Podklady pro 2. ZM - 28. 2. 2013

 

Body k zařazení na program:

4a. Protokol z kontrolní akce - Plnění usnesení ZM

Program

1.    Zahájení, schválení pořadu jednání
2.    Diskuse občanů
3.    Dodatek č. 2 ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 077/2012
4.    Protokol z kontrolní akce „Kontrola použití poskytnutých finančních prostředků z Kulturního fondu Statutárního města Liberec za rok 2011“
5.    Převod práv a závazků – změna v osobě subjektu CPI Alfa, a. s.
6.    Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvkové organizace
7.    Žádost o převod finančních prostředků z Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací do Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
8.    Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje kulturních příspěvkových organizací
9.    Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací
10.  Vyúčtování dotace přidělené na podporu recyklace odpadů v roce 2012
11.   Poskytnutí příspěvků o. s. Naděje a o. p. s. Návrat
12.   Schválení dotace na projekt „Integrovaný systém řízení Statutárního města Liberec a jeho zřizovaných a zakládaných organizací“
13.   Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. LB/1174/S na projekt „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“
14.   Nové názvy ulic 02/2013
15.   Majetkoprávní operace
16.   Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2013
17.   Prodloužení kontokorentního úvěru do výše 40 mil. Kč u České spořitelny, a. s. - dodatek č. 3
18.   Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a. s.
19.   Pověření delegáta na Valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec, a. s.
20.   Schválení záměru fúze Krajské nemocnice Liberec, a. s. a Panochovy nemocnice Turnov, s. r. o.
21.   Schválení pořízení strategické změny č. 71 Územního plánu města Liberec a zařazení podnětů do strategické změny č. 71 Územního plánu města Liberec
22.   Smlouva o budoucí smlouvě darovací „Páteřní cyklotrasa ODRA-NISA Machnín – Chrastava úsek 0,000 – 0,771“
23.   Nové statuty fondů Statutárního města Liberec
24.   Jednací řád Zastupitelstva města Liberec
25.   Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 1. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 31. 1. 2013
26.   Informace, dotazy a podněty zastupitelů

I. Informace - Postup IPRM Rochlice

II. Informace - Veřejnoprávní smlouva mezi SML, městem Frýdlant a Městskou policií Liberec

III. Informace - Plnění usnesení RM za měsíc leden 2013

Nastavení cookies