Masarykova alej - záměr obnovy

Znalecký posudek č. 143-2 190/15 – zpracovatel Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.

Hlavní pozornost byla věnována  další perspektivě dřevin na daném místě a jejich provozní bezpečnosti. Posudek navazuje na předchozí dendrologické průzkumy a přístrojové testy na předmětném stromořadí. Celkově byl zhodnocen stav 120 ks dřevin a na vytipovaných 13  jedincích byly provedeny opakovaně tahové zkoušky. Na vybraných šesti dřevinách je jako součást znaleckého posudku provedena vizualizace obvodové redukce koruny.

 

Znalecký posudek - Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.

Cílem posudku bylo statické prověření dalších osmi lip rostoucích v ul. Masarykova pomocí tahových zkoušek. Jedná se o podklad pro popis stavu stromů ve stromořadí.

 

Odborné stanovisko - alej Masarykova, Liberec

Odborné stanovisko vypracované Mendelovou univerzitou v Brně, Zahradnickou fakultou Lednice. Cílem posudku je objektivně zhodnotit dosud vypracované dokumenty k „Aleji Masarykova ul.“ zabývajících se posouzením zdravotního stavu stromů, perspektivy, provozní bezpečnosti aleje a způsobu obnovy aleje.

 

Vyhodnocení zdravotního stavu - alej Masarykova v Liberci

Stav zeleně - část 1, část 2

První posudek aleje Masarykova, který zpracoval Ing. Milan Wach v říjnu 2012. Posudek řeší stav stromů v historických souvislostech, především to jsou výkopy, které byly prováděny v těsné blízkosti kmenů, v souvislosti s rekonstrukcí tramvajové trati v 90. letech minulého století. Poškozené (přetrhané) kořeny se staly vstupní branou pro infikování kořenových systémů dřevokaznými houbami.

 

Analýza stavu stromů - ulice Masarykova, Liberec

Druhý posudek z října 2012 zpracovali Ing. Jaroslav Kolařík a Ing. Andrea Szórádová ze společnosti SAFE TREES. Je v něm navrženo kácení jedenácti stromů, ostatní stromy jsou navrženy k ošetření (bezpečnostní, výchovné řezy, zdravotní řez, instalace bezpečnostních vazeb).

 

Znalecký posudek č. 141-1615/12

Třetí posudek z listopadu 2012, který zpracoval Ing. Jaroslav Kolařík. Jedná se posudek, který vznikl na základě tahových zkoušek, které byly provedeny u šesti stromů. V závěru posudku je navržena komplexní obnova formou obnovních celků. Celkově je alej charakterizována jako nestabilní, za zenitem své existence.

 

Posouzení návrhu obnovy lipové aleje z hlediska kvality veřejného prostoru

V závěru posudku z června 2013 autorka doporučuje obnovu aleje jako celku s tím, že tento veřejný prostor je třeba řešit komplexně. Kvalita a jedinečnost této promenádní třídy spočívá podle autorky posudku ve spolupůsobení všech prvků a složek daného prostoru (domy, ploty, zahrady, stromy, apod.).

 

Posudek zdravotního stavu - mykologický průzkum

Mykologický průzkum alejových stromů z července 2013. Z celkového počtu přibližně 130 lip bylo hodnoceno 32 stromů a jeden pařez. U většiny z nich nalezli odborníci otevřená poranění různého rozsahu s výskytem tvrdé či měkké hniloby a dutinami, v nichž parazituje hmyz (mravenci, vosy). Hnilobu našli dendrologové také v dutinách stromů. Zkoumané stromy označuje posudek jako rizikové.

Nastavení cookies