Odbor ekologie a veřejného prostoru

Ing. Lucie Sládková

vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru
Tel.: 48 524 3438
Budova: Jablonecká 41/27
Č. dveří: 2.15

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Sídlo: Liebiegova vila - Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec
Doručovací adresa: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Telefon: 485 243 452

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Bělinová Michaela referent odboru ekologie a veřejného prostoru Agenda týkající se nádob na komunální odpad, nádoby na separaci, svozy nádob, doúklidy kolem nádob, bioodpad, informace o sběrných dvorech. Jablonecká 41/27 2.20 48 524 3456
Ing. Koutecká Štěpánka referent odboru ekologie a veřejného prostoru Jablonecká 41/27 2.23 48 524 3454
Soukupová Jana referent odboru ekologie a veřejného prostoru Jablonecká 41/27 2.20 48 524 3452
Trejbal Tomáš referent odboru ekologie a veřejného prostoru Zajišťuje investiční akce odboru EP, údržbu a opravy majetku na plochách veřejně přístupné zeleně a opravy drobných nemovitých památek. Vykonává správu a zajišťuje údržbu veřejně přístupných dětských hřišť a venkovních tělocvičen v majetku SML. Jablonecká 41/27 2.15 48 524 3453
Bc. Vašina Leoš referent odboru ekologie a veřejného prostoru Spravuje Ekofond SML, řeší deratizaci města, sanaci skalních masivů, správu a údržbu drobných vodních toků, spolupracuje s Městskými lesy p.o. a střediskem eko. výchovy při ZOO Liberec. Spravuje dotační program DČOV. Jablonecká 41/27 2.15 48 524 3458
Ing. Vinař Michal referent odboru ekologie a veřejného prostoru Agenda odpadů, odpadové hospodářství, supervize nad svozovou společností FCC Liberec s.r.o., opravy kontejnerových stání, POH kompostéry Jablonecká 41/27 2.23 48 524 3451

Životní situace včetně formulářů naleznete na Portálu občana.

