22.05.2019
Jan Král

Desátá schůze libereckých radních

Desátá schůze libereckých radních v roce 2019 proběhla v úterý 21. května. Vybrané body, které rada města projednala, přinášíme v tiskové zprávě. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č. 2 : Návrh strategie personálního rozvoje městské policie

Liberečtí radní na své desáté řádné schůzi odsouhlasili návrh personálního rozvoje městské policie, jehož cílem je budovat moderní a efektivní organizaci, která bude sloužit veřejnosti a svým dílem přispěje ke zvýšení bezpečí občanů i návštěvníků města Liberec. Městská policie se významnou měrou podílí na udržování veřejného pořádku a v systému bezpečnostních složek České republiky má dnes stabilní a nezastupitelnou roli.

Městská policie Liberec začala svoji činnost v roce 1992. Počet strážníků Městské policie Liberec je dlouhodobě výrazně nižší, než je obecná potřeba a zkušenosti z měst obdobné velikosti. Dnes na Městské policii Liberec pracuje 73 strážníků a 10 technicko-hospodářských pracovníků. Radou projednaný materiál navyšuje počet strážníků o 23  tabulkových míst s tím, aby se v roce 2021 počet strážníků blížil k číslovce 100.

Návrh jde z Rady města Liberce ještě k projednání do zastupitelstva, které bude jednat ve čtvrtek 30. května.

 

Bod č.41 : Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci místního referenda

Statutární město Liberec bylo úspěšné i ve druhé kasační stížnosti, kterou podalo proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem. Rozsudkem krajského soudu došlo k vyhlášení referenda na podzim 2018 ve stejném termínu s komunálními volbami, tedy ve dnech 5. a 6. října 2018. Nejvyšší správní soud v Brně posoudil kasační stížnost Magistrátu města Liberce a dospěl k závěru, že je důvodná. Rozsudek vydal 23. dubna 2019.

Město Liberec nyní bude požadovat náhradu škody, která vznikla vadnými rozsudky krajského soudu. Náhradu město vyčíslilo na 1, 75 mil. korun.

 

Bod č. 46 : Rekonstrukce propustku pod železniční tratí Stará Paka – Liberec, v Liberci, u ul. 28. října

Rada města projednala záměr spolufinancování připravované rekonstrukce podchodu pod železniční tratí Stará Paka - Liberec z důvodu požadovaného rozšíření a zajištění bezbariérovosti (pěší propojení ulic 28. října a Doubská k Home Credit aréně) z rozpočtu města pro rok 2021 ve výši cca 16,5 mil. Kč vč. DPH.

Podchod by měl být širší a vyšší a měl by umožnit bezbariérový přístup v souladu s okolím. Předpokládané parametry rekonstruovaného podchodu: šířka 5,0 m, světlá výška 2,5 m, délka 32,75 m (zkrácení z původních cca 41,0 m). Schodiště do ul. 28. října bude rozšířeno také na 5,0 m a rozděleno mezipodestou. Zároveň bude doplněn šikmý bezbariérový chodník (šířky 3,0 m) do ulice 28. října o délce cca 54 m a sklonu 8,33%. Na straně u ulice Doubské budou rozšířena šikmá opěrná křídla náspu (opěrné zdi) tak, aby byl zajištěn lepší rozhled na přecházející chodce. Bude doplněno nové veřejné osvětlení.

Celkové náklady na rekonstrukci se odhadují na cca 44 mil. Kč bez DPH, předpokládaná spoluúčast města se předpokládá cca 16,5 mil. Kč vč. DPH. Materiál budou, na doporučení Rady města Liberce, projednávat na květnovém zasedání zastupitelé města

 

Bod č. 74/1: Organizační změna MML – zřízení odboru kanceláře architekta města (AM)

Rada města na návrh primátora Jaroslava Zámečníka schválila zřízení kanceláře architekta města. Kancelář architekta převezme samosprávnou a koncepční činnost a zajistí koordinaci rozvojových projektů. Bude také vykonávat některé činnosti, které byly doposud zadávány externě.

Účelem organizační změny je zřízení odboru kanceláře architekta města (AM) ve struktuře Magistrátu města Liberec a stanovit postup opatření tak, aby došlo k plné účinnosti od 1. 7. 2019. Současný odbor hlavního architekta bude přejmenován na odbor územního plánování. Nově zřízený odbor AM bude obsazen 6 odbornými pracovníky: architekt urbanista (vedoucí odboru), odborný administrativní pracovník, 2 architekti,  krajinný architekt a dopravní specialista.

