Volby do zastupitelstev krajů 2024

Termín voleb do zastupitelstev krajů byl prezidentem republiky vyhlášen na dny:

pátek 20. 9. 2024 (14:00 - 22:00 h) a sobotu 21. 9. 2024 (8:00 - 14:00 h) - sbírka zákonů č. 147/2024 ze dne 12. 6. 2024.

 

Kontaktní osoba pro okrskové volební komise za Magistrát města Liberec:
Mgr. Ondřej Korba, kancelář č. 209 – budova Nového magistrátu, tel. 485 243 716
korba.ondrej@magistrat.liberec.cz

 

Koordinátor voleb:
Bc. Veronika Hiršalová, kancelář č. 213 – budova Nového magistrátu, tel. 485 243 713
hirsalova.veronika@magistrat.liberec.cz

Osoba zodpovědná za organizaci a průběh konání voleb:
Mgr. Jitka Štíchová, tel. 485 243 711


TELEFONNÍ SEZNAM DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ V LIBERCI:

Telefonní čísla do všech volebních místností v Liberci naleznete ve dnech voleb v přiloženém souboru na konci této stránky. Všechna telefonní čísla budou funkční až v pátek 20. 9. 2024 od 14:00 hodin.
 

KDO MŮŽE KANDIDOVAT:

Informace o podmínkách kandidatury jsou k dispozici na webových stránkách KÚLK.


HLASOVACÍ LÍSTKY:

Lhůta pro doručení hlasovacích lístků voličům je zákonem stanovena 3 dny přede dnem volby, tj. úterý 17. 9. 2024. Doručují se na adresu trvalého pobytu voliče. V  V případě nedoručení zásilky s hlasovacími lístky, obdrží volič hlasovací lístky ve volební místnosti.


KDO MŮŽE VOLIT:

Právo volit na území ČR do zastupitelstev krajů má každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb, tj. 21. 9. 2024, dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.

Překážkami ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa) a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu).

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Dva dny přede dnem voleb, tj. 18. 9. 2024, obecní úřad seznam v 16:00 hodin uzavře.
 

VOLEBNÍ OKRSEK PRO VOLIČE S ÚŘEDNÍ ADRESOU:

Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I - Staré Město) je zapsán ve stálém seznamu voličů a tudíž může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku č. 1 - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kostelní 8/9, Liberec II - Nové Město.


VOLEBNÍ MÍSTNOSTI:

Volby se uskuteční většinou v obvyklých volebních místnostech. Seznam všech volebních okrsků v Liberci naleznete v přílohách níže, až po potvrzení a zajištění všech případných změn (cca 7/2024).

Změny:

  • Volební místnost v okrsku č. 6 zůstává z důvodu rekonstrukce budovy bývalého Uranu nově do objektu Rezidence RoSa Liberec s.r.o., U Nisy 916/8, Liberec III-Jeřáb.
  • Volební místnosti v okrscích č. 31, 32, 33 a 34 se z důvodu rekonstrukce budovy Základní školy Švermova, Švermova 403/40, Liberec X-Františkov přesouvá do objektu MŠ Stromovka, Stromovka 285/1, Liberec X-Františkov (pro zachování dostupnosti volebních míst v této lokalitě budou provizorní volební místnosti umístěny v menších prostorech - tímto se omlouváme za ztížené podmínky).
  • Volební místnost v okrsku č. 65 zůstává z důvodu rekonstrukce budovy Kulturního a společenského centra LIDOVÉ SADY do objektu Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 1278/16, Liberec I-Staré Město.

 

PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky:

  •     platným občanským průkazem,
  •     platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

 

VOLBY V NEMOCNICI, ZDRAVOTNICKÝCH NEBO SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH:

V nemocnici, porodnici, ústavu sociální péče nebo obdobném zdravotnickém zařízení může volič hlasovat mimo okrsek svého trvalého bydliště pouze na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem (viz kapitola Voličské průkazy).

Samotné hlasování v příslušném zařízení zajistí okrsková volební komise, v jejímž obvodu se zařízení nachází. Okrsková volební komise vyšle 2 své členy, kteří po prokázání totožnosti (platným dokladem totožnosti) umožní voliči hlasovat prostřednictvím přenosné volební schránky.

 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:

Od vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné na přepážce č. 2 a 3 (vyvolávací systém - voličské průkazy). 

Volič může požádat osobně u obecního úřadu, který vede stálý seznam voličů, podle místa trvalého pobytu (dle údaje z občanského průkazu), nejpozději do středy 18. 9. 2024 do 16:00 hod.

Žádost (viz formulář níže) lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (za ověření podpisu na úřadech se správní poplatek nevybírá), nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (pouze z datové schránky voliče = fyzické osoby), nebo prostřednictvím portálu občana, přičemž podání musí být doručena příslušnému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do pátku 13. 9. 2024 do 16:00 hod.

Voličský průkaz lze zaslat na uvedenou adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta - nutno mít označenou schránku), případně může průkaz převzít osobně i osoba, která se prokáže plnou mocí k převzetí voličského průkazu s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (viz formulář níže).

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku v územím obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny (tzn. občan Liberce, může s voličským průkazem volit v kterémkoliv volebním okrsku v Libereckém kraji).

 

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY:

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou můžete zasílat na e-mail: hirsalova.veronika@magistrat.liberec.cz, nebo na tel.: 485 244 841, (jméno, příjmení voliče, adresa trvalého pobytu, tel. kontakt na voliče).

 

VOLBY V ZAHRANIČÍ:

Při volbách do zastupitelstev krajů není možné hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Pokud je volič veden na zvláštním seznamu voličů vedeným zastupitelským úřadem v zahraničí a chtěl by hlasovat při volbách do zastupitelstev krajů na území ČR, musí předložit potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu vedeným zastupitelským úřadem, kde byl doposud zapsán.

 

Informace k volbám naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz a na stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje: www.kraj-lbc.cz.

Nastavení cookies