POPIS ČINNOSTI

A) Samostatná působnost

 1. zajišťuje přípravu a zpracování projektových dokumentací ve všech stupních, které se týkají rozvoje a obnovy ploch veřejné zeleně, dětských hřišť a s tím souvisejících realizací projektů a záměrů včetně investičního zajištění akcí;
 2. zajišťuje komplexní správu veřejně přístupných dětských hřišť, sportovišť a fitness tělocvičen, drobných vodních toků, nádrží a jiných vodních děl, dále památníků, uměleckých děl a drobných kulturních památek ve veřejném prostoru, rekultivovaných skládek a skalních masivů, to vše v majetku statutárního města;
 3. zajišťuje všestranné plnění úkolů při vytváření ekologické politiky města dle aktuálních zadání volených orgánů statutárního města; a to i s ohledem na dopady klimatických změn na plochy veřejně přístupné zeleně;
 4. pro záměry a projekty realizované v rámci svěřené působnosti vypořádává vlastnické vztahy k pozemkům, nemovitostem a věcem movitým;
 5. vede agendu městských parků a parkově upravených ploch, je garantem jejich obnovy a rozvoje;
 6. v rámci správy majetku ve svěřené působnosti a péče o veřejný prostor zajišťuje zejména:
  1. příjem, evidenci a vyřizování veškerých žádostí, podnětů, stížností a petic obyvatel města Liberec nebo firem, spojené se správou svěřeného majetku;
  2. povolení ke kácení dřevin v majetku města rostoucích mimo les u orgánů státní správy a zajišťuje realizaci kácení;
  3. zabezpečuje inženýrskou činnost a nezbytně nutnou koordinaci při zajišťování oprav nebo rekonstrukcí spravovaného majetku a při zhodnocování tohoto majetku;
  4. správu rekultivovaných skládek a technických zařízení ve vlastnictví statutárního města (Chotyně, Zlaté návrší), včetně investiční činnosti a realizace opatření vyplývající z naplňování aktuální legislativy a rozhodnutí orgánů státní správy;
  5. obnovu a rozvoj městského mobiliáře;
  6. opravy a investice do drobných vodních toků a s nimi souvisejících děl a zařízení;
  7. údržbu, opravy a stabilizaci skalních masivů ve vlastnictví SML;
  8. výsadbu nových trávníků, květinových záhonů, keřových výsadeb a ostatních dřevin v rámci rozvoje a revitalizace ploch zeleně;
  9. údržbu dětských hřišť, včetně jejich příslušenství a vybavení;
  10. roční odbornou technickou kontrolu zařízení dětských hřišť;
  11. likvidaci černých skládek na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Liberec;
  12. údržbu, opravy a obnovu uměleckých děl, památníků, veřejného mobiliáře ve veřejném prostoru města;
  13. agendu zásahů třetích osob do veřejné zeleně včetně jejího příslušenství, zejména posuzuje projektové dokumentace ve všech stupních, stanovuje podmínky realizace zásahu a zásahy koordinuje, dále zpracovává případná stanoviska k akcím a záborům, které svou činností narušují či se dotýkají veřejné zeleně a veřejného prostoru v majetku města Liberce;
  14. sledování záruční doby u všech zásahů do svěřeného majetku, uplatňuje reklamace v případě zjištěných závad;
  15. převzetí nově vybudovaných ploch veřejné zeleně a souvisejících zařízení a předání TSML, p. o., do údržby;
  16. převzetí majetku po jeho rekonstrukcích, obnovách nebo po zásazích do něj třetími osobami (mimo zásahů TSML, p.o. realizovaných v rámci běžné údržby), včetně sledování záručních lhůt, uplatňování reklamací, sankcí a pokut;
 7. zajišťuje pořízení, vedení a aktualizaci pasportu veřejně přístupných ploch zeleně v majetku statutárního města Liberce včetně příslušenství a souvisejícího majetku, a to na základě terénních průzkumů následně vkládaných do GIS;
 8. spravuje mapový portál hlášení závad v rámci činností, které se týkají působnosti odboru;
 9. zajišťuje průběžné doplňování a aktualizaci podkladů v gesci odboru do digitálně technické mapy města;
 10. zajišťuje výběr, pořízení a realizaci osazení vánočního stromu ve městě Liberci, včetně jeho kontroly a odstranění;
 11. zajišťuje plnění úkolů města Liberec, vyplývajících ze zákona o odpadech, které se týkají povinností a oprávnění města a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem a zajišťuje zejména:
  1. zpracování obecně závazné vyhlášky o systému nakládání s komunálními odpady nebo o systému nakládání se stavebním odpadem;
  2. zpracování a aktualizace odpadových plánů;
  3. organizaci naplňování vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem nebo se stavebním odpadem;
  4. nakládání s komunálním odpadem a provoz sběrného dvora prostřednictvím společnosti FCC Liberec, s.r.o.;
  5. provoz sběrného místa prostřednictvím společnosti KOVOŠROT GROUP CZ, s.r.o.
  6. supervizi nad společností FCC Liberec, s.r.o., z hlediska rozpočtu SML;
  7. organizaci rozmístění separačních míst odpadů externích provozovatelů ve městě Liberci;
