Asistenti prevence kriminality Liberec II.

Projekt: Asistenti prevence kriminality Liberec II.


Program:  Operační program Zaměstnanost
Období realizace: 1. 9. 2020 – 31.10.2022

Celkové výdaje projektu (CZV):          10 035 237,50
EU ESF                                                  8 529 951,87 Kč (85 % CZV)
SR ČR                                                   1 003 523,75 Kč (10% CZV)
SML                                                          501 761,88 Kč (5% CZV)

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0016920

 

Obecné zaměření projektu:

Navazující projekt asistentů prevence kriminality (APK) je založený na spolupráci s těmi, kdo mají dobrou znalost sociálně vyloučeného prostředí, v ideálním případě z takového prostředí přímo pochází. Cílem projektu je využití potenciálu APK ke snížení či eliminaci sociálně rizikových jevů, zvyšování bezpečí v SVL a  pocitu bezpečí v jejich okolí, prevence kriminality, sociálního vyloučení a podpora nerepresivních metod práce policie a využití dobré praxe. Město Liberec zaměstná 10 APK.

 

Základní problémy k řešení v rámci projektu:

Projekt řeší souhrn aktuálních nebo potenciálních problémů jakými jsou sociálně rizikové jevy (záškoláctví, pouliční agrese, vandalismus, prodej drog a další) snížený pocit bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách a jejich okolí, extremisticky a rasově motivované útoky, absence nerepresivních metod intervencí v SVL a na rizikových místech.

Problém sociálně vyloučených lokalit zahrnuje dílčí sociálně patologické jevy a problémy jako je zadluženost, nezaměstnanost, snížená sociální gramotnost, handicap pro studium a pro uplatnění se na trhu práce, drogová problematika (závislosti, prodej drog), kriminalita všeho druhu, agresivita a tenze mezi obyvateli SVL a jejich okolím.

Neřešený problém se může prohlubovat, šířit, zvyšovat tenzi a eskalovat v nenávistné projevy i rasově motivované konflikty. Specifikem Liberce je rozptýlení jednotlivých lokalit a domů na jedné straně, na straně druhé koncentrace bezpečnostních rizik na místech intenzivní sociální interakce v centru města (např. dopravní uzel v centru města a jeho okolí).

Značným problém i na úrovni občanského soužití, a to především v interakci SVL a jejich okolí a dále v rámci bytových domů ve vlastnictví města (SML) s tím, že zde díky užití značné části bytového fondu SML pro bydlení sociálně slabších obyvatel, dochází ke koncentraci osob a domácností se sociálními hendikepy, což způsobuje značné napětí ve vztazích a narušuje klidné občanské soužití.

Identifikace problému vychází z těchto materiálů:

a) Tematický akční plán pro oblast bydlení, bezpečnosti a občanského soužití Liberec 2020-2022 (ASZ, 2020) 

b) Analýza sociálně vyloučených lokalit a ubytoven na území města Liberce (Šolková, 2015)

c) Plán prevence kriminality na léta 2020-2022 pro město Liberec (Poruba, 2019)

d) SPSZ Liberec 2016-2019 - probíhá aktualizace dokumentu

e) realizace projektu APK Liberec (probíhající)

 

Cíle projektu:  

Hlavním cílem projektu je pomocí aktivit APK snížit riziko kriminality, zvýšit a zlepšit pocit bezpečí v různých lokalitách Liberce (bude ověřeno v rámci KA 03), tedy přemosťování SVL a lokalit vyloučením nezasažených. Součástí cíle je budování důvěry mezi občany ze SVL (jak občany sociálně vyloučenými, tak sociálním vyloučením přímo ohroženými) a občany z majority a posilování mediační role APK během projektu (KA 01 a KA 02 - činnost a vzdělávání APK, supervize, metodické vedení).

Dalším cílem je snížení míry vandalismu a prevence drobné kriminality ve veřejném prostředí, zejména u stanic MHD, v parcích, na dětských hřištích, v okolí nemovitostí i v SVL. Posílení MPL o APK může vést k celkovému snížení latentní a přestupkové činnosti a posílení občanů ve vnímání pocitu bezpečí ve městě.

