17.04.2019
Jana Kodymová DiS.

Osmá schůze libereckých radních

Osmá chůze libereckých radních v roce 2019 proběhla v úterý 16. dubna. Vybrané body, které rada města projednala, přinášíme v tiskové zprávě. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Náměstek Jiří Němeček

Bod č. 35: Schválení předložené vybrané varianty koncepční studie MPB Liberec, 03. 2019

V polovině března schválila rada města zhotovení koncepční studie rekonstrukce stavební úpravy  městského plaveckého bazénu na Tržním náměstí. Dispoziční a provozní koncepci zpracovala společnost CODE, spol. s r.o., a zohlednila  v ní požadavky na obvodový plášť a na prostor vně objektu, a stejně tak požadavky na vnitřní uspořádání objektu. Podle této studie by rekonstrukce městského plaveckého bazénu město vyšla přibližně na 480 milionů korun. Během května předloží odbor majetkové správy zadávací podmínky pro výběr projektanta pro další stupeň projektové dokumentace.

Bod č. 38: Schválení výsledku zadávacího řízení na projektovou činnost ZŠ Ještědská

Lhůta pro podání nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Projektová příprava – energetické úspory objektu základní školy Ještědská v Liberci“ byla stanovena do 12. 12. 2018. Následně proběhlo hodnocení a posouzení nabídek a komunikace zadavatele se zhotovitelem za účelem doložení požadovaných podkladů. Včera byl Radě města Liberec předložen výsledek zadávacího řízení ke schválení. Radní k realizaci projektu energetických úspor (oprava spojovacích krčků, kompletní projekce topného systému,  zateplení obálky budovy včetně realizace nových střešních krytin, úpravy všech povrchů, projekce nákladního výtahu v prostorech zásobování kuchyně  a další) na Základní škole Ještědská vybrali společnost FS Vision, s.r.o., s nabídkovou cenou 2 397 000 Kč bez DPH. Práce budou zahájeny po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a po zveřejnění smlouvy v registru smluv.

 

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č. 14 : Návrh rozpočtového opatření č. 2B) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města

Tímto rozpočtovým opatřením se celkové příjmy navyšují o 24 257 069 Kč, celkové výdaje se navyšují o 36 617 097 Kč a financování se navyšuje o 12 360 028 Kč. Jde například o příspěvek města Jablonce nad Nisou na provoz tramvaje ve výši 12 mil. Kč (jak příjmy, tak výdaje), dále o přesun čtyř projektů z odboru strategického rozvoje na odbor školství a v neposlední řadě se tímto rozpočtovým opatřením zapojují zůstatky dotačních fondů v celkové výši 16 800 000 Kč.

 

Náměstek Jiří  Šolc

Bod č. 54: Uzavření dodatku ke smlouvě o spolupráci č. OS201601456 se společností DIMATEX CS, spol. s r. o.

Od roku 2008 spolupracuje statutární město Liberec se společností DIMATEX CS na zajištění sběru a následném využití nepotřebného textilu a spárované obuvi prostřednictvím 71 speciálních bílých kontejnerů, které jsou rozmístěny v ulicích města. DIMATEX zajišťuje výsyp kontejnerů a také úklid textilního nepořádku kolem kontejnerů, které jsou vybaveny čipy a při naplnění signalizují nutnost výsypu. Roční poplatek, který společnost DIMATEX platí statutárnímu městu Liberci, činí  313 571 Kč, včetně DPH.

Radní na včerejší schůzi schválili navýšení finanční částky o 2 500 Kč za každý kontejner umístěný v katastru města Liberce na celkovou částku 6 150 Kč bez DPH/rok za jeden kontejner. A dále rada města schválila rozšíření nádobového systému o 29 kontejnerů, s platností od května. Navýšení počtu sběrných nádob a navýšení finanční částky za jednotlivý kontejner znamená  i celkové navýšení ročního poplatku, na částku 744 150 Kč, vč. DPH.

 

Bod č. 57: Žádost KÚLK o bezplatné využití Rekreačního a sportovního areálu Vesec

Bezúplatné využití Rekreačního a sportovního areálu Vesec pro konání Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019, které proběhnou 23. 6. - 28. 6. 2019,  schválili liberečtí radní na svém úterním zasedání.

Město se v rámci smlouvy, podepsané 1. 10. 2018, zavázalo pro konání olympiády poskytnout lokality a sportovní infrastrukturu na těchto sportovištích: Sport Park Liberec, Bazén Liberec, Rekreační a sportovní areál Vesec, PKO - Lidové sady a Náměstí Dr. E. Beneše. V této smlouvě se dále město zavázalo bezplatně využít sportoviště a objekty v předpokládané hodnotě 2 140 600 Kč, vč. DPH. Vyčíslení za využití Rekreačního a sportovního areálu Vesec nebylo ve smlouvě zohledněno. Radní proto včera projednali varianty pronájmu veseckého areálu za účelem konání mládežnické olympiády a rozhodli se pro nájemní smlouvu se stoprocentní slevou z ceníku, tedy bezúplatně.

Bod č. 61: Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu

Rada města Liberce souhlasí s udělením výjimky ze směrnice Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, a to pro zadání veřejné zakázky na provedení záchranného archeologického výzkumu ve vybraných lokalitách v roce 2019. Dohoda je uzavřena mezi městem Liberec a institucí Severočeské muzeum.

