Podklady pro 3. zasedání ZM - 28. 3. 2013

Program

1.    Zahájení, schválení pořadu jednání
2.    Diskuse občanů
3.    Odpis nákladu za havárii vodovodu
4.    Inventarizační zpráva o inventarizacích majetku a zásob roku 2012
5.    Majetkoprávní operace
6.    Úprava cen budov čp. 625, ul. Masarykova, Liberec 1 a čp. 318, ul. Věkova, Liberec 14     – výběrová řízení
7.    Úprava cen budov a pozemků
8.    Snížení cen pozemků – výběrová řízení
9.    Uzavření dodatku č. 1 k Darovací smlouvě reg. č. 4/11/0180, OLP/2594/2011 ze dne  31. 10. 2011 mezi Statutárním městem Liberec a Libereckým krajem (převod budov a     pozemků za účelem
       zřízení a provozování HOSPICE)
10.    Poskytnutí příspěvku o. p. s. Hospicová péče sv. Zdislavy
11.    Rozšíření vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace Dětské centrum Sluníčko Liberec
12.    Protokol z kontrolní akce „Kontrola čerpání prostředků z Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací za rok 2011“
13.    Schválení odůvodnění účelnosti veřejné zakázky v rámci projektu „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina“
14.    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu „Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ“
15.    Centrum aktivního odpočinku – dodatek č. 1 dotační smlouvy
16.    Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci za rok 2012
17.    Schválení Roční zprávy o postupu realizace IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“ za rok 2012
18.    Schválení dotace na projekt „Integrovaný systém řízení Statutárního města Liberec a jeho zřizovaných a zakládaných organizací“
19.    Vyúčtování dotace k výsledku hospodaření pro zajištění správy, provozu a údržby hřbitovů v roce 2012 poskytnuté Technickým službám města Liberce, a. s.
20.    Rozhodnutí o dalším postupu v procesu pořízení změn č. 51, 52.B, 55 a 56 územního plánu města Liberec
21.    Opětovné předložení schválení pořízení strategické změny č. 71 Územního plánu města Liberec a zařazení podnětů do strategické změny č. 71 Územního plánu města Liberec
22.    Prevence sociálně patologických jevů ve vztahu k provozování hazardu, projekt Advaita, projekt PROGAM
23.    Revokace usnesení ZM č. 248/2012 „Odvod za porušení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č.j. ULB/6660/01/05“
24.    Informace - Krajská nemocnice Liberec, a. s. - ústní projednání
25.    Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 28. 2. 2013
26.    Informace, dotazy a podněty zastupitelů

I. Informace - informační kampaň k návrhu ÚPML

II. Informace - o činnosti výboru pro školství, výchovu a vzdělávání

III. Informace - aktualizace strategie rozvoje SML

IV. Informace - o činnosti výboru pro rozvoj a územní plánování

V. Informace - plnění usnesení RM za únor 2013

Nastavení cookies