Podklady pro 9. ZM - 31. 10. 2013

 Změny v podkladech:
- u bodu č. 16 upraveno usnesení, bod č. 23a zcela změněn
- bod č. 13 byl stažen z programu zasedání

Body k dodatečnému zařazení na program:

23a. - Rezignace člena kontrolního výboru a jmenování nového člena
25a. - Delegace zástupce na mimořádnou valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.
26a. - Volba zástupce do dozorčí rady společnosti DPMLJ, a. s.

 

 

Program

1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Prezentace úspěchů Naivního divadla Liberec (ústní prezentace)
3. Diskuse občanů
4. Úrokové zajištění dluhopisu – informace o aktuálním stavu a nabídce České spořitelny, a. s.
5. Žádost o prominutí dluhu za služby – Liberecké fórum, o. s.
6. Prodej pozemku
7. Prodej podílu na pozemku stavebním
8. Prodej podílu města na pozemku souvisejícím
9. Záměr prodeje pozemků
10. Záměr prodeje pozemků p. č. 898/1 a části pozemku p. č. 5781, k. ú. Liberec – Zlatý lev
11. Vrácení historického majetku – p. p. č. 869 a p. p. č. 870, k. ú. Cetenov
12. Prodloužení plánu odpadového hospodářství města Liberec
13. STAŽENO
14. Schválení Dodatku č. 5 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci
15. Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina“
16. Oprava usnesení
17. Aktualizace složení Řídících výborů IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ a IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci
18. Schválení přijetí finančního příspěvku od MKČR na projekt „Oprava Hübnerovy hrobky, I. etapa“ v rámci programu MKČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou   
      působností
19. Podání dotační žádosti – „ZŠ Sokolovská – rekonstrukce“
20. Podání dotační žádosti – „Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská“
21. Návrh správní rady sportovního fondu na přidělení dotací ze Sportovního fondu Statutárního města Liberec v roce 2013 na pravidelnou sportovní činnost dětí a mládeže
22. Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze sportovního fondu za rok 2012
23. Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro partnerskou spolupráci SML za rok 2012
24. Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 3/2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 3/2012, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry
25. Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec, a. s.
26. Delegace zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.
27. Úprava zadání 71. změny Územního plánu města Liberec
28. Návrhy k pořízení 72. změny Územního plánu města Liberec
29. Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o zbylých námitkách Územního plánu města Liberec
30. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 8. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 26. 9. 2013
31. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

I. Informace - Další postup regulace hazardu

II. Informace - Zpráva z kontroly činností v privatizovaných objektech (sociální oblast)

III. Informace - Aktualizace strategie rozvoje SML

 

Nastavení cookies