 

Náměstek Jiří Němeček

Bod č. 28: Schválení výsledku výběrového řízení na akci "ZŠ Liberec, Na Výběžku – úprava vnějšího pláště objektu"

Nové omítky se dočká stará budova Základní školy Na Výběžku v Harcově. Rada města schválila výsledky výběrového řízení na zhotovitele. Nejvhodnější nabídku podala společnosti L&P stavební, s.r.o. s nabídkovou cenou 3 871 967 Kč bez DPH. Kromě omítky budou na vnějším plášti provedeny související stavební úpravy, jako například nátěr oken, úprava zpevněných ploch na úrovni terénu nebo také elektrické vyhřívání okapních žlabů a svodů. Budova školy byla postavena na přelomu 19. a 20. století. Při realizaci přístavby nového pavilonu před 20 lety prošla částečnou rekonstrukcí včetně výměny oken a celkové opravy neoklasicistní fasády s nátěrem.

 

Bod č. 29: Schválení výsledku výběrového řízení na akci "ZŠ Liberec, Vrchlického – modernizace šaten a sociálního zařízení"

Liberečtí radní schválili také výběrové řízení na modernizaci šaten a sociálního zařízení na Základní škole Vrchlického. Nejvhodnější nabídku podala firma BARNATHERM s.r.o. s nabídkovou cenou 2 779 753 Kč bez DPH. Město ušetří 300 tisíc korun oproti předpokládané hodnotě zakázky. Cílem stavebních úprav je modernizace sociálního zařízení v 1. a 2. patře pavilonu družiny a šatny u tělocvičny včetně umývárny v přízemí hlavní školní budovy.

Bod č. 30: Schválení dodatku ke smlouvě na zpracování projektu ZŠ náměstí Míru – zpracování dokumentace změny stavby před dokončením

Město Liberec musí nechat zpracovat dokumentaci ke změnám stavebních prací pro probíhající rekonstrukci Základní školy náměstí Míru. Došlo totiž k několika změnám v konstrukcích prováděné stavby a dokumentaci vyžaduje stavební úřad. Jedná se například o změnu konstrukce některých stropů, změnu požárních podhledů a konstrukcí a statické úpravy. Nová dokumentace musí splnit parametry jako dokumentace ke stavebnímu povolení. Vydání stavebního souhlasu musí proběhnout ještě před kolaudací stavby, se kterou se počítá do konce srpna letošního roku. Dokumentaci vypracuje společnost Energy Benefit Centre a.s., tedy stejná společnost, jež zpracovala projektovou dokumentaci na celou rekonstrukci.

Cílem náročné rekonstrukce, která je podpořena evropskou dotací, je zvýšení kvality vzdělávání pro žáky i pedagogy. Ve škole vzniknou nové vybavené odborné učebny - multimediální jazykové učebny, učebny praktické výuky vaření, zahradnické dílny, řemeslné dílny, přírodovědné učebny, multimediální učebny a s tím související prostory včetně odborných kabinetů, skladů a technické místnosti. V hlavní budově přibude výtah a přístup do školy bude bezbariérový. Značnou úsporu energií přinese zateplení všech budov školy, dokončení výměn oken a dveří, výměna zdroje tepla a instalace řízeného větrání s rekuperací tepla.

 

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č.6: Dodatek č. 1 ke smlouvě o zástavě cenných papírů – Teplárna Liberec

Radní v úterý souhlasili s dodatkem ke smlouvě o zástavě cenných papírů související s projektem Green Net. Tento projekt se týká modernizace libereckých teplárenských sítí, kdy dochází k výměně starých parovodů na nové horkovody vedené pod zemí. Podrobnější informace o projektu najdete na webu: http://tli.mvv.cz/greennet/o-projektu.