  8. zpracování koncepce a zabezpečení správy, údržby, oprav a obnovu kontejnerových stání pro nádoby na odpad včetně realizace;
  9. určení míst k soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu, velkoobjemového odpadu, biologicky rozložitelného odpadu, elektroodpadu a stanovuje termíny odvozu prostřednictvím oprávněné osoby;
 12. zajišťuje dle potřeby detekci, deratizaci a desinsekci včetně zpracování obecně závazné vyhlášky města;
 13. za SML plní zákonnou ohlašovací povinnost ohledně statistického zjišťování a ročních hlášení v oblasti životního prostředí, o produkci a nakládání s odpady a druhotnými surovinami a vypouštění odpadních vod;
 14. spolupracuje se smluvními partnery, a to kolektivními systémy Asekol a.s., Elektrowin a.s., Ekolamp s.r.o. a autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s.;
 15. spolupracuje se smluvním partnerem společností DIMATEX CS s.r.o. na obnově a rozšíření sběrné sítě kontejnerů na použitý textil;
 16. připravuje podklady pro vypsání výběrových řízení, která se týkají agendy činností odboru ekologie a veřejného prostoru, a to především na úseku obnovy a rozvoje městské zeleně, dětských hřišť, sportovišť a fitness tělocvičen, drobných vodních toků, nádrží a jiných vodních děl, dále památníků, uměleckých děl a drobných kulturních památek ve veřejném prostoru, rekultivovaných skládek a skalních masivů, účastní se jednání ve výběrových komisích;
 17. prostřednictvím požadavků na rozpočet města předkládá návrhy na zajištění nákladů souvisejících s přípravou a realizací staveb až do jejich konečného vypořádání a zařazení do majetku SML;
 18. zajišťuje činnosti související s funkcí technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce na realizovaných stavbách;
 19. spolupracuje s právním oddělením na přípravě obecně závazných vyhlášek obce, které se týkají agendy a činností odboru ekologie a veřejného prostoru;
 20. účastní se výboru pro rozvoj a životní prostředí, administrativně spravuje dílčí fond Fondu rozvoje EKOFOND, včetně aktuální databáze jeho aktivit a zajišťuje podklady pro činnost výboru pro rozvoj a životní prostředí;
 21. v rámci edukační činnosti organizuje a realizuje akce pro veřejnost, připravuje propagační materiály, koordinuje dobrovolnické akce, jako např. Ukliďme Česko, atd.;
 22. zajišťuje smluvní dodávky vody a elektrické energie pro potřeby chodu vodních prvků, závlahy trvalých travních porostů, technického zařízení rekultivovaných skládek a uměleckých děl;
 23. zajišťuje úkoly obce v samostatné působnosti na úseku ochrany zvířat proti týrání dle zákona č. 246/1992 Sb.;
 24. s odborem KAM spolupracuje na pořízení a zpracování koncepce veřejného prostoru města včetně městského mobiliáře a veřejné zeleně;
 25. spolupracuje se ZOO Liberec, p. o., a Městskými lesy Liberec, p. o., a při uplatňování zájmů města v dlouhodobé strategii v oblasti ekologie a ekologické výchovy;
 26. spolupracuje s Městskými lesy Liberec, p. o., na realizaci opatření, která nejsou pěstební či lesnicko-hospodářskou činností a souvisejí s městským majetkem;
 27. spolupracuje se společností Komunitní práce o.p.s. v rámci činností, které se týkají působnosti odboru;
 28. spolupracuje se společností TSML, p. o., v rámci činností, které se týkají působnosti odboru, a to na úseku správy a údržby zeleně;
 29. spolupracuje s Vazební věznicí Liberec v rámci činností, které se týkají působnosti odboru;
 30. jménem SML uzavírá smlouvy na dobu kratší než 30 dnů o nájmu nebo výpůjčce majetku SML, který je odboru svěřen do správy;
 31. v rámci svěřené působnosti uzavírá jménem SML smlouvy o přijetí peněžitých nebo movitých darů v hodnotě do 10 000 Kč;
 32. z hlediska svěřené funkční náplně zodpovídá za sestavení, kontrolu a zúčtování rozpočtu odboru, rozpočtového výhledu, rozpočtových opatření, za sestavení investičního plánu, spolupracuje na participativním rozpočtu a odpovídá za zpracování podkladů pro radu a zastupitelstvo města;
 33. v postavení vlastníka zajišťuje likvidaci pojistných událostí při odpovědnosti SML u svěřeného majetku;
 34. projednává s ředitelem určené příspěvkové organizace výši příspěvku města na provoz;
 35. zpracovává podklady ke zřizovací listině Městské lesy Liberec, p.o., a předkládá příslušné návrhy na změny zřizovací listiny vč. pokynu zřizovatele radě a zastupitelstvu města;
 36. zajišťuje udělení souhlasu zřizovatele s umístěním sídla v objektech ve vlastnictví statutárního města Liberec, k nimž má právo hospodařit určená příspěvková organizace, nebo jde o objekty ve správě odboru;
 37. zajišťuje schválení přijetí darů v souladu se zřizovací listinou Městské lesy Liberec, p.o.;
 38. ve spolupráci s personálním oddělením připravuje podklady pro stanovení platu a odměn řediteli Městské lesy Liberec, p.o., a předkládá je radě města k projednání;
   

