13.03.2019
Jana Kodymová DiS.

Rada města zasedala popáté

Pátá schůze libereckých radních v roce 2019 proběhla v úterý 12. března. Vybrané body, které rada města projednala, přinášíme v tiskové zprávě. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

 

Náměstek Jiří Němeček

Bod č. 16: Dotace k projektu Cyklostezka od Košické po Poštovní náměstí

Radní města Liberce schválili nevyužití investiční účelové dotace, ve výši max. 200 000 Kč, na projekt „Cyklostezka od Košické po Poštovní náměstí (součást Cyklotrasy Odra Nisa, trasa č. 20)“, z Dotačního fondu Libereckého kraje - Program č. 6.3 – Podpora projektové přípravy. Důvodem je časová náročnost celého procesu zpracování DSP (dokumentace pro stavební povolení) a samotného získání stavebního povolení.

V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí) a jsou řešeny vztahy s vlastníky pozemků a nemovitostí (dotčených budoucí stavbou cyklostezky). Řešení majetkoprávních operací je velmi komplikované, navíc v delším časovém horizontu.

Dotace byla poskytovatelem, kterým je Liberecký kraj, poskytnuta na projektovou přípravu projektu. Termín zahájení realizace projektu byl 1. 1. 2016 a termín ukončení 30. 6. 2017. Vzhledem ke složitým majetkoprávním operacím, souvisejícím s projektovou přípravou v daném úseku, byl dne 17. 5. 2017 uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě, jehož předmětem bylo prodloužení termínu ukončení realizace projektu, a to do 30. 6. 2019.

Samotná stavby cyklostezky bude spolufinancována z prostředků EU, konkrétně z IROP (Integrovaného regionálního operačního programu), kdy dotaci (ve výši max. 90% z celkových způsobilých výdajů) na projektovou přípravu lze získat právě z tohoto operačního programu. Dotaci z IROP na projektovou přípravu město Liberec  předpokládá ve výši cca 1,5 mil. Kč (z toho cca 700 000 Kč na projektovou dokumentaci DUR + DSP; a cca 800 000 Kč na projektovou dokumentaci DPS). Dotace z IROP je tak pro město výhodnější.

 

Náměstek Jiří  Šolc

Bod č.23: Nájemní smlouva - České dráhy a.s., křižovatka Švermova  

Stavebně upravit frekventovanou křižovatky ulic Švermova, Jungmannova a Žitavská má město Liberec v plánu už delší čas. Jde o křižovatku, která potřebuje lepší propustnost a také větší bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Cílem stavby je celkové zlepšení dopravně-provozních a stavebních parametrů křižovatky.

Dispoziční úprava respektuje stávající umístění, geometrie ramen je zachována, pouze dochází k jejich šířkové úpravě. Touto úpravou bude umožněn vznik nových řadících pruhů v dotčené křižovatce.

Navržená stavba  bude z převážné části realizována na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Liberec. Při úpravě ramen křižovatky dochází ke kolizi stávajícího trakčního vedení tramvajové trati vůči novému dispozičnímu uspořádání ramen uvedené křižovatky. V rámci stavebních úprav je třeba provést demontáž stávajícího sloupu trakčního vedení na pozemku,  jehož  vlastníkem jsou České dráhy. Proto je nezbytné k výše uvedené stavbě uzavřít smlouvu na dočasný zábor pozemku. Rada města Liberce s tímto postupem souhlasila.

Bod č.29: Stanovení místa a doby pro uzavírání manželství ve správním obvodu Magistrátu města Liberec

Liberecký magistrát rozšiřuje nabídku uzavírání manželství formou tzv. úředního aktu v kancelářích oddělení matriky. To je svatba bez projevu oddávajícího zastupitele a bez hudebního doprovodu. Navrhované úpravy reagují na aktuální situaci při uzavírání manželství. Přibývá snoubenců, kteří si nepřejí slavnostní obřad, uzavření manželství je pro ně pouze formalita, proto požadují uzavření manželství pouze formou tzv. úředního aktu v kanceláři matriky.

Od dubna tak občané mohou využít této nabídky při sjednávání svatebního obřadu. Úřední svatba bude probíhat v kanceláři matriky každý druhý čtvrtek v měsíci, pouze za přítomnosti oddávajícího, matrikářky, snoubenců a jejich svědků. Tím dojde k uvolnění termínů v obřadní síni liberecké radnice, protože v současné době jsou úřední akty uzavírány v předsálí obřadní síně, v době určené pro přijímání prohlášení o uzavření manželství (pátek).

Klasický sňatečný obřad zůstává v obřadní síni historické radnice, a to v pátek a v sobotu. V sobotu za správní poplatek 1000 Kč. Páteční obřady jsou dnem určeným radou města k oddávání, proto snoubenci správní poplatek nehradí.

 

CELKOVÝ PŘEHLED POPLATKŮ ZA SŇATEČNÉ OBŘADY:

DEN A MÍSTO

SPRÁVNÍ

POPLATEK

PAUŠÁLNÍ

NÁHRADA

PROVOZNÍ

POPLATEK

Čtvrtek (kancelář)

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Pátek (obř. síň)

0 Kč

0 Kč

605 Kč (včetně DPH)

Sobota (obř. síň)

1 000 Kč

0 Kč

605 Kč (včetně DPH)

Pondělí až sobota

(jiné místo)

1 000 Kč

1 210 Kč (včetně DPH)

0 Kč

 

Nastavení cookies