 

Jedná se o výzkum, za dohodnutou cenu ve výši 298 350 Kč, v rámci následujících stavebních akcí:

  1. Archeologický záchranný výzkum v ulici Větrná, kde proběhne rekonstrukce vodovodu a plynovodu, kabelové vedení nízkého napětí + oprava povrchu komunikace
  2. Archeologický výzkum pro zjištění archeologických rizik v ulici Pastýřská
  3. Archeologický dohled při sdružených investičních akcích pro rok 2019: ulice Herbenova; Irkutská; Tržní náměstí; Jiráskova; Klostermannova; Londýnská + Hokešova + U Jeslí + Příkrá; B. Němcové; Dr. Horákové – úsek U Potůčku – Mostecká; U Domoviny.

Předpokládaný termín realizace průzkumů je duben 2019 až listopad 2020.

Bod č. 64: Plánovaná koordinace uzavírek pozemních komunikací ve městě Liberci v roce 2019

Rada města Liberec  se seznámila s vypracovaným řešením uzavírek v Liberci pro rok 2019. Koordinační plán uzavírek vytvořil odbor správy veřejného majetku ve spolupráci s příslušnými správci silnic,  dále se společností GIRD service (dříve INNOGY) a SVS.

Koordinační plán nabízí přehled faktických plánovaných uzavírek na základě potřeb města Liberce a zahrnuje také operativní plánování údržbových prací prováděných technickými službami (TSML a.s.) na komunikacích v majetku města. Konkrétně jsou to údržbové práce na odstranění komunikačních závad na objízdných komunikacích před plánovanou uzavírkou v dané lokalitě.  Projednaný materiál také ukládá vedoucímu odboru správy veřejného majetku zajistit softwarový nástroj na informování veřejnosti, včetně zapojení veřejnosti při vkládání hlášek a dat, a to prostřednictvím stávající aplikace Marushka Photo nebo případně jiných mobilních aplikací, které disponují navigací.

Přehled uzavírek a dopravních projektů roku 2019 najdete na webu

https://bezpecnadoprava.liberec.cz/

 

Náměstek Ivan Langr

Bod č. 47: Prodloužení nájmů a přidělení bytů v rámci projektu Housing first

Liberečtí radní schválili prodloužení nájmu dvou bytů přidělených v rámci pilotního projektu Housing first a přidělení pěti bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec žadatelům v akutní bytové nouzi v rámci pilotního projektu Housing first, jehož cílem je zprostředkovat nezásluhovým způsobem co nejdříve vlastní bydlení jako základní lidskou potřebu a východisko pro důstojnou existenci (odtud název HF – bydlení především). K dnešnímu dni je v rámci HF zabydleno 18 klientů. Tři lidé neuspěli.

V září 2017 proběhl v ulicích města Liberce terénní průzkum s cílem zmapovat lidi bez přístřeší a lidi v bytové nouzi. Terénní výzkum společně realizovali pracovníci odboru školství a sociálních věcí, libereckých poskytovatelů sociálních služeb a dobrovolníci z Platformy pro sociální bydlení (PSB) a Agentury pro sociální začleňování. Z 500 lidí, se kterými byl dotazník v terénu vyplněn, jich podmínky pro městem nabízené bydlení splnilo 200. Všichni žadatelé museli prokázat nejméně půlroční vztah k Liberci, souhlasili předem se statusem zvláštního příjemce dávek (platby za nájem z úřadu práce půjdou rovnou městu) a s intenzivní sociální prací.

Právě flexibilní sociální podpora je podmínkou nejpodstatnější, protože bude napomáhat řešení dalších souvisejících problémů, jako jsou možné závislosti, snížená finanční gramotnost, chybějící motivace k práci apod. Nájemní smlouva bude uzavřena na jeden rok s možností prodloužení, ale i s možností předčasné výpovědi a případnou návazností na uzavřený notářský zápis se svolením k vykonatelnosti právní moci.

 

Bod č. 67: Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt Výstavba pomníku obětem 1. světové války

Rada města po projednání souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 1 200 000 Kč společnosti ARCHA 13 o.p.s. na projekt Výstavba pomníku obětem I. světové války. Jedná se o vybudování nového symbolického válečného hrobu obětem I. světové války, který v Liberci není (např. města Jablonec nad Nisou a Semily stihly obnovit tyto pomníky v minulém roce 2018). Pomník bude připomínat 914 Liberečanů padlých v I. světové válce. Na projektu spolupracuje také Ministerstvo obrany, které jej podpoří dotací ve výši 1 900 000 Kč, Liberecký kraj (finanční pomoc na další etapě rozvoje pozemku, vybudování didaktické naučné stezky k I. světové válce a další stezky k zajateckému táboru atd.), Československá obec legionářská, či ZOO Liberec (spolupráce na odvozu deponie žulových kamenů z pozemku, spolupráce v oblasti vzájemné propagace).

Finanční prostředky v uvedené výši jsou schváleny a zařazeny v rozpočtu SML. V roce 2020 bude společnost ARCHA 13 o.p.s. žádat o dotaci na dokončení tohoto projektu ve výši 1 200 000 Kč. Radní předkládají návrh Zastupitelstvu města Liberec ke schválení.

 

 

 

Nastavení cookies