20.03.2019
Jana Kodymová DiS.

Rada města zasedala pošesté

Šestá schůze libereckých radních v roce 2019 proběhla v úterý 19. března. Vybrané body, které rada města projednala, přinášíme v tiskové zprávě. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

 

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č.38: Záměr výkupu areálu bývalého sídla Skloexport na tř. 1. máje v Liberci

Představitelé vedení města si prohlédli prostory budovy bývalého Skloexportu na třídě 1. máje. Seznámili se tak s aktuálním stavem budovy, a to ve vazbě na myšlenku jejího případného odkupu a následného využití pro potřeby Magistrátu města Liberec. Současné rozmístění pracovišť magistrátu ve městě odpovídá jeho možnostem před více jak 10 lety. Rozdělení do čtyř budov (historická radnice, Nový magistrát, Liebiegova vila, Uran) není z hlediska občanů, ani z hlediska pracovních vazeb mezi odbory, optimální. Problematiku negativně ovlivňuje především havarijní stav budovy Uran a horší dostupnost Liebiegovy vily.

Budovu Skloexportu, která má dvě podzemní a pět nadzemních podlaží a podkroví, převzal stát v roce 2001 a příslušnost hospodařit s majetkem státu svěřil Generálnímu finančnímu ředitelství Praha. To definitivně zamítlo využití bývalé budovy Skloexportu pro státní úřadníky. Opuštěnou budovu tak bude opětovně nabízet prostřednictvím dražby komerčním zájemcům, je zde však i možnost jednat o podmínkách převodu na statutární město Liberec. V loňském roce Generální finanční ředitelství zadalo vypracování znaleckého posudku na odhad tržní ceny budovy, která byla znalcem stanovena v rozmezí 27 000 000 až 55 000 000 Kč. Předpoklad investičních nákladů na rekonstrukci budovy Skloexportu byl loni ve výši 489 238 877 Kč (včetně DPH).

Liberečtí radní na úterním jednání vzali na vědomí informaci o prodeji budovy Skloexportu a povedou jednání o podmínkách nabytí areálu do vlastnictví města.

Bod č. 24: Záměr bezúplatného převodu pozemků – Vesecký rybník

Řešením Veseckého rybníka se statutární město Liberec zabývá od roku 2008. Intenzivní řešení se hledalo v roce 2014, kdy v srpnu došlo k poškození hráze rybníka a byl vyhlášen mimořádný stav z důvodu ohrožení povodní. Povodí Labe provedlo okamžitou opravu hráze a požádalo město o převod pozemků hráze, vodní nádrže, přítoků a odtoků z hráze, a to za účelem rekonstrukce vodního díla - hráze. Po zpracování všech potřebných souhlasů s touto operací, geometrických plánů a znaleckého posudku, byl v radě města 21. 4. 2015 odsouhlasen převod pozemků na Povodí Labe, s. p.

Z následujícího zastupitelstva byl však materiál stažen a bezúplatný převod pozemků už nebyl dále projednáván. Vedení města naopak se několikrát pokusilo schválit výkup hráze do vlastnictví města s tím, že opravu provede město z dotačních zdrojů. Naposledy byl záměr nabytí stavby vodního díla - hráz Veseckého rybníka (výkup od Povodí Labe) schválen ZM dne 29. 6. 2017, ale k faktickému schválení výkupu již nebylo dosaženo shody v dalších radách ani zastupitelstvech města.

Nyní se město opět vrací k původní variantě bezúplatného převodu pozemků na Povodí Labe, st. p. Problematika technického stavu hráze je předmětem dlouhodobého řešení mezi městem a Povodím Labe, a to právě z důvodu neuspořádaných vlastnických vztahů. Sjednocení vlastnictví je nezbytnou podmínkou pro získání finančních prostředků z dotačních zdrojů.

Kvalifikovaný propočet nákladů na realizaci výše uvedené akce byl v roce 2014 vyčíslen na 14 mil. Kč. Propočet na opravení hráze a odbahnění, který vyčíslilo Povodí Labe, s.p., byl však 30 milionů korun. Pláž u vodní plochy a pěší cesta podél rybníka zůstanou ve vlastnictví města, stejně tak komunikace přes hráz.

Záměr převodu pozemků bude projednáván na zasedání zastupitelstva příští čtvrtek.

 

Náměstek Jiří Němeček

Téma mimo program RM: Cyklostezka od Košické po Poštovní náměstí - aktualita  

Městu se, ve spolupráci s Teplárnou Liberec, podařilo posunout o několik kroků dále v souvislosti s vybudováním cyklostezky na úseku Košická – Poštovní náměstí, která bude součástí mezinárodní cyklotrasy Odra-Nisa. Po několika měsících vzájemného vyjednávání s vlastníky pozemků a nemovitostí, dotčených budoucím vybudováním cyklostezky, došlo se všemi fyzickými i právnickými osobami k vzájemné dohodě. K samotnému budoucímu vybudování cyklostezky na daném úseku byla pro město zásadní i součinnost Teplárny Liberec, která v současné době realizuje napříč Libercem výměnu parovodů za horkovody, v rámci projektu GreenNet. Na základě vzájemné dohody Teplárna Liberec požádala o změnu projektu tak, aby v „klíčovém“ úseku „Košická – Teplárna“ (o délce 400 m), jež je součástí cyklostezky Košická – Poštovní náměstí, byly parovody vyměněny za horkovody, nikoli ve stávajícím vrchním vedení (tedy nad povrchem), ale aby byly uloženy pod povrchem. Vedení současných parovodů a budoucích horkovodů nad povrchem by  znamenalo výraznou překážku ve vybudování cyklostezky. Zásadní skutečností je i fakt, že po realizaci přeložky horkovodů pod povrch dojde v příštím roce k odstranění nevzhledných konstrukcí (na nichž je v současné době umístěno parovodní potrubí).

