Podklady pro 10. ZM - 28. 11. 2013

změny v podkladech:

- byl přidán materiál k bodu č. 32

- stažen bod č. 16 a 32

- stažen bod č. 17

 

nové body k zařazení na program:
19a. - Žádost o příspěvek - Potravinová banka Liberec

9a. - Záměr prodeje pozemků p. č. 898/1 a části pozemku p. č. 5781, k. ú. Liberec - Zlatý Lev

 

Program 10. ZM

1. Zahájení, schválení pořadu jednání
2. Diskuse občanů
3. Výkup pozemku
4. Nabytí pozemku formou daru
5. Prodeje pozemků
6. Prodej objektu a pozemku
7. Záměr prodeje pozemků
8. Budoucí prodej pozemku
9. Záměr směny pozemků
10. MFRB – přijetí daru vodovodního řadu v ul. Radostná v k. ú. Vesec u Liberce a jeho následný prodej SVS, a. s.
11. Cyklostezka Jungmannova – majetkoprávní vypořádání
12. Návrh rozpočtového opatření č. 6 statutárního města Liberec na rok 2013
13. Návrh rozpočtového opatření č. 7 statutárního města Liberec na rok 2013
14. Zpráva o naplňování příjmů a čerpání výdajů rozpočtu statutárního města Liberec za období leden – říjen 2013
15. Dohoda o narovnání mezi statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou, a. s.
16. STAŽENO - Informace – snížení poměru DPPO 2007 z 18 na 4,5 mil. Kč – další postup
17. STAŽENO - Poskytnutí dotací na rok2014 a uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace na provozní náklady spojené se stravováním žáků základních škol jiných zřizovatelů, působících 
      na území města Liberec
18. Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Centra zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvkové organizace
19. Poskytnutí příspěvku obecně prospěšné společnosti FOKUS Liberec
20. Darovací smlouva „Páteřní cyklotrasa ODRA – NISA, Machnín – Chrastava, úsek 0,000- 0,771“
21. Uzavření dodatku plánovací smlouvy na prodloužení doby ke splnění podmínek pro uzavření darovací smlouvy
22. Přijetí dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje a účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2013
23. Majetkoprávní operace pro akci „Bezbariérová trasa č. 1, úsek radnice – Krajská nemocnice Liberec“
24. Schválení přijetí dotace od MMR ČR na projekt „Bezbariérová trasa č. 1 – úsek radnice – Krajská nemocnice Liberec část: úprava radnice – zpřístupnění zasedací místnosti“
25. Schválení Dodatku č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na projekt „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“
26. Schválení Dodatku č. 6 ke Smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“
27. Dodatek č. 3 k dotační smlouvě projektu „Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ (CZ.1.07/1.1.22/01.0026)
28. „Volnočasové plochy Liberec I.“ – podání dotační žádosti
29. Schválení Smlouvy o postoupení práv a povinností ze smlouvy na Dodávku tepelné a elektrické energie č. 2/2012 ze dne 4. června 2012
30. Rezignace členky výboru pro rozvoj a územní plánování Bc. Zuzany Kocumové a jmenování nové členky Pavly Haidlové
31. Vydání 67. změny Územního plánu města Liberec – ZZS LK
32. STAŽENO - Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledku projednání a návrhu rozhodnutí o zbylých námitkách Územního plánu Liberec – II. část
33. Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti FinReal Liberec, a. s.
34. Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Autocentrum Nord, a. s.
35. Delegace zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.
36. Časový plán a obsah činnosti rady města a zastupitelstva města na rok 2014
37. Plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí 2013
38. Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 9. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 31. 10. 2013
39. Informace, dotazy a podněty zastupitelů

 

Nastavení cookies