Přehled činnosti statutárního města Liberec na úseku požární ochrany v samostatné a přenesené působnosti

Samostatná působnost

Statutární město Liberec

 • zřizuje jednotky sborů dobrovolných hasičů obce, které provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jejich mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu
 • udržuje akceschopnost jednotek sboru dobrovolných hasičů obce
 • zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obce
 • zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany
 • zajišťuje péči o členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obce
 • poskytuje náhradu ušlého výdělku členů jednotek sborů dobrovolných hasičů, kteří se ve své pracovní době nebo v době, ze které jim plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelných pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení a nebo nařízené odborné přípravy
 • zabezpečuje a hradí pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů preventivní zdravotní prohlídky
 • zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezečnostních zařízení zejména pro potřeby svého územního obvodu
 • zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany
 • zabezpečuje zdroje požární vody pro hašení požáru a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti
 • organizuje preventivně výchovnou činnost
 • obecně závaznou vyhláškou vydává požární řád města a stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob
 • plní povinnosti uložené zákonem ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších přepisů, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám

Přenesená působnost

Magistrát města Liberec

 • zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů obce na jejich odborné přípravě
 • zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu
 • zabezpečuje podle požárního poplachového plánu kraje hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech mimo svůj územní obvod
 • zabezpečuje akceschopnost jednotek sboru dobrovolných hasičů k zásahům mimo svůj územní obvod

Nastavení cookies