Podklady pro jednání ZM - 31. 1. 2013

Program

1.   Zahájení, schválení pořadu jednání
2.    Diskuse občanů
3.    Program prevence kriminality na rok 2013 pro město Liberec
4.    Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Komunitního střediska Kontakt Liberec, příspěvkové organizace
5.    Žádost o uzavření dohody o splátkách manželů Hajerových
6.    Majetkoprávní operace
7.    Žádost o vydání historického majetku města – Česká republika – Armádní Servisní, příspěvková organizace
8.    Žádost o vydání historického majetku města – Úřad pro zastupování státuve věcech majetkových
9.    Žádost o vydání historického majetku města – Pozemkový fond České republiky
10.   Žádost o vydání historického majetku města – Ministerstvo obrany České republiky
11.    Předkupní právo k pronajatým nemovitostem – Mediační agentura ČR, s. r. o.
12.    Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení Naděje, o. s.
13.    Vyúčtování dotace přidělené na podporu recyklace odpadů v roce 2012
14.    Komunikace Nedbalova – plánovací smlouva
         Uzavření dodatku k plánovací smlouvě
15.    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 077/2012
16.    Rozdělení finančních prostředků mezi účelové fondy Statutárního města Liberec
17.    Změna v personálním složení Správní rady Fondu prevence SML
18.    Návrh zadání 70. změny Územního plánu města Liberec
19.    Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1140/S na projekt „Bazén Liberec“ realizovaný v rámci IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“
20.    Aktualizace indikativního seznamu a finančního plánu IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“
21.    Vyhlášení výzvy k předkládání projektových záměrů do IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci
22.    Aktualizace strategie rozvoje Statutárního města Liberec 2014 – 2020
23.    Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.
24.    Plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí 2012
25.    Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 10. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 29. 11. 2012 a 13. 12. 2012, a z 11. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo 13. 
          12. 2012
26.    Informace, dotazy a podněty zastupitelů

I. Informace - o činnosti kontrolního výboru za III. a IV. Q. 2012

II. Informace - Časový plán činnosti kontrolního výboru na rok 2013

III. Informace - Plnění usnesení RM za listopad a prosinec 2012

IV. Informace - Souhrn provedených změn - přesunů v rozpočtu a rozpočtové opatření č. 11 - zahrnutí dotací

V. Informace - Plán činnosti finančního výboru ZM na 1. pololetí 2013

VI. Informace - Pozvánka na seminář - Návrh ÚPML

Nastavení cookies