27.04.2016
Karel Horník

Jak prožít pálení čarodějnic bezpečně?

Hasiči radí občanům


Rady, jak prožít pálení čarodějnic bezpečně    zdroj: www.hzslk.cz

Za několik dní opět vzplanou čarodějnické ohně. Pro hasiče to však leckde znamená zvýšený počet požárů. Pálení čarodějnic patřívalo a stále patří k oblíbeným lidovým zvykům. Aby si tento starý lidový svátek zachoval své kouzlo, připomínáme několik pravidel pro pálení ohňů.
• V prvé řadě dobře vyberte místo na pálení. Mělo by být vzdáleno minimálně 50 metrů od okraje lesa a na dostatečný odstup pamatujte i od obytných nebo hospodářských budov, neboť kvůli odletujícím jiskrám
z vysoké vatry může hrozit třeba zapálení střechy. Ohniště pak bezpečně oddělte od okolí např. kameny nebo pískem. Ideálním místem pro vytvoření ohniště je hliněný podklad dostatečně vzdálený od hořlavých materiálů.
• Připravte si jen tak velké ohniště, jaké dokážete zvládnout. Při stavění vatry dejte pozor, aby byla polena poskládána do stabilní pyramidy. Jinak se může zhroutit do okolí a někoho popálit nebo způsobit požár.
• Určitě si při rozdělávání ohně nepomáhejte hořlavými kapalinami jako jsou nafta, benzin nebo líh. Při jejich odpařování dochází k vytvoření oblaku hořlavých par a plynů a při následném zapálení dochází k explozivnímu hoření. Použití hořlavých látek je tak velmi riskantní, požár se snadno může vymknout kontrole a způsobit vážné popáleniny. Taktéž do ohně nikdy neházejte neznámé materiály, zejména plechovky se zbytky barev, chemikálie, uzavřené nádoby, spreje, apod. Nebezpečným zlozvykem je také spalování pneumatik. Pálení "nepřírodních" materiálů je zákonem přísně zakázáno!
• Při pálení věnujte pozornost aktuální povětrnostní situaci, tedy jaký je směr a síla větru
a zvažte, jaká doba uběhla od posledních dešťových srážek. I slabý vítr může způsobit rozšíření ohně na okolní porosty nebo domy. Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku raději vůbec nerozdělávejte.
• Oheň nikdy neponechávejte bez dozoru a pro případ, že by se vymkl kontrole, mějte nachystané jednoduché hasební prostředky jako vodu, písek, hlínu, lopatu apod.
• Při pálení ohňů by měla být neustále přítomna alespoň jedna osoba starší osmnácti let. Pokud z hlediska požární bezpečnosti zanedbají rodiče nad svými ratolestmi dohled, mohou být dle §78 zákona o požární ochraně postiženi pokutou až do výše 25.000 korun.
• Pozor také na konzumaci alkoholu. Oslava čarodějnic mnohde bývá již "tradičně" spojena
s jeho nadměrnou konzumací. Kombinace ohně a alkoholu je však velice nebezpečná a člověk nedomýšlí, že jeho jednání může skončit tragédií.
• Po skončení pálení ohniště vždy důkladně uhaste a přesvědčte se, že nemůže dojít
k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které může vítr znovu rozdmýchat a oheň roznést do okolí. V období sucha se může na rizikových místech oheň znovu rozhořet i za několik dní po ukončení pálení. Hasiči tak musejí každý rok dohašovat ohniště, která byla po oslavě ponechána svému osudu.
• Nikdy nezapomínejte na zákon o požární ochraně, který hovoří o tom, že všichni občané si musejí při pálení počínat tak, aby nedošlo ke vniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.
• Navíc i pro pálení čarodějnických ohňů platí stejná ohlašovací povinnost jako při běžném pálení. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby tak musejí každé spalování hořlavých látek na volném prostranství předem oznámit na Operační a informační středisko HZS Libereckého kraje na číslo 950 471 100 nebo přes internetový formulář na stránkách www.hzslk.cz. Při nesplnění této povinnosti jim může být udělena pokuta až do výše 500 000 Kč.
• Při ohlášení je třeba uvést místo, čas pálení a osobu odpovědnou za pálení včetně telefonického kontaktu. Předběžným ohlášením se zamezí zbytečným výjezdům k domnělým požárům, neboť během čarodějnic hasičům obvykle narůstá počet planých poplachů.
Foto:ilustrační, zdroj: google.cz
Autor: por. Mgr. Zdenka Štrauchová

Nastavení cookies