Připravenost na mimořádné události, provádění záchranných, likvidačních prací a ochrana obyvatelstva

Obecní úřad obce s rozšířenou působností při výkonu státní správy zajišťuje připravenost správního obvodu Liberec na  mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva, a to zejména:

  • organizuje přípravu na mimořádné události;
  • podílí se na provádění záchranných a likvidačních prací s integrovaným záchranným systémem;
  • zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím;
  • hospodaří s majetkem civilní ochrany;
  • poskytuje Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje podklady a  informace, potřebné ke zpracování havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu;
  • podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce;
  • seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení a připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva;
  • za tímto účelem organizuje jejich školení;

 

Starosta obce s rozšířenou působností:

  • koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení mimořádné události, vzniklé ve správním obvodu Liberec, pokud jej velitel zásahu o  koordinaci požádal. Pro koordinaci záchranných a likvidačních prací, může starosta obce s rozšířenou působností použít Krizový štáb statutárního města Liberec; při koordinaci záchranných a likvidačních prací je povinen předávat Ministerstvu vnitra ČR zprávy o jejich průběhu, prostřednictvím operačního informačního střediska integrovaného záchranného systému Liberec;
  • je oprávněn vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí osobní nebo věcné pomoci;

 

Viz § 12, 13, 14 a 15 Zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

 

Co dělat v případě mimořádné události

 

Nastavení cookies