Teplárna Liberec, a.s., ve které je město akcionářem, získalo na realizaci tohoto investičního záměru úvěr od Komerční banky, a.s., za který se město Liberec zaručilo svým obchodním podílem. Zastupitelstvo města Liberce schválilo  5. března 2018 uzavření smlouvy o zástavě cenných papírů a dne 7. března 2018  byla tato smlouva podepsána. Po zániku Střediska cenných papírů jsou cenné papíry evidovány u  Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s. (centrální depozitář). Ten své služby klientům poskytuje pouze prostřednictvím svých tzv. účastníků z řad bank a obchodníků s cennými papíry. Proto má statutární město Liberec (SML) zřízen custody účet u České spořitelny, a.s. (ČS). Custody je služba banky, která zajišťuje správu akcií, podílových listů, dluhopisů, kupónů a dalších cenných papírů podle požadavků majitele. Komerční banka (KB) požadovala evidovat zastavené cenné papíry pod svou správou, tj. na svých custody účtech, ale ČS, a.s., s převodem těchto cenných papírů ze své správy nesouhlasila. Proto bylo navrženo, že SML bude KB, a.s., předkládat výpis z custody účtu vedeného u ČS, a.s., 1x čtvrtletně, na kterém bude vyznačena zástava cenných papírů ve prospěch KB, a.s. Komerční banka se změnou souhlasila za podmínky zanesení této povinnosti do smluvní dokumentace. Materiál bude projednávat Zastupitelstvo města Liberce ve čtvrtek 30. května.

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 62: Záměr převzetí části silnic Sokolská, Jablonecká a Kunratická

Rada města Liberce souhlasí se záměrem převzetí části silnic, které procházejí Libercem a které jsou nyní ve správě ŘSD ČR a KSSLK. Ze silnic ve správě ŘSD ČR se jedná o část silnic Sokolská a Jablonecká v úseku mezi ul. Zhořelecká a Klášterní. Ze silnic ve správě KSSLK o silnici Kunratická v úseku mezi ul. Jablonecká a Lučanská (silnice I/14). Důvodem je změna druhu komunikace na městský typ. Jedná se v tuto chvíli pouze o záměr. Bližší podmínky možného převodu budou následně v horizontu jednoho a půl roku projednávány se současnými vlastníky a správci a teprve následně budou materiály předkládány radě i zastupitelstvu města.

 

Bod č. 63: Memorandum o spolupráci objednatelů při zajištění dopravní obslužnosti tramvajovou dopravou mezi SML a SMJ

Statutární město Liberec (SML), statutární město Jablonec nad Nisou (SMJ) a Liberecký kraj (LK) vyjadřují předkládaným Memorandem společný zájem na zajištění kvalitní dopravní obslužnosti tramvajovou dopravou mezi SMJ a SML s cílem zabezpečit kvalitní dopravní spojení obou statutárních měst prostřednictvím existující tramvajové linky č. 11.

Cílem Memoranda je pak formulace klíčových oblastí zajišťování veřejné osobní dopravy tramvajovou linkou č. 11, včetně formulace rozvoje veřejné osobní dopravy z pohledu kvality dopravy, organizace dopravy a rozvoje dopravní infrastruktury. Zúčastněné strany se budou společně podílet na strategické podpoře linky č. 11 zahrnující tvorbu projektů, které podporují využití linky č. 11 a eliminaci rizika úbytku cestujících na lince č. 11 vlivem podpory konkurenčních projektů.

Podíly smluvních stran na ročních nákladech (vyjma investičních nákladů souvisejících s realizací Projektu rekonstrukce TT č. 11 a Projektu prodloužení TT č. 11) hrazených za dopravní službu ve prospěch DPMLJ, budou: a) LK: 33% b) SML: 50% c) SMJ: 17%.

Provoz tramvaje bude nadále zajištěn společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou. Liberec v současné době garantuje dopravnímu podniku úhradu celé prokazatelné ztráty v odhadované výši 86 milionů korun. Budeme se také podílet na rekonstrukci a prodloužení tramvajové tratě do centra Jablonce nad Nisou. Chceme zachovat komfort pro cestující, kteří dnes vedle vlaku nebo autobusu budou moci i nadále cestovat mezi městy tramvají,“ dodal Jaroslav Zámečník, primátor statutárního města Liberec.

Uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci objednatelů při zajištění dopravní obslužnosti tramvajovou dopravou mezi statutárními městy Liberec a Jablonec nad Nisou předloží náměstek Jiří Šolc ke schválení zastupitelstvu města ve čtvrtek 30. května.

