Podklady pro 8. ZM - 26. 9. 2013

změny v podkladech:
24. 9. - vyměněn materiál k bodu č. 22, důvodová zpráva u bodů č. 20, 24, nový bod č. 40a
25. 9. - doplněn bod č. 41 o další odpovědi

body k zařazení na program:
40a. - Jmenování zástupce SML do revizní komise Centra historického automobilismu
40b. - Jmenování zástupce SML do dozorčí rady Společnosti Vlasty Buriana

Program

1.    Zahájení, schválení pořadu jednání
2.    Diskuse občanů
3.    Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách Územního plánu města Liberec
4.    Schválení návrhu zadání 71. změny Územního plánu města Liberec
5.    Fúze Krajské nemocnice Liberec, a. s. a Panochovy nemocnice Turnov, s. r. o.
6.    Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu Statutárního města Liberec za I. pololetí 2013
7.    Návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 2013
8.    Návrh rozpočtového opatření č. 5 Statutárního města Liberec na rok 2013
9.    Majetkoprávní operace – MO Liberec – Vratislavice nad Nisou
10.    Prodej budov
11.    Prodej nebytové jednotky
12.    Prodej pozemků
13.    Prodej podílu na pozemku stavebním
14.    Prodej podílu města na pozemku souvisejícím
15.    Záměr prodeje staveb
16.    Záměr prodeje pozemků
17.    Směna pozemků
18.    Úprava cen budov a pozemků
19.    Opakovaná úprava cen pozemků
20.    Darovací smlouva – Hančova a Vrbatova
21.    Zpráva o plnění Komunitního plánu sociálních služeb regionu Liberec za období 1. 10. 2012 – 31. 3. 2013
22.    Způsob financování Fondu zdraví a Fondu prevence Statutárního města Liberec v období 2014 – 2016
23.    Rozšíření majetkové přílohy zřizovací listiny Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace
24.    Majetkové přílohy ke zřizovací listině Městských lesů Liberec, příspěvkové organizace
25.    Bezúplatný převod nemovitého majetku tvořícího hřbitovy – uzavření darovací smlouvy
26.    Návrh Správní rady Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec na přidělení dotací v 2. kole roku 2013
27.    Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání Statutárního města Liberec za rok 2012
28.    Zpráva o využití a vyúčtování dotací z kulturního fondu za rok 2012
29.    Přijetí dotace od SFDI ČR
30.    Oprava usnesení
31.    Zařazení projektu „Vzdělávání pro efektivní transfer technologií a znalostí v přírodovědných a technických oborech“ do IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“
32.    Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě č. OLP/686/2010 o společném postupu v rámci projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“
33.    Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/684/2010 o bezplatném užívání nemovitostí v rámci projektu „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“
34.    Lázně – schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2724/2012, č. 7/12/0060
35.    Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“
36.    Schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina“
37.    Změna počtu členů RM, počtu náměstků primátorky a jejich kompetencí a úkolů
38.    Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Severotrans, a. s.
39.    Jmenování zástupce Statutárního města Liberec do dozorčí rady komise Fotbalového klubu Krásná Studánka
40.    Jmenování zástupce Statutárního města Liberec do revizní komise o. s. „Zachraňme kino Varšava“
41.    Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 7. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 5. 9. 2013
42.    Informace, dotazy a podněty zastupitelů

I. Informace - Plnění usnesení rady města za srpen 2013
II. Informace - Zpráva o činnosti Výboru pro školství, výchovu a vzdělávání
III. Informace - ke stanovisku MVCR - mistni referendum

Nastavení cookies