23.08.2021
Ing. Ph.D. Pavlína Tvrdíková

Plán udržitelné městské mobility byl dokončen

Plán udržitelné městské mobility Liberec - Jablonec nad Nisou, který je platný do roku 2030, byl v červnu 2021 dokončen a dne 17. srpna 2021 předložen Radě města.

Hlavní myšlenkou dokumentu, který je nezbytný pro koordinované a efektivní řešení udržitelné mobility v aglomeraci a pro získání dotací z ESIF v oblasti dopravy, je obecně zklidňování centra, uspořádání veřejného prostoru tak, aby byl prostupný a přehledný s ohledem na pěší, cyklodopravu, veřejnou hromadnou dopravu, zajištění dostatečně kapacitní sítě hlavních ulic pro plynulou, bezpečnou a nebariérovou automobilovou dopravu s odpovídající nabídkou parkování.

Kompletní Plán udržitelné městské mobility obsahuje tyto dílčí části:

  • průzkum dopravního chování
  • dopravní model
  • analytická část pro všechny módy dopravy
  • návrhová část pro všechny módy dopravy
  • přílohy včetně všech grafů a kartogramů.

Na tvorbě koncepce se podílelo mnoho aktérů. Dokument byl zpracováván firmou NDCon ve spolupráci s odborníky z celého řešeného území. Odborníci za území měst Liberec i Jablonec nad Nisou byli zapojeni prostřednictvím Řídící skupiny a pracovních skupin, dokument byl projednáván a připomínkován ze strany široké veřejnosti. Proběhla dvě veřejná projednání, jedno pro analytickou a druhé pro návrhovou část koncepce. V současné době ještě není dokončen ze zákona povinný proces posuzování vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, následně bude komplexní dokument znovu předložen radě města a poté zastupitelstvu, aby po jeho schválení mohl být předložen Ministerstvu dopravy ČR.

Komplexní dokument včetně všech příloh je dostupný na webových stránkách projektu zde:

https://www.liberec.cz/sump/.

 

Nastavení cookies