Proběhl workshop k Adaptační strategii

V Krajské vědecké knihovně se 3. května 2023 sešli odborníci na změnu klimatu, zástupci města i občané, aby společně diskutovali nad výstupy nově vzniklé Adaptační strategie na změnu klimatu. 

Adaptační strategie je základním nástrojem, kterým se statutární město Liberec systematicky připravuje na dopady měnícího se klimatu a přírodních podmínek. Cílem je dlouhodobě nižší ohrožení lidí i přírody (nižší zranitelnost) a zároveň vyšší odolnost v případě nepříznivých událostí (vyšší resilience). Vedlejším efektem těchto aktivit je zvýšení kvality života a životního prostředí, bezpečnosti obyvatel, a podpora ekonomického a společenského rozvoje Liberce.

Strategie plánuje realizovat přírodě blízká adaptační opatření ve městě i jeho okolí (např. výsadby, revitalizace veřejných prostranství, parků, revitalizace toků aj.), vhodně doplněná o stavebně-technické zásahy (např. retenční systémy atd.). V rámci navržených opatření a při jejich realizaci je věnována zvláštní pozornost udržitelnému nakládání s vodami, včetně problematiky povodní, městské zeleni a veřejnému prostoru.

V oblasti snižování emisí jsou plánována opatření úspor energie, rozšíření energetického managementu, využívání obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí z dopravy.

Adaptace na klimatickou změnu se řadí k jednomu z nejvýznamnějších cílů, jehož dosažení znamená významný myšlenkový posun a řadu změn a úprav stávajících procesů ve městě Liberci, které jsou závislé na mnoha faktorech včetně odhodlání a vstřícnosti vedoucích představitelů města k jeho potřebám, přes financování, komunikaci, osvětu, propagaci a zapojení veřejnosti i relevantních partnerů.

 

 

Nastavení cookies