeb fyzických osob na území České republiky umožňující přežití krizových stavů bez těžké újmy na zdraví;
  • pro podporu činnosti ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, hasičských záchranných sborů a havarijních služeb;
  • pro podporu výkonu státní správy;

 

Obecní úřad s rozšířenou působností v systému hospodářských opatření pro krizové stavy plní úkoly uložené Krajským úřadem Libereckého kraje k zajištění nezbytných dodávek. K tomu rozpracovává úkoly krizového plánu Krajského úřadu Libereckého kraje, poskytuje podklady a informace potřebné ke zpracování krizového plánu kraje. V rámci těchto povinností se Statutární město Liberec podílí na přípravě nezbytných dodávek kraje pomocí informačních systémů ARGIS a KRIZDATA, především:

  • vyhodnocuje potřeby nezbytných dodávek pro řešení krizových situací ve správním obvodu Liberec;
  • navrhuje potencionální dodavatele nezbytných dodávek působících ve správním obvodu Liberec;
  • navrhuje přehled nezbytných dodávek, které je možné zajistit v rámci správního obvodu Liberec;
  • navrhuje Krajskému úřadu Libereckého kraje přehled nezbytných dodávek, které v rámci správního obvodu Liberec nelze zajistit;

 

Viz § 8 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.

Obecní úřad s rozšířenou působností v systému hospodářských opatření pro krizové stavy připravuje a vyhlašuje regulační opatření. Za stavu nebezpečí může primátor města uložit právnické nebo podnikající fyzické osobě, mající místo podnikání nebo sídlo podniku či organizační složky v příslušném obvodu, povinnost:

  • dodávat výrobky, práce nebo služby, které jsou předmětem jejich činnosti nebo podnikání, a to v přiměřeném množství;
  • skladovat ve svých prostorech materiál určený pro překonání stavu nebezpečí a odstranění jeho následků nebo toto skladování strpět;
  • přemístit dopravní a mechanizační prostředky, jakož i výrobní nebo provozní prostředky movité povahy a zásoby na určené místo;

 

Viz § 21  zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.

Obecní úřad s rozšířenou působností se v systému hospodářských opatření pro krizové stavy podílí na vydání humanitárních zásob.

Zásoby pro humanitární pomoc jsou součástí systému nouzového hospodářství a jsou vytvářeny Správou státních hmotných rezerv Praha.

O vydání zásob pro humanitární pomoc rozhoduje předseda Správy státních hmotných rezerv Praha na základě požadavku obecního úřadu s rozšířenou působností. Za přidělení zásob pro humanitární pomoc fyzickým osobám vážně postiženým krizovou situací odpovídá starosta obce s rozšířenou působností, kterému byly zásoby pro humanitární pomoc poskytnuty. Vydané zásoby se neuhrazují ani nevracejí.

Viz § 12  zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.

 

 

Nastavení cookies