Sekundárním cílem je zaměstnání APK z řad osob CS, tato pozice jim může dodat prestiž, naučit je nové dovednosti, prokázat jejich schopnosti a tím pádem je posunout blíže volnému trhu práce a jejich integraci do společnosti. Následně tyto osoby působí jako vzory pro ostatní. V Liberci se  neprovádějí soustavné analýzy pocitu bezpečí, ani neexistuje systém kontroly a evidence na straně aktérů (PČR a MPL). Cíle vycházejí ze zkušenosti MPL, plánů prevence kriminality, Strategie prevence MVČR a dalších. Cílem je působení v nejvíce exponovaných lokalitách s využitím znalosti prostředí. Cíle projektu jsou v souladu s TAP (Opatření 3.1.1, 3.2.1 a 3.3.1).

Některé konkrétní situace, zejména eskalace napětí v lokalitách v centru města a určitých SVL, byly řešeny spoluprací kontaktních sociálních pracovníků, NNO a MPL a APK. Konkrétně docházelo k eskalaci napětí mezi obyvateli SVL a majoritou. V případě centra města existují doklady o sníženém pocitu bezpečí, zejména se jedná o obavu z ublížení na zdraví, napadení, krádeží a ohrožení problémovými osobami (plán prevence kriminality Liberec 2019 - 2022).Aktuality

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

O projektu

Klíčové aktivity projektu:

KA 01 - činnost asistentů prevence kriminality, činnost mentora a metodika projektu a manažera prevence a sociálního začleňování


Tato klíčová aktivita navazuje a plní podporovanou aktivitu č. 10 (OPZ výzva č. 52 KPSVL). Podpora programů prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a veřejného pořádku.

Asistent prevence kriminality se podílí na prevenci kriminality v obci a zajištění veřejného pořádku pod vedením pracovníků obecní policie a metodika; provádí mediátorskou činnost, mezi jeho aktivity patří komunikace, dohled, informování o právech a povinnostech a zejména provádí:

- Dohled nad veřejným pořádkem a řešení záležitostí souvisejících s narušováním občanského soužití.

- Pravidelný kontakt s problémovými jedinci resp. celými rodinami, řešení vzniklých sporů, poskytování základního poradenství (zadluženost apod.).

- Dohled nad bezpečností dětí v blízkosti ZŠ v lokalitě (potlačování projevů šikany, fyzického a verbálního napadání aj.).

- Kontrola okolí barů a heren, jejich návštěvy za účelem zjištění přítomnosti osob pod stanovenou věkovou hranicí nebo mladistvých a nezletilých pod vlivem alkoholu, příp. konzumujících alkohol.

- Asistence při řešení dalších sociálních problémů lokality dle aktuální bezpečnostní situace ve městě.

- Spolupráce s příslušnými odbory města a NNO, s romským poradcem, protidrogovým poradcem, manažerem prevence kriminality, občanskou poradnou apod.

Výše uvedené činnosti pocházejí z národní soustavy povolání APK. S ohledem na to, že se APK pohybují především pěšky přímo v terénu a mají díky místní a osobní znalosti přehled o SVL, doplní kapacity MP při řešení bezpečnostní problematiky v rizikových lokalitách nerepresivní formou. V Liberci byly identifikovány tyto 4 klíčové funkce APK:

- zajištění přiměřené reakce, monitoring, mediace, provázání služby a veřejné instituce aktivity mentora a metodika: mentor zajišťuje běžné fungování APK v rámci MP Liberec; metodik zajišťuje průběžné vzdělávání, supervizi, řeší složitější situace v rámci koordinace činnosti a zpracování poznatků APK působí v projektu manažer prevence a sociálního začleňování.
 

KA 02 - vzdělávání a supervize APK

Průběžné vzdělávání APK zahrnuje legislativní, motivační, mediační, komunikační i preventivní oblasti. Důležitou součástí vzdělávání je i posílení kompetencí APK při zvládání nestandardních, vyhrocených a emotivních situací, nácvik komunikačních technik a asertivního jednání (s důrazem na vhodné použití a na přiměřenost situace). Vzdělávání bude realizováno v učebně, ale i částečně v terénu, v prostředí, kde APK vykonávají svou činnost. Formou zpětné vazby i supervizních setkání mají APK  možnost a prostor k vyjádření získaných podnětů z každodenní praxe i z jejich vzájemné spolupráce. V průběhu projektu se uskuteční 12 vzdělávacích bloků v rozsahu 8 hodin, z toho budou 2 bloky vstupního vzdělávání a 10 bloků průběžného vzdělávání.