B) Přenesená působnost 

 • Nevykonává

 

Praktické informace

Formulář k nahlášení ztráty, poškození, nevyvezení nebo navýšení počtu nádob na odpad je k dispozici na Portálu občana.

 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA A SBĚRNÝCH MÍST
SBĚRNÝ DVŮR
AMPÉROVA ULICE 
SBĚRNÉ MÍSTO 
ULICE DR. MILADY HORÁKOVÉ
STANOVIŠTĚ VOK 
LONDÝNSKÁ ULICE 
 

OMEZENÍ DO ODVOLÁNÍ

 
PO: 7:00 - 17:00  PO: 08:00 – 12:00; 12:30 - 16:30 PO: 7:00 - 16:30 
ÚT: 7:00 - 17:00 ÚT: 08:00 – 12:00; 12:30 - 16:30 ÚT: 7:00 - 15:00 
ST: 7:00 - 18:00  ST: 08:00 – 12:00; 12:30 - 16:30 ST: 7:00 - 15:00 
ČT: 7:00 - 15:00  ČT: 08:00 – 12:00; 12:30 - 16:30 ČT: 7:00 - 15:00 
PÁ: 7:00 - 15:00  PÁ: 08:00 – 12:00; 12:30 - 16:30 PÁ: 7:00 - 15:00 
SO: 8:00 - 15:00  SO: ZAVŘENO SO: 7:00 - 15:00 
NE: ZAVŘENO NE: ZAVŘENO NE: ZAVŘENO


 

Mapový portál

Mapa odpadového hospodářství

Mapa dětských hřišť a sportovišť

Hlášení černých skládek a závad na veřejné zeleni

Dokumenty odboru

Aktuality odboru

02.11.2015

Svoz bioodpadu bude letos probíhat do konce listopadu

Pravidelný svoz bioodpadu bude probíhat v rámci města Liberce nad rámec zákona do konce listopadu 2015, poslední svoz bude uskutečněn v pondělí 30.11.2015.
 
26.10.2015

Vyhlášení Libereckého Regionálního kola soutěže Miss kompost

Odbor ekologie a veřejného prostoru SML vyzývá všechny obyvatele města Liberce, aby se zapojili do Libereckého Regionálního kola celorepublikové soutěže Miss kompost.
 
23.10.2015

2.B ZŠ Vrchlického si přišla pro odměny ze soutěže

Děti ze ZŠ Vrchlického si společně s paní učitelkou Ryšánkovou přišly vyzvednout výhry ze soutěže „Plasty patří do žlutého“uveřejněné v zářijovém zpravodaji.
 
22.10.2015

Fond ASEKOL podpořil opravu kontejnerového stání na Aloisině výšině

Na kunratickém sídlišti ve Starém Harcově je vybudováno nové kontejnerové stanoviště pro třídění odpadů, jehož výstavbu podpořil fond ASEKOL.
 
21.10.2015

Pozvánka na 2. participační setkání k parku Americká - Domažlická

Odbor ekologie a veřejného prostoru SML zve všechny uživatele parkové plochy Americká / Domažlická k setkání nad novou úpravou parku.
 

 

Nastavení cookies