Podklady pro 5. zasedání ZM - 30. 5. 2013

změny v podkladech:
29. 6. - nový bod k doplnění na program č. 2a (viz nové body k zařazení na program)

nové body k zařazení na program:

18a. Dodatek ke smlouvě mezi SML a Ještědskou sportovní, spol. s r. o.

 2a. Rozdělení finančních prostředků do fondů SML

Program zasedání

1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuse občanů
3. Návrh rozpočtového opatření č. 3 Statutárního města Liberec na rok 2013
4. Kontokorentní úvěr poskytovaný Equa bank, a. s., IČ: 471 16 102
5. Návrh na úpravu výše měsíčních odměn a výše peněžitého plnění s účinností od 1. června 2013 neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec a občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva    
    města Liberec, za výkon funkce předsedy nebo člena komise rady města a za výkon funkce předsedy nebo člena výboru zastupitelstva města
6. Závěrečný účet Statutárního města Liberec za rok 2012
7. Majetkoprávní operace
8. Revokace části bodu 3. usnesení zastupitelstva města č. 161/2012
9. Změna usnesení – směna pozemků v k. ú. Rochlice u Liberce
10. Zvýhodněný prodej pozemků v Růžodole I – tzv. Opičák
11. Prodej podílů pozemků ve spoluvlastnictví Statutárního města Liberec
12. Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 1/2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 8/2011, o místním poplatku za užívání veřejného
      prostranství na území města Liberce
13. Návrh financování sociálních služeb z rozpočtu města – Komunitní plánování pro roky 2014 - 2016
14. Přijetí účelových neinvestičních dotací z Ministerstva vnitra ČR
15. Státní účelová dotace MV ČR – „Liberec – Rozšíření MKDS – III. etapa“
16. Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci
17. Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o alokaci prostředků na IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“
18. Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci
19. Návrh Správní rady Fondu prevence SML na jmenování místopředsedy Správní rady fondu prevence dle nově schváleného statutu fondu
20. Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s.
21. Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s.
22. Uplatnění návrhu na aktualizaci Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
23. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek ze 4. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 25. 4. 2013
24. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

I. Informace - Plnění usnesení RM za měsíc duben 2013

 

Nastavení cookies