Na průběžné vzdělávání navazují supervizní setkání. Pro APK bude supervize zaměřena na podporu při řešení konkrétních situací v terénu, poskytne jim lepší porozumění dané situaci a rozvoj svého osobního i profesního chování. Účinně napomáhá k prevenci proti profesnímu vyhoření, vede k rozvoji tzv. měkkých dovedností a může přinést vyšší uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity. Supervizor bude vycházet z potřeb a popsaných problémů, poskytne dostatečný prostor pro získání zpětné vazby. Supervizor poskytne individuální i skupinové supervize. V rámci projektu se uskuteční 12 supervizí v rozsahu 8 hodin, kde je plánováno po předchozích zkušenostech 8 individuálních supervizí a 4 bloky skupinové supervize.

Výstup:

- prezenční listiny a fotodokumentace

- záznamy ze vzdělávání

- záznamy ze supervizí


KA 03 - evaluace a vyhodnocení projektu

Bude provedeno dotazníkové šetření kvantitativní formou doplněnou o menší počet kvalitativních výstupů (polostrukturované rozhovory). Tato analýza poskytne zpětnou vazbu od osob z CS a od veřejnosti v oblasti subjektivně vnímaného pocitu bezpečí a životního komfortu před a po zavedení služby APK. Dotazníkové šetření má za cíl statisticky vyhodnotit míru pocitu bezpeční v lokalitách, kvalitativní výstupy ověří možnost využít APK při konkrétních úkolech (před zavedením APK) a později ověří, zda byli APK v těchto situacích adekvátně využiti.

V rámci celkového hodnocení projektu bude provedena komplexní evaluace projektu z pohledu vlivu činnosti APK na vývoj bezpečnostní situace ve vytipovaných SVL. Současně bude zhodnocen přínos činnosti APK na vnímání pocitu bezpečí obyvatel Liberce.

Zároveň v závěru projektu provede metodik závěrečnou evaluaci v těchto tématech:

a) asistenti prevence kriminality:

- individuální pohovory

- posouzení nabytých znalostí a dovedností, změny sebevědomí, situace samotného APK před vstupem do projektu a nyní

- znalostní test z nabytých vědomostí v oblasti prevence kriminality

- zpětná vazba APK týkající se změny jejich sociální situace vyvolané projektem

b) mentor asistentů prevence kriminality:

- struktura činnosti APK

- přínos činnosti APK pro bezpečnostní situaci ve městě a zvlášť v SVL

- plánování činnost, budoucí možný přínos, odhadnutý počet využitelných pozic APK

 

Harmonogram aktivit:
Projet je v plné fyzické realizaci od 1. 9. 2020 s předpokládanou délkou trvání 22 měsíců (do 30. 6. 2022)
 
Metodiku a další informace k programu naleznete na stránkách OPZ.

 

Jméno Pozice Vykonávaná činnost Budova Telefon
Baláž Josef asistent prevence kriminality (projekt APK) práce terénního typu 1. máje 108/48 770 177 182
Balog Roman asistent prevence kriminality (projekt APK) práce terénního typu 1. máje 108/48 770 177 172
Bardadym Tatyana asistent prevence kriminality (projekt APK) práce terénního typu 1. máje 108/48 778 956 467
Brožová Andrea asistent prevence kriminality (projekt APK) práce terénního typu 1. máje 108/48 778 956 478
Cina Milan asistent prevence kriminality (projekt APK) práce terénního typu 1. máje 108/48 770 177 183
Kasala Heráková Petra asistent prevence kriminality (projekt APK) práce terénního typu 1. máje 108/48 778 956 493
Kataryna Suvorova asistent prevence kriminality (projekt APK) práce terénního typu 1. máje 108/48 778 956 398
Ruzsó Vojtěch asistent prevence kriminality (projekt APK) práce terénního typu 1. máje 108/48 770 177 181
Virágová Anita asistent prevence kriminality (projekt APK) práce terénního typu 1. máje 108/48 770 177 173
Zelenka Robert asistent prevence kriminality (projekt APK) práce terénního typu 1. máje 108/48 778 956 437

 

Kontakty:
Mgr. Lukáš Jirotka
manažer pro sociální začleňování, odbor školství a sociálních věcí
Tel.: +420 485 243 577

GSM: +420 775 426 420
Email:  jirotka.lukas@magistrat.liberec.cz

Nastavení cookies