Na nákladech souvisejících s přeložkou horkovodů pod povrch v úseku „Košická – Teplárna“, vyvolanou městem (z důvodu vybudování cyklostezky), se společně podílí Teplárna Liberec i město Liberec. K vybudování cyklostezky Košická – Poštovní náměstí (o délce cca 2,4 km) dojde po dokončení projektové přípravy s tím, že bude využita dotace z prostředků EU.      

 

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č.3: Návrh rozpočtového opatření č. 1B) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci

zastupitelstva města  

Rozpočtové opatření, kterým se o 649 254 Kč navyšují celkové příjmy a o 64 412 254 Kč celkové výdaje, schválili na své 6. letošní schůzi liberečtí radní. Vzniklé saldo vyrovná financování, které se díky zapojení zůstatků z fondu pro opravy a vybavení komunikací a fondu pro informační technologie navyšuje
o 63 763 000 Kč. Rozpočtové opatření budou na svém březnovém zasedání projednávat také zastupitelé.

 

Náměstek Jiří  Šolc

Téma mimo RM: Jednání s primátorem Jablonce nad Nisou Milanem Kroupou o tramvajové lince č. 11 - odprezentováno při živém přenosu na FB města

 

Náměstek Ivan Langr

Bod č. 36: Místní plán inkluze města Liberec pro období 2019-2021

Na základě Memoranda o spolupráci mezi Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a Statutárním městem Liberec vznikl původní dokument „Místní plán inkluze města Liberce pro období 2016 – 2019“  (dále jen "MPI"). Díky dokumentu MPI čerpá statutární město finanční prostředky z fondů EU na projekt Férové školy v Liberci. Nyní byl schválen revidovaný dokument Místní plán inkluze města Liberec pro období 2019 -2021, díky kterému bude možné žádat o finanční prostředky na navazující projekt "Férové školy v Liberci II."

Na základě MPI pro období 2016 až 2019 získalo statutární město Liberec (SML)  finanční prostředky z OP VVV na projekt "Férové školy v Liberci". Vzhledem k pozitivním ohlasům na aktivity projektu má město zájem navázat pokračujícím projektem "Férové školy v Liberci II." Navazující projekt by měl podpořit nejen všechny základní školy, ale také všechny mateřské školy zřizované městem.

Výbor pro vzdělávání Zastupitelstva města Liberec po projednání souhlasí s provedenými revizemi v Místním plánu inkluze města Liberec pro období 2019 - 2021 a doporučuje zastupitelstvu města revidovaný Místní plán inkluze města Liberec pro období 2019 -2021 schválit.

Bod č.53: Návrh na udělení Medaile města Liberec v roce 2019 II

Výbor pro kulturu a cestovní ruch projednal návrh primátorova náměstka Ivana Langra na udělení Medaile města Liberec v roce 2019 panu Ladislavu Duškovi za zásluhy v oblasti umění a dlouhodobé občanské postoje.

Ladislav Dušek (*1943) se narodil v Praze, hrál divadlo od roku 1969 v Mostě a od září 1989 hraje v Liberci. Absolvoval konzervatoř v Praze. V roce 1989 podepsal Několik vět, vzápětí změnil angažmá do Liberce, aby se vyhnul pravděpodobnému vyhazovu z mosteckého divadla. V Liberci byl postupně třikrát zastupitelem města, v letech 1994 – 1998 i členem rady města. Pokaždé důsledně principiálně zastával demokratické postoje. V loňském roce oslavil 75 let.

Medaile města Liberec se uděluje jako čestné ocenění za občanské zásluhy o město Liberec v jakémkoli oboru lidské činnosti. Medaili města Liberce lze také udělit za celoživotní zásluhy. Medaili odevzdává oceněné osobě jménem města Liberce jeho primátor. Ocenění nelze odejmout.

Návrh na udělení Medaile města Liberec L. Duškovi je předložen Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.

Bod č. 54: Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her na území SML – aktualizace 2019

Zastupitelstvo města Liberec schválilo před rokem,  29. března 2018, obecně závaznou vyhlášku OZV o regulaci provozování hazardních her na území statutárního města. OZV připouští provozování hazardních her pouze v kasinech, zakazuje ale jejich umístění v okruhu nejméně 150 metrů kolem základních a středních škol, včetně DDM Větrník.

Vyhláška předpokládá projednat každoročně nové žádosti o povolení míst pro provozování hazardních her. Po vydání OZV v roce 2018 dostal magistrát města celkem dalších šest žádostí, které bylo nutno posoudit v odborných skupinách z pohledu rizik narušování veřejného pořádku a výskytem rizikových jevů – asociální a antisociální chování.

Rada města po projednání nesouhlasí se zařazením následujících adres do přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 2/2018, o regulaci provozování hazardních her na území statutárního města Liberec, ze dne 29. 3. 2018:

· Boženy Němcové 12/18, resp. 8. března 12/3

· Revoluční 123/17

· Moskevská 640/55

· Rumunská 192/10

· 5. května 175/7

· Blažkova 654/1

Materiál budou projednávat liberečtí zastupitelé ve čtvrtek 28. března.

 

Nastavení cookies