Podklady pro 11. zasedani ZM - 12. 12. 2013

Změny v podkladech:

5. 12. - přidán materiál k bodu č. 17, u bodu č. 9 byla provedena výměna str. 70, 71, i přesto je potřeba tyto stránky zvětšit min. na 125%, aby byla čísla čitelná
10. 12. - přidán materiál k bodu č. 8
11. 12. - přidán nový bod č. 6b a 9a, a nová informace č. III a IV

Nové body k zařazení:
6a. - Žádost o uzavření splátkového kalendáře - manželé Puchýřovi

6b. - Revokace části usnesení a alokace části peněz - kino Varšava

9a. - Delegace zástupce na valnou hromadu společnosti Teplárna

Program

Body, které budou projednávané od 10.00 hodin:
1.    Zahájení, schválení pořadu jednání
2.    Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci na funkční období 2014 - 2018
3.    Majetkoprávní operace – MO Vratislavice n. N.
4.    Smlouva o bezúplatném převodu vyvolané investice stavby „výstavba 3 PZS v km 5,833 – 6,222 Liberec – Tanvald“
5.    Prodej podílu na pozemku stavebním
6.    Prodej vodovodního a kanalizačního řadu v ul. Skokanská SVS, a. s.
7.    Uzavření dodatku č. 2 k Darovací smlouvě reg. č. 4/11/0180, OLP/2594/2011 ze dne  31. 10. 2011, uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a Libereckým krajem (převod budov a pozemků
       za účelem zřízení a provozování HOSPICE)
8.    Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezplatném užívání pozemků č. 10/12/2009 mezi Statutárním městem Liberec, Tělovýchovnou jednotou BÍLÍ TYGŘI LIBEREC a S group SPORT FACILITY
       MANAGEMENT, s. r. o.
9.    Komunitní plán sociálních služeb a služeb sociálního charakteru v regionu Liberec na období let 2014 – 2016
10.  Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření
11.  Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací
12.  Aktualizace majetkové přílohy ke zřizovací listině Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové organizace
13.  Návrh správní rady fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci II. výzvy roku 2013
14.  Návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec
15.  Návrh na změnu Základních pravidel pro využití Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Liberec
16.  Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 1. pololetí roku 2014
17.  Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 3/2009 O veřejném pořádku
18.  Zařazení projektu „Posílení výzkumných kapacit VaV centra CxI TUL“ do IPRM Liberec – zóna „Lidové sady“
19.  Navýšení rozpočtu projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ v IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci
20.  Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se vymezují obvody spádových základních škol v Liberci
21.  Dotace na provoz mateřských škol na území města Liberec, jejichž zřizovatelem není Statutární město Liberec
22.  Poskytnutí dotací na rok 2014 a uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících na území
       města Liberec
23.  Vydání 68.A změny Územního plánu města Liberec
24.  Návrh rozpočtového opatření č. 8 statutárního města Liberec na rok 2013
25.  Návrh rozpočtového opatření č. 9 statutárního města Liberec na rok 2013

Body, které budou projednávané nejdříve od 15.00 hodin:
26.  Diskuse občanů
27.  Návrh rozpočtu statutárního města Liberec a řízených organizací na rok 2014 a návrh hospodářské činnosti statutárního města Liberec na rok 2014
28.  Informace, dotazy a podněty zastupitelů - I. Informace - o činnosti výboru pro školství, výchovu a vzdělávání
                                                                        - II. Informace - časový plán činnosti výboru pro školství, výchovu a vzdělávání na rok 2014
                                                                        - III. Informace - Statut řídící pracovní skupiny - Komunitní plánování
                                                                        - IV. Informace - Zásady financování sociálních služeb SML

 

Nastavení cookies