 

Bod č. 71: Rozšíření GIS Marushka o Portálové řešení elektronické evidence věcných břemen

Radní města na svém jednání schválili zavedení elektronického systému, který zajistí komplexní evidenci věcných břemen, a to v jednotném prostředí pro všechny dotčené odbory magistrátu. Ačkoliv evidence věcných břemen představuje rozsáhlou agendu, je v současné době řešena nejednotně, s individuálním přístupem každého odboru, většinou pomocí nástroje MS Excel.

Nová aplikace umožní celkový přehled o stavu zřizovaných věcných břemen, včetně informací o termínech plnění jednotlivých úkolů, ekonomického sledování a vyhodnocování úplatně zřízených věcných břemen a také umožní poskytnout údaje o finanční náročnosti v případě realizace věcných břemen. Součástí aplikace bude také elektronický formulář s následným zpracováním, který bude sloužit k náběru žádostí o zřízení věcného břemene. Přínosem tohoto nástroje je nejen celkový přehled a sjednocení procesů napříč odbory, ale také usnadnění komunikačního procesu a zjednodušení činností, které bude možné provádět automaticky.

Náklady na zřízení aplikace činí 438 020 Kč vč. DPH (roční poplatek za technickou podporu bude 73 689 Kč vč. DPH). Jelikož se jedná o rozsáhlou změnu systému, provoz aplikace bude zahájen od 1. 1. 2020.

 

Náměstek Ivan Langr

Body č. 31:  Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, U Školy 222/6, příspěvkové organizace

Bod č.32: Jmenování ředitele Základní školy, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvkové organizace

Bod č.33: Jmenování ředitelky Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvkové organizace

Na základě konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky jmenovala Rada města Liberce Radka Hanuše do ZŠ U Školy, Jiřího Veselého do ZŠ U Soudu a Štěpánku Vozkovou do ZŠ Česká. Všechny tři od 1.srpna 2019 na šestileté období. U ředitelky Vozkové se sjednanou zkušební dobou v délce šesti měsíců.

Bod č. 39 : Podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt Centrum bydlení Liberec

Město Liberec podá žádost o dotaci pro zlepšení systému sociálního bydlení. S tím v úterý souhlasila rada města a ještě budou 30. května projednávat zastupitelé města. Projekt "Sociální informační centrum Liberec", který zastupitelé schválili v listopadu 2015, byl kompletně přepracován na současný projekt "Centrum bydlení Liberec" se zaměřením na sociální bydlení v Liberci.

Cílem  projektu je zlepšit celý systém sociálního bydlení pomocí pilotáže kontaktního centra, aplikace nového procesu podávání žádostí o byt, koordinačními aktivitami v rámci obce s vnějšími aktéry (sociální práce, dávky, expertní podpora) a zpřístupnit cílové skupině soukromé bydlení pomocí systematické spolupráce se soukromým sektorem. Projekt reaguje na opatření vyplývajícího ze "Strategického plánu sociálního začleňování pro město Liberec (2016-2019)", z potřeb vzešlých z "Koncepce sociálního bydlení statutárního města Liberec 2019–2022" a rozvíjí programy sociálního bydlení ve městě.

 

Projekt předpokládá vznik nového centra a financování 4 pracovníků, zaměstnanců statutárního města Liberec na dobu 3 let. Předpokládaná výše projektu je 11 245 250 Kč, přičemž povinný podíl kofinancování ze strany statutárního města Liberec by byl maximálně 562 262,50 Kč (tj. 5 % z celkových nákladů na projekt).

 

Termín realizace:

Předpokládané datum zahájení: 1. 10. 2019

Předpokládané datum ukončení: 30. 9. 2022

Přehled zdrojů financování:

Celkové způsobilé zdroje: 11 245 250,00 Kč

Celkové způsobilé výdaje: 11 245 250,00 Kč

Příspěvek Evropské unie: 9 558 462,50 Kč

Národní veřejné zdroje: 1 124 525,00 Kč

Vlastní zdroje financování (spoluúčast): 562 262,50 Kč

 

Pozvánky, informace:

 

* diskusní fórum, které město Liberec pořádá společně s Technickou univerzitou v Liberci. Téma nese název Vzdělávání jako výzva Průmyslu 4.0. Akce se koná tento čtvrtek 23. května od 9.00 do 13.30 hodin,  v budově IC TUL.

 

*30.5.2019 15.00 hodin páté řádné zasedání zastupitelů města Liberce, místnost č. 11 v přízemí historické radnice.

Nastavení cookies