Podklady 6. ZM - 27. 6. 2013

Změny v podkladech:

26. 6. - doplněny materiály k bodům č. 6 a 17, dále doplněny nové body k zařazení na program viz níže

 

Nové body k zařazení na program:

12a. Změna usnesení - směna pozemku v k. ú. Rochlice u Liberce

12b. - Zrušení usnesení RM - využití velkého sálu Radničního sklípku

 

14a. - Návrh zadání 71. změny ÚPML

20a. - Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace - revitalizace lázní

20b. - Rozvoj IT na ZŠ města Liberec

26a. Změny v personálním obsazení finančního výboru

28a. Návrh správní rady fondu pro podporu a rozvoj vzdělávání na přidělení dotací - 1. kolo 2013

 

Program

1.   Zahájení, schválení pořadu jednání
2.    Diskuse občanů
3.    Žádost o uzavření dohody o splátkách s paní Šikolovou Š.
4.    Majetkoprávní operace
5.    Přijetí daru – veřejné osvětlení, Krásná vyhlídka
6.    Revitalizace městských lázní na galerijní objekt
7.    Dodatek č. 3 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 077/2012
8.    Kontokorentní úvěr poskytovaný bankou PPF banka, a. s., IČ: 47116129
9.    Kapitalizace části dluhu a snížení splátky dluhu společnosti Sportovní areál Ještěd a. s.
10.  Odkoupení pozemků v areálu Letiště Liberec od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
11.  Změna usnesení – prodej částí pozemků p. č. 97/1 a 97/2, k. ú. Růžodol I
12.  Změna usnesení – převod pozemků v k. ú. Starý Harcov
13.  Úprava cen nebytové jednotky a pozemků – výběrové řízení
14.  Uzavření dodatku č. 1 k Darovací smlouvě reg. č. 5/12/0477 (1/2012/K/B/-36200) ze dne 23. 11. 2013 mezi Statutárním městem Liberec a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
15.  Záměr prodeje vnitrobloku Jungmannova
16.  Zřízení nové příspěvkové organizace – Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2
17.  Návrh na úpravu výše měsíčních odměn a výše peněžitého plnění s účinností od 1. července 2013 neuvolněným členům Zastupitelstva města Liberec a občanům, kteří nejsou členy
       Zastupitelstva města Liberec, za výkon funkce předsedy nebo člena komise rady města a za výkon funkce předsedy nebo člena výboru zastupitelstva města
18.  Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská
19.  Schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1174/S na projekt „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina výšina“
20.  MŠ Delfínek – realizace úspor energie, dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace
21.  Podání dotační žádosti – „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“ z IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci
22.  Aktualizace indikativního seznamu IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci
23.  Poskytnutí dotace pro TSML, a. s. ve výši 300.000,- Kč pro zajištění správy, provozu a údržby hřbitovů pro rok 2013
24.  Majetkové přílohy ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření
25.  Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací
26.  Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací
27.  Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací
28.  Návrh Správní rady Kulturního fondu SML na přidělení dotací z Kulturního fondu SML pro 1. kolo 2013
29.  Návrh Správní rady Kulturního fondu SML na jmenování místopředsedy Správní rady Kulturního fondu SML
30.  Návrh na jmenování místopředsedy Správní rady sportovního fondu Statutárního města Liberec
31.  Návrh Správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na přidělení dotací z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v rámci I. výzvy roku 2013
32.  Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu zdraví Statutárního města Liberec v roce 2012
33.  Návrh Správní rady Fondu zdraví Statutárního města Liberec na jmenování místopředsedy Správní rady Fondu zdraví SML dle nově schváleného statutu fondu
34.  Návrh Správní rady Fondu prevence SML na přidělení dotací z Fondu prevence SML v rámci I. výzvy roku 2013
35.  Zpráva o vyúčtování dotací poskytnutých z Fondu prevence Statutárního města Liberec v roce 2012
36.  Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na 2. pololetí roku 2013
37.  Návrh přípravného výboru na konání místního referenda
38.  Hřbitov pro zvířata – vyřízení nesouhlasu občanů
39.  Nové názvy ulic 5/2013
40.  Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 5. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 30. 5. 2013
41.  Informace, dotazy a podněty zastupitelů

I. Informace - o činnosti kontrolního výboru za II. Q. 2013

II. Informace - plnění usnesení RM za květen 2013

III. Informace - harmonogram přípravy rozpočtu města na rok 2014 a výhledu

IV. Informace - Aktualizace strategie rozvoje SML

Nastavení cookies