18.03.2019
Jana Kodymová DiS.

Bazén, skatepark a fotbalové stadiony. Město investuje do svých sportovních objektů

K rozličnému sportovnímu vyžití funguje v Liberci řada zařízení. Objekty, které jsou ve vlastnictví města, spravuje Oddělení správy sportovních objektů statutárního města Liberce. Jde například o městský plavecký bazén, skatepark, fotbalový stadion U Nisy a fotbalový stadion ve Vesci.

 

Ta péče o objekty spočívá především v realizaci oprav potřebných pro bezproblémový provoz jednotlivých areálů a pro udržení řádného technického stavu těchto objektů,“ říká vedoucí Odboru majetkové správy Jaroslav Schejbal. Pro realizaci oprav většího rozsahu a také z důvodu rozšiřování možností využití jednotlivých areálů je průběžně zadáváno zpracování projektových dokumentací vybraných objektů.

Největší investiční akcí je bezpochyby generální oprava plaveckého bazénu.  V současné době je s vybraným zhotovitelem postupně připravována projektová dokumentace na jeho modernizaci. Dokumentace je zpracovávána ve stupni studie s variantními řešeními vnitřního uspořádání.  „Největším problémem jsou šatny. Jejich rozdělení na mužskou a ženskou část už nevyhovuje současným požadavkům. V zahraničí se to řeší tak, že máte jednu obrovskou společnou šatnu, ve které jsou skříňky a pak jsou tam i převlékárny, kde se rodina převlékne do plavek, hlavně když přijdou s dětmi,“ uvádí Jiří Němeček, náměstek primátora pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou správu.

V rámci údržby fotbalového areálu U Nisy je připravována celková oprava ocelových konstrukcí zastřešení hlavní tribuny. Nutnost provedení všech doporučených opatření, která je potřebná provést bez zbytečného odkladu, vyplynula z výsledků posouzení stavu spolehlivosti ocelových konstrukcí zastřešení hlavní tribuny v areálu, aby se zabránilo dalšímu postupu koroze a nedošlo ke vzniku havarijního stavu. „V současné době provádíme průběžný monitoring ocelové konstrukce hlavní tribuny VIP a její opravu bychom chtěli řešit nejpozději do roku 2020. Čeká nás zpracování zadávací dokumentace“, doplňuje Jaroslav Schejbal.

Pro sportovní areál U Nisy je v současné době zpracovávána projektová dokumentace nového řešení dohledového videosystému, v rámci zajištění požadovaného stupně bezpečnosti návštěvníků stadionu (tyto požadavky budou po schválení zakotveny v „Licenčním řádu LFA“ na rok 2019/2020 jako podmínka souhlasu s pořádáním fotbalových zápasů), včetně napojení na metropolitní optickou síť.

Je také dokončena projektová příprava odrazové stěny tréninkového hřiště U Nisy jako doplňková stavba stávajících tréninkových ploch. Ta by se měla stát součástí tréninkových ploch hráčů kopané. Současně na části takto nově vytvořené odrazové plochy jsou navrženy posilovací a protahovací prvky pro doplňková cvičení. Pro tento areál je dokončena projektová příprava na možné provedení mostní lávky tribuny jižní v areálu U Nisy, za účelem zkapacitnění přístupových cest pro návštěvníky.

V areálu fotbalového hřiště ve Vesci je před dokončením „Multifunkční hřiště Doubí-Vesec“ s prioritou tenisu. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám byla stavba přerušena a zbývá dokončit pokládku umělého povrchu. „Hned jak nám to počasí v Liberci dovolí, vyzveme dodavatele k dokončení stavby, aby bylo vše co nejdříve dokončené pro nadcházející jarní a letní sezónu“, komentuje dále Jaroslav Schejbal.

Pracovníci Oddělení správy sportovních objektů mají ve své kompetenci také součinnost v rámci plnění pachtovní a nájemní smlouvy uzavřené se společností Tatry Mountain Resorts (TMR) ve sportovním areálu Ještěd, který je tvořen Ski areálem Ještěd a Skokanským areálem Ještěd. „Kolegové z tohoto oddělení vyhodnocují plnění ročních plánů oprav a údržby ještědského areálu. Zároveň provádějí průběžnou kontrolu realizovaných oprav a údržby, včetně účasti na kontrolních dnech,“ uzavírá náměstek Jiří Němeček.

 

Nastavení cookies